بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پایان نامه و پروژه و کارآموزی در تمامی رشته های دانشگاهی

دانلود پایان نامه تاثیر بد رفتاری والدین بر رشد اجتماعی فرزندان

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت بررسی
سوابق پژوهش
چارچوب نظری پژوهش
نظریه‏ های روان‏شناسی و روان‏شناسی اجتماعی
اهمیت و نقش خانواده در رشد اجتماعی
محیط خانوادگی و رشد اجتماعی فرزندان
مقام و موقعیت کودک در خانواده
درگیری و اصطکاک بین والدین
خواهران، برادران و اجتماعی شدن
آثار طلاق بر رشد اجتماعی فرزندان
مرزهای خانواده و رشد اجتماعی فرزندان
فرضیه‏ ها یا سوالات اساسی تحقیق
سنجش متغیرها
متغیرهای مستقل
روش تحقیق و جمعیت مورد بررسی
حجم نمونه و شیوه‏ نمونه گیری
یافته‏ های تحقیق
نتایج توصیفی متغیرها
رشد اجتماعی دانش آموزان (متغیر وابسته)
متغیرهای مستقل
آزمون فرضیه‏ ها و تحلیل نتایج
تحلیل رگرسیون چند متغیره
وزن خالص و ناخالص متغیرهای مستقل
مدل تحلیل مسیر
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانش‏ آموزان دوره‏ متوسطه‏ استان کرمانشاه انجام شده است. که در آن متغیرهایی از قبیل ساختار قدرت خانواده، مرزهای خانواده، تضاد والدین با یکدیگر، بدرفتاری والدین با فرزندان، سبک‏ های تربیتی و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین بررسی شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است که 625 نفر از دانش‏ آموزان دختر و پسر دبیرستانی با استفاده از روش نمونه‏ گیری سیستماتیک برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج به دست‏ آمده از تحقیق نشان داد که متغیرهای مرزهای خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنیده)، ساختار قدرت خانواده و سبک تربیتی دموکراتیک با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان همبستگی مستقیم و معناداری داشته‏ اند. همچنین متغییرهای سبک‏ های تربیتی اقتدار طلبی، بی‏ مسئولیتی، بدرفتاری والدین با فرزندان و تضاد والدین با هم با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان همبستگی معکوس و معناداری داشته‏ اند. متغیرهای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین و سبک تربیتی سهل‏ گیرانه با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان رابطه‏ ای نداشته‏ اند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای مرزهای خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاری والدین با فرزندان با هم تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اجتماعی دانش ‏آموزان داشته‏ اند.

 


دانلود پایان نامه بررسی و ارزیابی رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی در شعب با

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جرئی
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
روش پژوهش
ابزار پژوهش
جامعه آماری پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
اعتبار(روایی) ابزار سنجش
پایایی ابزار سنجش
تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت تحقیق
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
تاریخچه بانکداری الکترونیک
بانکداری دوره قدیم
بانکداری قرون وسطی (قرون پنج تا پانزدهم میلادی)
بانکداری در دوره جدید
مفاهیم و تعاریف بانکداری الکترونیک
موارد اهمیت بانکداری الکترونیک
بانکداری متمرکز الکترونیکی
روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
تلفن بانک
دستگاه خودپرداز (ATM)
دستگاه نقطه پایانه فروش (pos)
دستگاه pin pad
بانکداری اینترنتی
تلفن همراه
روش های پرداخت در بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک
چک الکترونیک
کارت های الکترونیکی
سطوح بانکداری اینترنتی
مزایای بانکداری الکترونیک
معایب بانکداری الکترونیک
مشتری
وفاداری
رضایت مشتری
تعریف رضایت مشتری
برنامه اندازه گیری رضایت مشتری
هدف های رایج اندازه گیری رضایت مشتری
مدیریت ارتباط با مشتریان
ضرورت به کارگیری CRM
مزایای استفاده از سامانه CRM
راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در صنعت بانکداری
خدمات
مفهوم خدمت
ویژگی های خاص خدمات بانکی
کیفیت خدمات
سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات)
BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی)
فصل سوم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری
جمع بندی
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه
Spss
Abstract

فهرست اشکال:
تلفن بانک
دستگاه ATM
یک دستگاه POS
دستگاه pin pad
بانکداری اینترنتی
تلفن همراه

فهرست نمودارها:
سهم درگاه های خودپرداز و پایانه فروش از عملیات بانکداری الکترونیکی از 85 تا 90
جنس
تحصیلات
سن
هیستوگرام وب سایت
هیستوگرام امنیت
هیستوگرام خدمات
هیستوگرام سرعت

فهرست جداول:
آمار ابزارها و و تجهیزات الکترونیکی تا سال 1390
میزان استفاده از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک (سهم انواع مختلف کارت های بانکی از 86 تا 90)
نسبت کارت به درگاه های مختلف پرداخت از سال 83 تا 90
متوسط تعداد تراکنش درگاه های مختلف از سال 85 تا 90
مبلغ تراکنش های ماهانه درگاه های مختلف به ریال از 85 تا 90
مبلغ متوسط تراکنش هر دستگاه و متوسط مبلغ هر تراکنش درگاه های مختلف به ریال از 85 تا 90
فراوانی جنسیت
فراوانی تحصیلات
فراوانی سن
فراوانی گویه های استراتژی دانش
فراوانی گویه های امنیت بانکداری الکترونیک
فراوانی گویه های خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی گویه های سرعت عملیات
آمار توصیفی متغیر وب سایت
آمار توصیفی متغیر امنیت
آمار توصیفی متغیر خدمات
آمار توصیفی متغیر سرعت

چکیده:
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیایی شده است. و همچنین کاهش فاصله زمانی بین بانک و مشتری شد. و همچنین کاهش هزینه های ارائه خدمات بانکی و نقل و انتقال پول و افزایش رقابت بین بانک ها شده است. و باعث بالابردن کیفیت خدمات و در نهابت موجب تغییر ساختار هزینه ای بانک ها و بهینه شدن صنعت بانکداری کشور میگردد. که به تبع آن ایجاد بستر مناسب و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری الکترونیکی مهم ترین عامل پیشبرد اهداف ذکر شده میباشد. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملت شهر کاشان طراحی گردیده است. روش پژوهش توصیفی (پیمایشی) و جامعه آماری شامل کلیه ای از مشتریان بانک ملت شهر کاشان شعبه کمال الملک میباشد. حجم نمونه پژوهش 100 نفر از مشتریان بانک ملت هستند. که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید. نتایج آماری آزمون تی نشان داد که وب سایت، امنیت، خدمات و سرعت عملیات بانک ملت در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی های خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سهولت در یادگیری و کاربرد استفاده از آن، مفید بودن خدمات شامل: عدم محدودیت های مکانی و زمانی، سرعت بخشیدن به کارها، امنیت این خدمات و حفاظت از داده های شخصی و اطمینان از صحیح بودن آن ها باعث گرایش مشتریان به استفاده از این خدمات میشود.

 


دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
PHP
My sql
آشنایی با نرم افزار های مورد استفاده
PHP چیست؟
PHP و مقایسه آن با Perl CGI
زبان ها
تسهیلات توکار (Built-in facilities)
ساخت صفحات وب
اشکال زدایی PHP در مقایسه با Perl CGI
برای شروع کار با PHP چه نیاز داریم؟
توضیحات برنامه نویس در حین برنامه نویسی (Comments)
عملگرهای ریاضی در PHP
عملگرهای رشته ای در PHP
متغیرها در PHP
معرفی اپراتورهای منطقی
دستورات شرطی
مفاهیم ابتدایی Mysql
مقدمه
دستور Select
Where شرط
استفاده از توابع در Select
دستور Delete
Where شرط
دستور insert
ایجاد Stored Procedure
ایجاد دید VIEW
ایجاد کردن یک ستون محاسباتی با استفاده از قاب Grid
استفاده کردن از شرط Top n
نشان دادن سطرهای Top s
شرط WHERE
شرط WHERE BASIC
Query Analyzer
فصل دوم
تجزیه و تحلیل سیستم
شناخت سیستم و یافتن مسئله
ارائه راه حل
امکان سنجی
امکان سنجی فیزیکی
امکان سنجی اقتصادی
امکان سنجی تکنیکی
طراحی سیستم
شناخت فرم ها
فرم مشخصات کتاب
فرم مشخصات اعضا
فرم درج خبر
درخواست امانت کتاب
نمودارهای DFD
نمودار usecase
نمودار فعالیت
نمودار ارتباطات
فصل سوم
پیاده سازی
جداول پایگاه داده
جدول temp_user
جدول user
جدول book
جدول user_del
جدول archive
جدول news
برنامه نویسی
معرفی کامل فرم ها
توضیح کد
سطح مدیریتی
جستجوی کتاب
جستجوی اعضا
ثبت خبر
ثبت کتاب
upload
لیست کتاب ها
لیست اعضای فعال
لیست اعضای حذفی
ویرایش اطلاعات
تایید اعضا
منوی اصلی سایت
صفحه ورود
صفحه ثبت نام
جستجوی کتاب
سطح اعضا
جستجو کتاب
لیست کتاب های رزرو
نمایش لیست کتاب های امامت داده شده
ارتباط با ما
ویرایش اطلاعات
پیوست
صفحه ورودی
صفحه login.php
صفحه ثبت نام
صفحه جستجوی کتاب
صفحه ارتباط با مدیر
صفحه اخبار
صفحه ورودی اعضا
صفحه کتاب های امانت گرفته شده
صفحه کتاب های رزرو شده
صفحه ویرایش اطلاعات
صفحه جستجوی اعضا
صفحه درج خبر
صفحه ثبت کتاب
لیست کتاب ها
لیست اعضا
گزارش عملکرد اعضا
مراجع و منا بع

مقدمه:
امروزه گستردگی جوامع، نیازهاو کثرت وابستگی مردم را به یکدیگر، شرایط جدیدی را فراهم آورده که گذران امور با روشهای سنتی را غیر ممکن میسازد.
بشر روزگارانی را گذرانده که به حداقل جمعیت بر روی کره زمین، زندگی کرده و تنها نیازش خوراک و پوشاک بوده است. گذشت زمان و افزایش نیاز ها و لزوم برقراری ارتباط بیشتر، موجب پیدایش زبان ایما و اشاره و سپس نقاشی و خط گردید.
بسیار زمان گذشت تا بشر نسبت به ثبت و ضبط منظور خودش، در قالب کلمات نوشتاری اقدام کرد و حساب ها را ثبت نمود.
اکنون ارتباط آموزشی، اداری، تجاری و… هر کدام دنیایی از مفاهیم و اعداد و روابط را در درون خود دارد که بدون ثبت و ضبط دقیق و سازمان یافته آن ها و بکارگیری علم و فن آوری، استفاده از آن ها غیر ممکن است. آنچه در این پایان نامه ارائه میشود کوششی است برای سریع تر انجام شدن عمل امانت گرفتن کتاب از کتابخانه و همچنین کاستن از رفت و آمد های بیهوده.
پس از تعریف صورت پروژه، انتخاب ابزار و محیط مناسب برای پیاده سازی طرح مورد نظر، در اولویت قرار گرفت که بعد از مطالعات صورت گرفته، تصمیم گرفتیم که از زبان برنامه نویسی تحت وبPHP و زبان پایگاه داده MySql استفاده کنیم.
در فصل های مختلف این پایان نامه، مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک شرح داده شده است.
در فصل اول به معرفی نرم افزار های مورد استفاده در این پروژه پرداختیم. در فصل دوم، امکان سنجی سیستم و مراحل دقیق طراحی سیستم بیان شده است. در فصل سوم جداول پایگاه داده و روابط بین آن ها و تشریح کد، شرح داده شده است. فصل چهارم پیوست (نمایی از سایت) می باشد.

 


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه نظری پژوهش
مقدمه
بخش اول – هوش هیجانی
تاریخچه هوش هیجانی
تعریف هوش هیجانی
عوامل موثر بر هوش هیجانی
بلوغ هیجانی
ویژگی های هوش هیجانی
نظریه های مرتبط به هوش هیجانی
اهمیت و ضرورت هوش هیجانی
هوش هیجانی و هوش عقلانی
ویژگی افرادی دارای هوش هیجانی بالا
طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر و هوش هیجانی
آزمون ها و مقیاس های هوش هیجانی
دلالت ارتقاء تحصیلی خود به خود
هوش هیجانی و زندگی خانوادگی
تاثیر مثبت بر حرفه و تجارب
اثرات مفید در سطح زمانی
بخش دوم – فرزند اول
فرزند اول از نظر آدلر
روش های تربیتی فرزندان
زیر منظومه همسران و قابلیت های ارتباطی
برادران و خواهران
نقش پدر
نقش مادر در اجتماعی شدن کودک
ماردان و پدران در مقابله با کودکان
شیوه مقتدرانه
شیوه سهل انگار
شیوه استبدادی
اجتماعی شدن از طریق والدین
پذیرش
کنترل
محیط اجتماعی و جوان
جوان و دوستان
مرحله جوانی
هویت شغلی
ایجاد هدف های شغلی
جوانان و انتخاب شغل
اصول صحیح تربیتی والدین
مسائلی که در تربیت فرزندان اهمیت دارند
بخش سوم – مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد هوش هیجانی
پژوهش های انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم – روش اجرای پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان
روش اجرای پژوهش
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی فرضیه ها
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه
پاسخنامه

چکیده:
پژوهش حاضر به صورت همبستگی با هدف بررسی مقایسه هوش هیجانی در فرزندان اول و فرزندان آخر خانواده انجام شده است. جهت دستیابی به هدف 60 نفر از فرزندان اول و آخر از شهرستان کاشان را با روش دستیابی تصادفی انتخاب و از طریق تست هوش هیجانی بار – ان از روش پس رویدادی و آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت و از مقایسه نتایج به دست آمده از اجرای پژوهش معلوم گردید که بین هوش هیجانی فرزندان اول و فرزندان آخر تفاوت معناداری وجود دارد با این معنا که میزان هوش هیجانی در بین فرزندان اول بیشتر از فرزندان آخر خانواده می باشد.

مقدمه:
سال هاست تصور میشد که هوش افراد (IQ)، موقعیت آنان را در زندگی تعیین میکند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کارفرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون (IQ) استفاده میکردند.
ولی در ده سال اخیر محققان دریافته اند که (IQ) تنها شاخص موفقیت افراد نیست اکنون توجه به قسمت هوش هیجانی (EQ)است که بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب میشود.
هوش هیجانی از فاکتورهای مهم در زندگی افراد بوده کار بر روی هر دو دسته از وقایع زندگی (ازدواج، مرگ افراد خانواده) تاثیر بسیاری دارد
دهه اخیر ظهور بی سابقه تحقیقات علمی راجع به هیجانات مختلف (عشق، ترس، نفرت و غیره) بوده است. مهیج ترین دستاورد مربوط به تصویر برداری از مغز در حین فعالیت است که به مدد روش های نوآورانه همچون تکنولوژی های جدید مغزنگاری حاصل شده است.
این تکنولوژی ها برای نخستن بار در طول تاریخ بشر ما را قادر به دیدن چیزهایی کرده اند که همیشه بعنوان گنجینه ای از رازهای دست نیافتنی تلقی می شده است: اینکه توده در هم پیچیده سلول های مغز در هنگام تفکر، بروز احساسات، خیال بافی و رویا چگونه عمل میکنند.
این اطلاعات عصب زیستی شناختی برای ما این امکان را فراهم می آورد تا به گونه ای دقیق تر بفهمیم که بخش های مربوط به هیجانات عاطفی در مغز چگونه ما را وادار به خشم یا گریه میکند و چگونه بخش های قدیمی تر مغز که ما را به جنگ با دیگران یا عشق ورزی به آن ها بر می انگیزند در جهت عملکرد بهتر یا بدتر هدایت میشوند.
هوش هیجانی نوع دیگر با هوش بودن است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنش هاست.
این به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است . بطور کلی، هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد میباشد.

 


دانلود پایان نامه تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فرآیند یاددهی- یادگیری دروس علوم اجتم

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی
سوالات و پرسش های مطالعاتی تحقیق
تعاریف عملیاتی
رایانه ها
مدل ها
برش ها
ماکت ها
مولاژها
نمونه ها
چارت ها
رسانه های آموزشی نورتاب ساکن و متحرک
تعریف اسلاید
تابلوها
مواد آموزشی سه بعدی
فصل دوم چهارچوب نظری تحقیق
مقدمه
یک تکنولوژی و فرهنگ
نرم افزارها (رسانه های سبک)
سخت افزارها (رسانه های سنگین)
فواید کاربرد تکنولوژی آموزشی
ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و درس
موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی در امر برنامه درسی
تکنولوژی آموزشی و آخرین تحولات
رسانه های دیداری – شنیداری اختیاری و ضروری
موارد استفاده و کاربرد رسانه های دیداری – شنیداری
تاثیر تکنولوژی یاددهی – یادگیری
یادگیری و یاددهی
نظام های یادگیری
فرآیند یاددهی – یادگیری و عوامل موثر در آن
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری داده ها
روایی پرسشنامه
سنجش اعتبار (پایایی) پرسشنامه(بازرگان)
روش های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های آماری
مقدمه
آمار توصیفی سوالات پرسشنامه
آمار استنباطی
فصل پنجم – نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری از سوالات پژوهش
تا چه اندازه رسانه های دیداری بر فرآیند یادهی – یادگیری موثرند؟
تا چه اندازه رسانه های شنیداری بر فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند؟
تا چه اندازه رسانه های دیداری – شنیداری بر فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند؟
تا چه اندازه رسانه های چند بعدی در فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند؟
به نظر میرسد رسانه های متحرک در فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند
به نظر می رسد برنامه های رایانه ای در فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات مبتنی بر نتایج
پیشنهادات آتی
محدودیت های تحقیق
محدودیت های خارج از کنترل محقق
پیوست
منابع
کتاب ها و مقالات
سایت ها

فهرست جداول:
آیااستفاده از عکس و پوستر در تدریس یادگیری را بیشتر میکند؟
آیااستفاده از انواع چارت ها در تدریس یادگیری را بیشتر میکند؟
آیا تاثیر استفاده از تابلو گچی در تدریس در یادگیری زیاد است؟
آیا استفاده از تابلو مغناطیسی میتواند بر یادگیری تاثیر داشته باشد؟
آیا استفاده از کره جغرافیایی در یادگیری تاثیرگذاراست؟
آیا استفاده از ضبط صوت در تدریس و در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از نوارهای صوتی در یادگیری موثراست؟
آیا برنامه های آموزشی تلویزیون در یادگیری موثراست؟
برنامه های آموزشی ماهواره در یادگیری موثراست
آیا ماهواره و تلویزیون در یادگیری تاثیر گذارند؟
آیا استفاده از وسایل چند بعدی در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از مدل ها در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از پازل در تدریس در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از ماکت در یادگیری موثر است؟
آیا استفاده از اسلاید در تدریس در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از فیلم متحرک در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از رایانه در یادگیری موثر است؟
آیا استفاده از سی دی های آموزشی در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از اینترنت در آموزش موثر است؟
آیا بازی های رایانه ای در آموزش موثرند؟
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل

فهرست نمودار:
استاده از عکس و پوستر
استفاده ازانواع چارت ها
استفاده از تابلو گچی
استفاده از تابلو مغناطیسی
استفاده از کره
استفاده از ضبط صوت
برنامه های آموزشی تلویزیون
برنامه های آموزشی ماهواره
تاثیر ماهواره
وسایل چند بعدی
استفاده از مدل ها
استفاده از پازل
استفاده از ماکت
استفاده از اسلاید
استفاده از فیلم متحرک
استفاده از رایانه
سی دی های آموزشی
استفاده از اینترنت
بازی های رایانه ای

چکیده:
آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، خود تحت تاثیر تغییر و تحولات تکنولوژیکی و اجتماع بوده است. با وجود انواع مشکلات وسائل جدید در زندگی روزمره انسان های بار سنگین نظام های آموزشی سنگین تر شده است.
یکی از عواملی که برای مقابله با مشکلات آموزشی در کشورها مورد توجه قرار گرفته است تکنولوژی آموزشی است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روش هایی در اختیار صاحب نظران و دست اندرکاران تربیتی قرار می دهد که آن را برای غلبه بر مسائل ومشکلات تجهیز می کند. با توجه به اینکه تکنولوژی آموزشی می تواند در امر یاد دهی – یادگیری بسیار موثر باشد، در این تحقیق استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر یاددهی – یادگیری مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر تکنولوژی آموزشی بر گروه دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (عادی) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر راهنمایی کاشان (مدارس عادی) می باشد و حجم نمونه 280 نفر است.

مقدمه:
جوامع بشری با سرعتی شگفت انگیز در حال توسعه، تغییر و تحول اند و این تحولات جنبه های مختلف زندگی را در بر می گیرد. پیشرفت علوم و فنون، دانش های جدید را مطرح می سازد و نیازهای جدیدی را برای انسان ایجاد می کند. اکنون آموزش با سرعتی بیشتر و کیفیتی بالاتر نسبت به گذشته باید انجام شود و در جهت نیل به این هدف است که وسائل پیشرفته امروزی در جهت خلاقیت و تفکر انتقادی باید مورد استفاده قرار گیرد.
اگر چه تاکنون اساس یادگیری بر ارتباط مستقیم بین معلم و دانش آموز بوده و هست اما روزه به روز بر اهمیت ابزار و امکانات آموزشی در فرآیند آموزش افزوده میگردد.
نظام های آموزشی به جهت پیشرفت سریع خود دارای گستره وسیعی از ابزار، امکانات و تجهیزات میشوند که نقش سازنده ای در آمادگی جوانان امروز، برای پاسخگویی به مسئولیت های فردای آنان دارند، امروزه ابزار و امکانات آموزشی این ویژگی را دارند که بتوانند نظام های آموزشی را توسعه و ارتقاء دهند شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد وجود تکنولوژی آموزشی در کلاس های درس بر یادگیری دانش آموزان تاثیر دارند. از آن جمله یافته های روانشناسی یادگیری که نشان می دهد دانش آموزان از طریق دیدن و بکارگیری وسایل مختلف آموزشی مطالب درسی را بهتر و راحت تر می آموزند.
به طور کلی وسائل آموزشی و کمک آموزشی سبب فعال کردن حواس مختلف دانش آموزان شده و امر آموزش را واقعی تر و دلپذیرتر می سازد.
نظام آموزشی در اکثر کشورهای دنیا در سال های اخیر برای پاسخگویی به نیازهای قرن و انفجاردانش و پیشرفت سریع فناوری، دستخوش تغییرات فراوان شده است بگونه ای که این تغییرات ضرورت هایی است برای تغییر روش های سنتی و آموزشی و اتخاذ شیوه های نو می باشد. امروزه با وجود اینکه تعداد زیادی کلاس درس در کشورهای اروپایی به پیشرفته ترین امکانات مجهزند، اما با وجود همه این امکانات در کلاس از روش ها و متون اصلی که از این امکانات می توانند برای یادگیری دانش آموزان استفاده کنند، به کار نمیگیرند.
بنابراین همه مسئولان و مدیران نظام آموزش و پرورش ممالک در حال توسعه باید به این آگاهی برسند که در عصر اطلاعات صرفا تامین در آموزش رسمی برای دانش آموزان نیست. دانش آموزان حق دارند در کنار برخورداری از آموزش رسمی از این سال های محدود عمر خویش بهتر استفاده کنند و با توانایی های افزون تری برای زندگی بزرگسالی آماده شوند.
نظام آموزش و پرورش باید بتوانند برنامه درسی رایج در مدارس را با استفاده از تکنولوژی آموزشی و با کیفیت بهتر به دانش آموزان ارائه کند. بنابراین هدف از ارائه این تحقیق مشخص کردن تاثیر تکنولوژیکی آموزش بر فرآیند یاد دهی و یادگیری درس اجتماعی دبیران مقاطع راهنمایی و دبیرستان است.

 

 


دانلود پایان نامه بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد کارکنان اتاق

تعداد صفحات:100
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جزیی
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیات جزیی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
چارچوب نظری پژوهش
تعریف واژه ها و اصطلاحات
متدولوژی تحقیق
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
پیشینه و تاریخچه
ادبیات پژوهش
تعریف مشتری
نیازها و انتظارات مشتری
رضایت مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری
انواع روش های مشتری مداری
چالش‌های اجرایی
مزایای به کارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری
چگونه CRM خود میتواند سود آور باشد؟
دلایل حرکت سازمان ها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط با مشتری
تجارب سنتی بازاریابی در سازمان ها
چارچوب گارتنر
رضایت مشتری چیست؟
رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟
اندازه گیری رضایت مشتری (CSM)
چگونگی تحلیل نیاز مشتری
ارزش از دیدگاه مشتری
مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
روش گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
روایی و پایایی پرسشنامه ها
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل توصیفی
تحلیل توصیفی سوالات
تحلیل استنباطی
متغیرهای دموگرافیک
فرضیه های تحقیق
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری از فرضیه ها
یافته های پژوهش
محدودیت های پژوهش
محدودیت در دسترس پژوهشگر
محدودیت غیر دسترس پژوهشگر
پیشنهادات
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات به محققان بعدی
پیشنهادات کاربردی
پیوســـت ها
پرسشنامه
جداول برنامه SPSS
منابع و مآخذ

فهرست جداول:
تحلیل توصیفی سن
توزیع فراوانی جنسیت
توزیع فراوانی زمینه فعالیت
توزیع فراوانی سطوح تحصیلات
تحلیل توصیفی نگرش مراجعه کنندگان
تحلیل توصیفی مقایسه نگرش زنان و مردان
تحلیل توصیفی سوال یک
تحلیل توصیفی سوال دو
تحلیل توصیفی سوال سه
تحلیل توصیفی سوال چهار
تحلیل توصیفی سوال پنج
تحلیل توصیفی سوال شش
تحلیل توصیفی سوال هفت
تحلیل توصیفی سوال هشت
تحلیل توصیفی سوال نه
تحلیل توصیفی سوال ده
تحلیل توصیفی سوال یازده
تحلیل توصیفی سوال دوازده
تحلیل توصیفی سوال سیزده
تحلیل توصیفی سوال چهارده
تحلیل توصیفی سوال پانزده
تحلیل توصیفی سوال شانزده
تحلیل توصیفی سوال هفده
تحلیل توصیفی سوال هجده
تحلیل توصیفی سوال نوزده
تحلیل توصیفی سوال بیست
تحلیل توصیفی سوال بیست و یک
تحلیل توصیفی سوال بیست و دو
تحلیل توصیفی سوال بیست و سه
تحلیل توصیفی سوال بیست و چهار
تحلیل توصیفی سوال بیست و پنج
تحلیل توصیفی سوال بیست و شش
تحلیل توصیفی سوال بیست و هفت
تحلیل توصیفی سوال بیست و هشت
تحلیل توصیفی سوال بیست و نه
مقایسه نگرش بر اساس گروه سنی
مقایسه نگرش بر اساس جنسیت
مقایسه نگرش بر اساس زمینه فعالیت
مقایسه نگرش بر اساس تحصیلات
مقایسه نگرش بر اساس رشته تحصیلی
بررسی رابطه عدالت رویه ای و عملکرد
بررسی رابطه عملکرد و توضیح و تلاش
بررسی رابطه عملکرد و رفتار مودبانه
بررسی رابطه عدالت توزیعی و عملکرد

فهرست نمودارها:
نمودار هیستوگرام سن
نمودار هیستوگرام امتیاز نگرش
نمودار فراوانی سوال چهار
نمودار فراوانی سوال پنج
نمودار فراوانی سوال شش
نمودار فراوانی سوال هفت
نمودار فراوانی سوال هشت
نمودار فراوانی سوال نه
نمودار فراوانی سوال ده
نمودار فراوانی سوال یازده
نمودار فراوانی سوال دوازده
نمودار فراوانی سوال سیزده
نمودار فراوانی سوال چهارده
نمودار فراوانی سوال پانزده
نمودار فراوانی سوال شانزده
نمودار فراوانی سوال هفده
نمودار فراوانی سوال هجده
نمودار فراوانی سوال نوزده
نمودار فراوانی سوال بیست
نمودار فراوانی سوال بیست و یک
نمودار فراوانی سوال بیست و دو
نمودار فراوانی سوال بیست و سه
نمودار فراوانی سوال بیست و چهار
نمودار فراوانی سوال بیست و پنج
نمودار فراوانی سوال بیست و شش
نمودار فراوانی سوال بیست و هفت
نمودار فراوانی سوال بیست و هشت
نمودار فراوانی سوال بیست و نه

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد کارکنان اتاق بازرگانی شهرستان کاشان است. روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است. جامعه آماری کلیه خریداران، واردکنندگان و صادرکنندگان کالاهای خرید و فروش شده در اتاق بازرگانی شهرستان کاشان و نمونه آماری 180 نفر از اعضا اتاق بازرگانی است که به صورت نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بررسی نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد سازمان (اتاق بازرگانی شهرستان کاشان) با 29 گویه است. نتایج آماری نشان داد که نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد کارکنان اتاق بازرگانی مثبت است. پاسخگویان نسبت به توضیحات، راهنمایی ها، تلاش ها، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و همدردی کارکنان اتاق بازرگانی نظر مثبت دارند و از این نظر از عملکرد کارکنان راضی هستند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است.

مقدمه:
گسترش و پیشرفت روز افزون سیستم های نوین مدیریتی در فرآیندهای تجاری و کسب و کار و نیز اهمیت و مزایای ناشی از به کارگیری چنین سیستم هایی در سازمان ها بر هیچکس پوشیده نیست. دراین بین با توجه به نقش و جایگاه حیاتی مشتریان بعنوان سرمایه‌های هر سازمان در پیشرفت، موفقیت و ادامه حیات آن ها، نگرش و حرکت به سمت مشتری مداری و ایجاد ارتباط نوین با مشتریان از مقبولیت ویژه‌ای برخوردار گشته است.
از مدیریت ارتباط با مشتری در بخش دولتی به مدیریت ارتباط با شهروندان یاد میشود. اهداف مدیریت ارتباط با شهروندان دارای اهداف و مفاهیم مشترکی با مدیریت ارتباط با مشتری است و در واقع یک استراتژی مشخص در ارتباط با شهروندان برای بخش دولتی تبیین می نماید. مدیریت ارتباط با شهروند به مدیریت کلیه فعالیت ها و فرآیندهای مرتبط با شهروندان، کانال های ارتباطی و راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری میپردازد و به نحوی که بخش دولتی بتواند به بهترین و مناسب ترین صورت ممکن نیاز شهروندان را پاسخگو باشد. در کشور ما نیز در حال حاضر این نگرش (CRM) طرفداران زیادی پیدا کرده است.

 


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی در کارکنان ش

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزیی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیات پژوهش
مدل مفهومی تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
مشکلات تحقیق
تعریف اصطلاحات پژوهش
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
خلاصه فصل
فصل دوم – ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول – چارچوب نظری تحقیق
عدالت سازمانی
انواع عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
عوامل موثر بر درک عدالت
پیامدهای سازمانی
رویه های سازمانی
خصوصیات ادراک کننده
عملکرد
عوامل عملکردی
عوامل رفتاری
عوامل فرآیندی
عوامل موثر بر عملکرد از دیدگاه محققان
سیستم عملکرد فردی
مانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان
فقدان نظریه عدالت
ساختار سازمان عدالت گرا
تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت
محیط و تاثیر آن بر رفتارهای عادلانه
فناوری و عدالت سازمانی
اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن
ساخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی
فرهنگ و زبان
توسعه عدالت در سازمان
رفتار شهروندی سازمانی
انواع رفتار شهروندی در سازمان
ابعاد رفتار شهروندی
ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی
عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی
رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان
فرسودگی شغلی
علل ایجاد فرسودگی شغلی
بخش دوم – تحقیقات انجام شده
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
نتیجه گیری فصل دوم
خلاصه فصل دوم
فصل سوم – روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
جنسیت
سن
تحصیلات
سابقه کار
آمار استنباطی
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای
آزمون فرضیه های پژوهش
بررسی نقش متغیرهای توصیفی در ارزیابی عدالت سازمانی و رفتار شهروندی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارها
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش
نتایج فرضیات تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست – پرسشنامه
منابع
ABSTRACT

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت توزیعی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت رویه ای
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت مراوده ای
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های وظیفه شناسی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های جوانمردی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های فضیلت شهروندی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های احترام و تکریم
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های نوع دوستی
میانگین و انحراف معیار عدالت سازمانی و ابعاد آن
میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندی و ابعاد آن
آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج تحلیل واریانس عدالت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

فهرست نمودار:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
میانگین گویه های عدالت توزیعی
میانگین گویه های عدالت رویه ای
میانگین گویه های عدالت مراوده ای
میانگین گویه های وظیفه شناسی
میانگین گویه های جوانمردی
میانگین گویه های فضیلت شهروندی
میانگین گویه های احترام و تکریم
میانگین گویه های نوع دوستی
میانگین ابعاد عدالت سازمانی
میانگین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

چکیده:
هدف از انجام این پروژه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان میباشد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی بارویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان شهرداری شهرستان کاشان میباشند.
با توجه به تعداد جامعه پژوهش، براساس جدول مورگان 98 نفر از کارمندان شهرداری شهرستان کاشان انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شده است بمنظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و بمنظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، spss استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و میانه به منظور توصیف واقعیت های جمع آوری شده، استفاده شده است و آمار استنباطی به آن دسته از روشهای آماری گفته میشود که ما را قادر میسازد تا با استفاده از داده های دانسته شده که از آن گرفته شده است، استنباط کنیم. در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن، کروسکال والیس و کولموگروف -اسمیرنف دو نمونه ای استفاده شده است.
نتایج فرضیات تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد. عدالت سازمانی بین کارکنان شهرداری کاشان بطور معنا داری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین مولفه های عدالت سازمانی و رقتار شهروند سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه:
درشرایط کاملاً متحول حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن درچنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آنها بعنوان سربازان سازمانی یاد میشود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثر بخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود میدانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. امروزه از تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میکنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت میکنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات میروند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست میزنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و بطور کلی رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی فرانقشی براساس ادراک از واقعیت شکل میگیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتار شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد کرد برخی از نظریه پردازان سازمان معتقدند که ساختار سازمانی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار است ضمن اینکه برخی برآنند که ساختار سازمان ها تابع رفتار انسان ها به ویژه گروه های ذی نفوذ فعال در سازمان است.

 


دانلود پایان نامه بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات (طرح تحقیق)
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم – مرور رویکردهای نظری
نگاهی اجمالی بر روند تاریخی اوقات فراغت
صور مختلف گذران اوقات فراغت در ایران
اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
ادبیات موضوع تحقیق
اوقات فراغت از دیدگاه جامعه شناسان و اندیشمندان
چارچوب نظری
فرضیه های تحقیق
انواع وقت
ابعاد فراغت
متغیرها
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف مفاهیم
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه تحقیق
مشکلات تحقیق
پیشنهادات
منابع

چکیده:
این تحقیق جهت بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن شهرری میباشد. روش انجام این تحقیق کتابخانه ای و میدانی میباشد که تعداد 40 پرسشنامه بین معلمان تعدادی از مدارس دخترانه راهنمایی و دبیرستان شهرری توزیع شد که تمامی این پرسشنامه ها برگردانده شدند.
این تحقیق 6 فرضیه دارد که عبارتند از:
1- سنجش اینکه آیا بین میزان در آمد و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
2- سنجش این موضوع که آیا بین سن و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
3- سنجش اینکه آیا بین وضعیت تاهل و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟
4- سنجش این موضوع که آیا بین سابقه و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
5- سنجش این موضوع که آیا بین تعداد فرزندان و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ 6- سنجش این موضوع که آیا بین رشته تدریسی و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟
از فرضیه های بالا فرضیه های 1 و 3 رد شدند بقیه فرضیه ها معنا دار بودند. همچنین در این تحقیق جداول توصیفی و تحلیلی نیز ترسیم شده اند.

مقدمه:
اوقات فراغت دلپذیرترین اوقات آدمی است، بخشی از عمر او که از آن خود اوست، ساعاتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام که صرف آن چیزی میکند که خود میخواهد، خود بر میگزیند و اگر عاملی بیرونی دخالت نکند، به رضا و رغبت دل میگذراند. این اوقات برای مومنان لحظه های خلوت و نیایش معبود، برای عالمان و اندیشمندان دقایق تعمق و تحقیق و تفکر، برای هنرمندان زمان پدید آوردن و ساختن و برای افراد بی ذکر و فکر و بی هنر، ملال آورترین اوقات است، خلاء هایی که نمیدانند چگونه و با چه وسیله ای پر کنند. و از این روست که این اوقات برای دسته ای بارورترین و شاید گاه مفسده انگیز ترین اوقات است. همین تفاوت بارز، به ویژه اگر مجموع اوقات سالم و پربار و ناسالم و بی بار را در یک جامعه یا همه جوامع بشری در نظر بگیریم، نشان میدهد که این بخش از عمل آدمی چه اهمیتی میتواند داشته باشد. زمان عظیمی که یک سوی آن بارور کردن عمر زندگی و سوی دیگر آن ضایع شدن و هدر رفتن لحظه های شیرین و زود گذر است.
تا روزگاران دراز ساعات زندگی مردم، به گونه ای که ما امروز معمولا به بخش های مختلف تقسیم و از یکدیگر متمایز میکنیم مرز مشخصی وجود نداشت. هنوز هم جامعه هایی که این گونه مرز بندی ها در آن نیست و کار فراغت و تفریح در آن ها به گونه ای باهم عجین است. البته در جامعه ها و در طبقات و قشرهای مختلف عمر به یکسان نمیگذشت، اما بطور کلی چیزی بعنوان و نام برنامه عمومی و منظم زندگی که گذران روز و شب آدمی را تحت قاعده هایی نسبتا معینی درآورد و بخشی از آن را نیز به خود واگذارد وجود نداشت و چنین پدیده ای در واقع متعلق به عصر جدید است. عصری که پس از انقلاب صنعتی در تمدن بشری آغاز گردید، عصری که گروه های وسیع مردم را به کارهای منظم در محیط های معین واداشت، آن ها را وادار کرد قسمتی از ساعات شبانه روز خود را فقط به کار، آن هم با شرایط و ضوابطی که جامعه تعیین میکرد اختصاص میدهد، قسمتی را صرف بر طرف کردن احتیاجات روزانه و اگر وقت دیگری باقی میماند به اختیار خود بگذرانند.
تا سالیان سال پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد جامعه ماشینی کار همراه با استثمار شدید برای قشرها و طبقاتی از جامعه مجالی برای فراغت باقی نمیگذاشت. کشمکش ها و مبارزه ها در گرفت تا سرانجام ساعات کار محدود و محدود تر شد، از شدت استثمار قدری کاسته شد و بقای جامعه های صنعتی در این دیده شده که دولت ها با ایجاد نظارت بر وضع کار و معیشت و گذران زندگی مردم، توازنی را در زندگی اتباع خود برقرار سازند که حفظ و مراعات آن در نهایت چیزی جز بقاء و نیز غنای بیشتر جامعه نیست. در این دوره جدید بود که مفهوم فراغت با ابعاد و ملالی تازه ای که امروزه هم تا حد زیادی رایج است، به تدریج در جامعه شکل گرفت و به ویژه در کشور هایی که پیشرفت صنعتی و اقتصادی چشمگیر داشتند، از جایگاه خاصی برخور دار شد.
پیشرفت های دیگر اقتصادی که با خود رفاه و آسایش بیشتر به همراه آورد، به گروه های عظیمتری از مردم این امکان را بخشید که وقت بیشتری از اوقات خود را صرف امور معنوی، ذوقی و بطور کلی فرهنگی کنند. نتایج سودمند این تجربه نشان داد که داشتن برنامه های هدایت شده برای صرف درست تر و بارورتر اوقات فراغت میتواند در دور کردن جامعه از خطر انواع فسادها، جنایت ها و هرز روی ها تا چه حد موثر باشد.
نکته دیگر آن که چیزی که اختصاصا امروز با نام اوقات فراغت از آن یاد میکنیم در روزگاران گذشته با این نام شناخته نبود.
اوقات فراغت با وقت آزاد فرق دارد، با بیکاری، اوقات مرده و نظایر آن نیز فرق دارد. وقت آزاد اعم و اوقات فراغت اخص میباشد. در اوقات فراغت کارهای متعددی چون خوردن، خوابیدن، شست و شو، دید و بازدید و مانند آن ها انجام میشود که فراغت بخشی از آن و گاه بخش بسیار کوچکی از آن را تشکیل میدهد. زیرا لحظه هایی که بتوان فارغ از وظایف اجتماعی، خانوادگی و دیگر، مالک آن ها شد براستی کم است. به ویژه در جامعه هایی که بنیاد زندگی بر هدف های مادی و بدور از ملاحظات انسانی بنا شده است، این لحظه ها اندکتراست.
در هر حال هرچه هست اوقات فراغت نزدیک ترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگ دارد. اوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن، آفریدن، ساختن، پژوهش، تربیت، مشارکت های داوطلبانه اجتماعی، خدمات رایگان انسانی، گسترش افق های فکری و در بسیاری از عرصه های دیگر صرف میشود، طبعا ارتباط آن با محیط معنوی و فرهنگی جامعه تنگاتنگ است.
همین پیوند بسیار نزدیک و تاثیر بسیار عمیق داشتن اوقات فراغت است که جوامع آگاه را بر آن داشته است تا با اجرای سیاست های سنجیده تر و حساب شده تر اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، ایجاد تسهیلات و خدمات، فراهم آوردن فضاها و محیط های مناسب فرهنگی، در پیش گرفتن روش های تشویق آمیز و تدابیر دیگر، اوقات فراغت از هرز روی و بطالت دور و به باروری و زایایی نزدیک بگردانند و از این راه موثر بر فضای علمی و فرهنگی بطور کلی بر ارزش های معنوی جامعه بیفزایند.

 


دانلود پایان نامه مقایسه تفاوت ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر،

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
مساله‌های تحقیق
هدف و اهمیت تحقیق
فرضیه تحقیق
مشخص کردن متغیرها
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم – ادبیات تحقیق
تاریخچه و تعریف
شکل‌گیری شخصیت
عوامل ارثی
عوامل محیطی
نظریه‌های شخصیت
نظریه روان پویایی
ارزیابی
نظریه صفات
نظریه یادگیری
نظریه پدیدار شناختی
دیدگاهی در مورد دیدگاه ها
ارزیابی شخصیت
طبقه‌بندی آزمون ها
انواع آزمون ها
فصل سوم – روش تحقیق
روش و نوع تحقیق
جامعه تحقیق
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار تحقیق
روش اجرا
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
جدول خی دو
تفسیر
فصل پنجم – خلاصه بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه بحث
محدودیت ها و مشکلات
پیشنهادات
فهرست منابع
پیوست نمونه پرسشنامه اجرا شده

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی، معماری. فرض تحقیق نیز عبارت است از این که بین ویژگی های کامپیوتر، روانشناسی، معماری رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است، و نمونه تحقیق از هر گروه تحصیلی به تعداد 30 نفر انتخاب شده که مجموعاً 90 نفر میباشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصیت آیزنک است بر طبق استف اده از روش آماری جدول خی 2 فرض تحقیق شد بدین معنی که دانشجویان هر رشته ویژگی های شخصیتی خاصی دارند.

مقدمه:
برخی از روانشناسان اروپایی و آمریکایی هر وقت میخواهند از ریشه‌های اختلاف نظر درباره موضوعی حرف بزنند از داستان پیلی در تاریکی مولوی مثالی می آورند. داستانی که در آن سه نفر که تا به حال فیل ندیده‌اند در اطاقی تاریک فیلی را لمس میکنند و بر اساس آن قسمت از بدن فیل که به دستشان می آید تصویری خاص و مطابق شناخت خود، از فیل عنوان میکنند.
این داستان، در مورد روانشناسان مصداق دارد. آن ها بنا به اطلاعات اولیه خود و بنا به دیدگاه خاصی که دارند اشخاص را به صورت های مختلف در نظر میگیرند. از آنجا که نمیتوان شخصیت را بطور عینی لمس کرد و کلیت آن را یکسان در نظر گرفت، مفاهیم مربوط به آن مانند داستان لمس فیل در تاریکی است.
نظریه پردزاان، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری تقریباً ثابت و الگوهای فکری و هیجانی تقریباً ثابت که از شخصی به شخص دیگر تغییر مییابند، تعریف میکنند. این رفتارها شیوه سازگاری فرد با الزام های زندگی را نشان میدهند. پس میتوان گفت که شخصیت یعنی فرقه ای رفتاری مشاهده شده در افراد.
از آن جا که رشته‌های تحصیلی و در نتیجه رشته‌های شغلی متفاوت دارای ویژگی های متفاوتی هستند که هر کدام از آن ها با جنبه‌ای خاص از شخصیت یک فرد سازگار است،‌ به نظر میرسد لازم است که بین ویژگی های شغلی و ویژگی های شخصیتی فرد هماهنگی وجود داشته باشد تا پیشرفت در کار حاصل آید. امروزه به موازات گسترش اجتماعات و رشد جمعیت، تعداد افراد لازم‌التعلیم افزایش پیدا کرده و همچنین با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تخصص و مهارت در کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بنابراین برخلاف گذشته مشاغل از طریق استاد – شاگردی و توسط پدر به فرزند تعلیم داده نمیشود و به فرد و خصایص ویژه‌اش توجه میگردد.

 


دانلود پایان نامه بررسی راه های موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و ت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها
خلاصه فصل
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
کودک، کتاب، مطالعه
تدارک محیط مناسب برای مطالعه
اصول مطالعه و تحقیق و فرآگیری بهتر آن
اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق
روش های مطالعه
فنون خواندن اجمالی
روش سریع خواندن
روش خواندن تجسمی
روش خواندن انتقادی
روش خواندن عبارت تکراری
روش دقیق خواندن
خواندن به عنوان یادگیری
فعالیت و خواندن
خواندن فعال
زمان خواندن و تحقیق
اهداف خواندن
خلاصه فصل دوم
فصل سوم
روش اجرایی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
روش های آماری
متغیرها
توضیح روش های آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم
مقدمه
خلاصه پژوهش
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیوست
فهرست منابع
پرسشنامه

مقدمه:
ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است که در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت کتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است که دست به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی که غیر از کتاب های درسی مطالب دیگری نمیخوانند در دست نیست، چرا که خواندن و مطالعه به یک نوع ختم نمیشود بلکه دارای انواع زیادی است که از طرفی عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سنی، سطح آموزشی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است.
در دنیای امروز متغیر قرن بیستم که در هر لحظه در زمینه های متفاوت علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و… یک اتفاق تازه ای پدید می آید اهمیت و ضرورت مطالعه نمودار می شود در این عرصه پر ماجرا انسان ها هستند که رقابت می کنند. کتاب و مطالعه و تحقیق در جهان کنونی دیگر کار افراد ویژه ای نیست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه های علمی مختلف به گونه ای است که حتی برای رفع کوچک ترین نیاز فردی و یا شغلی باید مقدار زیادی وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسیده است کسی که سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشکلات نا محدودی فائق آمده که قدرت بزرگ ترین رایانه های ساخت بشر را پشت سر نهاده است.
بهبود کیفیت خواندن و تحقیق مانند سایر توانایی های آموختنی امری است که از راه تمرین و ممارست حاصل شود.
فرا گرفتن به کمال، مستلزم احراز عادت های تازه ای چه در نحوه اندیشه و چه در شیوه های عمل میباشد. امروزه بهبود اوضاع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزش به حساب می آید. تحقیقات مربوط به مطالعه و تحقیق که تقریباً شاخه جدیدی از علم میباشد کلیه رمزهایی را از این امر فراهم آورده است که هم برای فرد و هم برای جامعه مفید است. سه عامل لازمه و توفیق در فرا گرفتن است:
1) شایستگی که گاه بعنوان هوش و استعداد از آن یاد میشود.
2) علاقه به مطالعه که معمولاً بر اساس ادراک صحیح از اهداف و مقاصد آینده پدید می آید.
3) شیوه های مطالعه.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 62
برچسب ها : بهبود كيفيت خواندن, تحقيق, تحقيقات, دانشجويان, دانلود پایان نامه, رغبت, روزنامه, روش سريع خواندن, علاقه, كتاب, مجله, مدیریت, مطالعه و تحقيق, هوش و استعداد,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 11:38 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت ت

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزیی
ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف تحقیق
تعریف ارزشیابی
تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو اقدام اساسی ضروری است
تعیین هدف‌های آموزشی
حوزه‌ شناختی
حوزه‌ عاطفی
حوزه‌ روانی – حرکتی
معیارهای یک نظام ارزشیابی خوب (جهت گیری هدف)
روایی (Validity)
پایایی (reliability)
عاری بودن از هرگونه تعصب
تنوع روش ها و ابزار ارزشیابی آموزشی
ارزشیابی مهارت های تفکر و یادگیری دانش آموزان
ارزشیابی در خارج از مدرسه و کلاس
ارزشیابی پوشه ای
ارزشیابی براساس تفکر واگرا
روش وقایع حساس
ارزشیابی اطلاعات پایه
ارزشیابی بدفهمی ها و پیش پندارها
کاغذ یادداشت
مساله های مستند
شبکه رده بندی
فهرست مشاهدات
پروژه
خود ارزشیابی
سنجش عملکرد
کارنما
نتیجه گیری و پیشنهادات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
مهم ترین عوامل فردی که در پیشرفت تحصیلی (افت تحصیلی) نقش دارند
هدف
عزت نفس
انگیزه
روش های ایجاد انگیزه ریاضیات در دانش آموزان
اضطراب
روش های پیشگیری از اضطراب امتحان
روش مطالعه
پیشنهادهای هنگام مطالعه
هوش
پایداری هوش
توجه
استفاده از تصاویر
استفاده از محرک های شنیداری
استفاده از رنگ
استفاده از اندازه
استفاده از تکرار
استفاده از تازگی
برنامه ریزی
جنس
عوامل جسمانی
نارسا خوانی
سازش نایافتگی رفتاری
شرایط عاطفی و روانی
غیبت از مدرسه
تحقیقات انجام شده
تحقیقات خارجی پیشرفت تحصیلی
تحقیقات داخلی پیشرفت تحصیلی
روش تحقیق
افراد نمونه
ابزار تحقیق
مقیاس جهت گیری هدف
مقیاس خود تنظیمی یادگیری
روایی و پایایی مقیاس ها
یافته های تحقیق
یافته ها
بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در کل گروه مورد پژوهش
بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در کل گروه مورد پژوهش
بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در پسران و دختران
بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در پسران و دختران
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
یادداشت ها
فهرست منابع
فارسی
انگلیسی

فهرست جداول:
توزیع گروه نمونه مورد پژوهش
همبستگی انواع جهت گیری هدف با نمره کل خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی
تحلیل رگرسیون چند متغیره انواع جهت گیری هدف بر نمره کل خودتنظیمی در کل گروه مورد پژوهش
تحلیل رگرسیون چند متغیره انواع جهت گیری هدف بر پیشرفت در کل گروه مورد پژوهش
تحلیل رگرسیون چند متغیره انواع جهت گیری هدف بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر
تحلیل رگرسیون چند متغیره انواع جهت گیری هدف بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر
تحلیل رگرسیون چند متغیره انواع جهت گیری هدف بر خودتنظیمی یادگیری در دانش‌آموزان پسر
تحلیل رگرسیون چند متغیره انواع جهت گیری هدف بر خودتنظیمی یادگیری در دانش‌آموزان دختر
ساختار کلاس و استراتژی های آموزشی، که منجر به جهت گیری هدف یادگیری میشوند
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز میباشد. بدین منظور به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله ای از 311 نفر دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز (150 پسر و 161 دختر) به عنوان نمونه پژوهش استفاده شد.
ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس میباشد که عبارتند از:
الف- مقیاس جهت گیری هدف، شامل (تسلط، عملکرد و پرهیز از شکست)
ب- مقیاس خود تنظیمی یادگیری که در این پژوهش جهت تبیین سهم هر یک از متغیر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره (شیوه اینتر) استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که: جهت گیری هدف یادگیری (تسلط) با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معنادار بوده است و تنها برای گروه پسران در پیشرفت تحصیلی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری نداشته است. از سویی جهت گیری پرهیز از شکست دارای قدرت پیش بینی کنندگی منفی و معناداری با متغیرهای وابسته بوده است.

 


دانلود پایان نامه بررسی رضایت مندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیم به
تشکر و قدردانی
چکیده
فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف جزیی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
محدودیت های قابل کنترل
محدودیت های غیر قابل کنترل
تعریف واژگان
مکان ورزشی
فضای روباز
فضای سر پوشیده
فضای چند منظوره
فضای تک منظوره
تجهیزات ورزشی
دروس عملی
دروس تئوری
اساتید عملی
اساتید تئوری
کارکنان
منابع انسانی
رضایت مندی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه‌ تحقیق
مقدمه
تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران
بهره وری
آمار
آمار اماکن و تاسیسات ورزشی
ژیمنازیوم
استادیوم
زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی
آمار منابع انسانی
پایه های علمی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات خارج از کشور
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری
روش تجزیه تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
منابع
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

چکیده:
امروزه پدیده ورزش بعنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع به طور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و کشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا میکنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آن ها بر میزان مشارکت ورزش دانشجویان پرداخته میشود.
تحقیق حاضر به بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی 88- 1387 میپردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز میباشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری میباشد.
جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که: 3/74 درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایت مندی شان از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، 8/17 درصد در حد ضعیف و 9/7 درصد در حد خوب میباشد.
همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایت مندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سال های مختلف دیده نمیشود.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشا

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سوال مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
شیوع سابقه تاریخی و اختلال اراده
ویژگی های شخصیت های ضد اجتماعی
بی هدف بودن رفتار ضد اجتماعی بر انگیخته شده
فقدان وجدان و احساس مسئولیت نسبت به دیگران
فقر هیجانی
علل رفتار ضد اجتماعی
زمینه خانوادگی و اجتماعی
نارسایی های یادگیری
رابطه وراثت و شخصیت ضد اجتماعی
بررسی دو قلوها
بررسی های فرزند خواندگی
اضافه بودن کروموزوم y
بدعملکردهای فیزیولوژیائی
خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال سلوکی
نمونه هایی از اختلال سلوکی
نوجوان آشفته
جویندگان احساس
اضطراب در افراد ضد اجتماعی
نظریه های شخصیتی
شخص شناسی
نظریه ماری
نیروی تحرکی شخصیت از نظر ماری
نیاز به حقارت و رضا
نیاز به پیروزی
نیاز به مهر انگیزی
نیاز به پرخاش
نیاز به خود مختاری
نیاز به جبران شکست
نیاز به حفظ حیثیت
نیاز به بزرگداشت
نیاز به تسلط داشتن
نیاز به خود نمائی
نیاز به دوراندیشی
نیاز به پرهیز از شکست
نیاز به ناتوان نوازی
نیاز به نظم و ترتیب
نیاز به بازی
نیاز به دورافکندن
نیاز به لذت حسی
نیاز به لذت جنسی
نیاز به پشتیبانی
نیاز به درک حقایق
تأثیر عوامل برونی
عدم پشتیبانی خانواده
پیش آمد خطر یا روی کردن بدبختی
کمی یا کاستی
پرخاش
سلطه، اجبار، ممنوعیت
مهرانگیزی، دوستی ها
پیروی و تکریم – تمجید و تشویق
عامل جنسی
رقابت، سبقت جویی معاصران
ضعیف نوازی، مسامحه و گذشت
کمبود یا حقارت – بدنی، اجتماعی، عقلی
پشتیبانی و مهرجویی
نیروهای عاطفی – ارزش ها
رشد شخصیت از نظر ماری
اصل مدت زندگی
عمل و دوره های آن
تاثیر اجتماع در رشد شخصیت
وسائل بررسی شخصیت
نکات مهم نظریه ی ماری
انتقاد نظریه ماری
نظریه نیازمندی و آرمان شخصیت اریک فرام
تنهایی – آزادی
انسان، حیوان ناطق
نیاز به تعالی
نیاز به پیوند و بستگی
نیاز به همانندی
نیاز رجوع به اصل
نیاز به وسائل راه یابی
نقش اجتماع در تشکیل شخصیت
تضادهای وجود
دگر آزادی، آزار دوستی،خرابکاری، تسلیم و رضا
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
پرسشنامه افسردگی بک
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی بروز و ظهور آنها و چگونگی برآوردن آنها کامل ناشی از اجتماع است. هر اجتماعی مطابق موسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها میدهد روانشناسان تاریخ طولانی بشر را چون آزمایشگاهی آموزنده مورد استفاده قرار میدهد و بر خلاف دیگر روانشناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی داند بلکه به اعتقاد او این اجتماع که شخصیت ها را میسازد به عبارت دیگر اختلاف شخصیت ها ناشی از اختلافات اجتماعات بشری است، همه آدمیان نیازمند به رفع گرسنگی، به رفع تشنگی، به استراحت و خواب و… هستند، ولی در جامعه های مختلف این نیازها به وجوه مختلف برآورده میشوند، همچنین است مقابله با نیازهای دیگر آدمی، مثلا در یک جامعه سرمایه داری نیاز به همانندی یا ممکن است بدین طریق ارضاء شود که عضو آن جامعه به اندوختن ثروت و مال بپردازد تا بدین وسیله خود را ممتاز سازد، یا این که به عضویت شرکت بزرگی در آید تا وابستگی به آن شرکت سبب امتیاز او گردد. آدمی احاطه شده از امور متضادی است که یکی از امور متضاد این است که از اختیار آدمی بیرون است زندگی و مرگ است و گاهی توجه به این دو مقوله و در حد معقولی به آن فکر نکردن باعث مسائلی در زندگی انسان میشود که بعنوان اخلاق ضد اجتماعی به حساب می آید افرادی که دارای رفتار ضد اجتماعی هستند از نظر اضطراب مورد بررسی واقع شده اند که افراد سیکو پات نسبت به افراد بهنجار اضطراب کمتری داشته باشند و این پیش فرض فقط در حد کمی، ممکن است صادق باشد که گر چه افراد دارای انحرافات اجتماعی کمتر از سایر افراد نگران و دلواپس به نظر میرسند ولی تمام نشانه های بدنی و عضلانی را که معمول در اضطراب وجود دارد مانند میزان ضربان قلب و تنگی نفس و … هسته اصلی اختلال شخصیت در انحرافات اجتماعی دوری گزیدن از مردم، تجربه های جدید و حتی تجربه های قبلی است که این اختلالات غالباً ترکیبی است از یک ابزار ترس احمقانه با یک میل شدید برای مورد پذیرش و محبت واقع شدن افراد مبتلا به این اختلال تمایل زیادی برای روابط اجتماعی یا فعالیت های جدید دارند، اما ممکن است به دلیل ترس از عدم قبول و مورد پذیرش واقع شدن، بی میلی خاصی برای روابط اجتماعی نشان دهند و در مقابل به انحراف کشیده شوند.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سا

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
سوال مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف اضطراب
علل بروز و ریشه های اضطراب
آثار و علایم اضطراب
علایم جسمانی
علایم روانی
اضطراب بیمارگونه
انواع اضطراب
اضطراب طبیعی
نقش اضطراب
ترس و اضطراب
رابطه اضطراب با جنس
دیدگاه های نظری درباره اضطراب
دیدگاه روان تحلیلگری
دیدگاه رفتارگرایی
دیدگاه وجودی
دیدگاه زیست شناختی
تاثیر پذیری روان بر شیوه دلبستگی
نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی
شیوه های دلبستگی
رابطه احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی
نگرش های مضطربانه دلبستگی توام با اضطراب
رضایت مندی از ارتباط
اضطراب دلبستگی چیست؟
تعریف دلبستگی
نظریه فروید در مورد دلبستگی
کردار شناختی دلبستگی
مراحل دلبستگی
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی)
مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 8-6 ماهگی)
مرحله دلسبتگی واضح (8-6 ماهگی تا 18 ماهگی -2 سالگی)
آشنایی با اضطراب
اضطراب طبیعی
تفکیک ترس از اضطراب
تظاهرات محیطی اضطراب
آیا اضطراب انطباقی است ؟
علائم اضطراب
فصل سوم
تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه
فرمول
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده این است که بین اضطراب و سبک های دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که 80 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب کتل و سبک های دلبستگی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و چون t حامل 273/1 از اعتبار جهت پایایی ضریب هم بستگی از t جدول 676/2 در سطح معنی داری 5% کوچکتر است پس میتوان گفت که فرضیه تحقیق مورد تایید قرار نگرفته و بین اضطراب و سبک های دلبستگی رابطه وجود ندارد.

مقدمه:
تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد. آن چه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که میتواند نگرانی ها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تامین کند، نفس به تدریج و بطور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاش های خود مختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگی های شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود. در صورتیکه نیازهای کودکی ناکام شده باشند، نفس به قدر کافی پخته نخواهد شد و کودک ناامن، متوقع، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلوگیری میشود که تمام این مراحل میتواند باعث اضطراب شود. سبک های دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبک ها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روی روانشناسی شخصیت و روانشناسی تحولی بوده بلکه تاثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری مانند خانواده درمانی و زناشویی و روان درمانگری نوجوان داشته است. امروز این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی به تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلال های روانی مانند اضطراب، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اختلال های تغذیه ای …. بوده است.
مساله اصلی در این پژوهش بررسی رابطه هویت خود، سبک های دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی است و برای دستیابی به این هدف سوال هایی مطرح شده است سبکهای دلبستگی نقش مهمی در کنترل روابط نزدیک عاطفی و بخصوص روابط زوجین ایفا میکنند و هم چنین پیشنهاد شده است که برای فهم بهتر کیفیت رابطه زوجین بررسی سبک های دلبستگی در همسران مهم تر است و همین موضوع در بین نوجوانان و سبک های دلبستگی که بین نوجوانان و خانواده ها ایجاد میشود و گاهی اوقات ممکن است که وابستگی به این سبک ها باعث مشکلات روحی و روانی در فرد شود.

 


دانلود پایان نامه بررسی تیپ شخصیتی (درون گرا – برون گرا) در بازیگران گروه های مخ

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پرسش های پژوهشی
فرضیه های پژوهشی
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه در ارتباط با موضوع شخصیت
تعاریف شخصیت
عوامل موثر در تعیین شخصیت
شکل گیری شخصیت
رشد شخصیت
ابعاد شخصیت
نظریه های شخصیت
تیپ شناسی شخصیت ویلیام شلدون
تیپ شناسی شخصیت امیل کرچمر
تیپ شناسی شخصیت یونگ
نظریه ریموند بی کتل
نظریه هانس جی آیزنگ
نظریه پنج عامل رابرت مک کری و پل کاستا
نظریه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامین
دیدگاه فطری در مورد صفات شخصیتی
تئاتر چیست؟
نظریه خاستگاه آیینی
نظریه های دیگر درباره خاستگاه آیینی
تئاتر کلاسیک و شخصیت بازیگران تئاتر کلاسیک
تئاتر نئوکلاسیک و شخصیت بازیگران تئاتر نئوکلاسیک
تئاتر مدرنیسم و شخصیت بازیگران تئاتر مدرنیسم
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
آزمون شخصیتی آیزنگ
اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیت آیزنگ
روش اجرای تست آیزنگ
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
تجزیه و تحلیل فرضیات
جدول شاخص های آمار توصیفی 2 متغیر سبک های تئاتر و نوع شخصیت
جدول بررسی فرضیه
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
بحث و نتیجه گیری
منابع
ضمایم

فهرست جداول:
توزیع فراوانی سبک های تئاتر
توزیع فراوانی تیپ شخصیت
فراوانی مشاهده شده و درمورد انتظار در هر یک از سبک های تئاتر
فراوانی مشاهده شده و در مورد انتظار بازیگران گروه های مختلف تئاتر

چکیده:
در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تیپ شخصیتی بازیگران گروه های مختلف تئاتر تدوین شده است یک فرضیه مدنظر بوده است و بر روی نمونه ای در دسترس به حجم 60 نفر از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرای شده است. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه شخصیت آیزنگ استفاده شده است. هم چنین داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج بررسی فرضیه حاکی از آن است که بین تیپ شخصیتی (برونگرا- درونگرا) بازیگران گروه های مختلف تئاتر تفاوت معناداری وجود دارد.
در سطح توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی و در سطح استنباطی از آزمون خی دو استفاده شده است.

مقدمه:
هر کسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به مشخص کردن میزان موفقیت، خشنودی و رضایت خاطر در زندگی شما کمک میکند. ما درباره شخصیت صحبت میکنیم، بدون اغراق باید بگوییم که شخصیت شما یکی از مهم ترین نعمت های شماست. شخصیت به شما کمک کرده است تا زندگی خود را شکل دهیدو آینده نیز همین کار را خواهد کرد.
هر چیزی که تا به حال به دست آورده اید، هر چیزی که انتظار دارید در شغل خود به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی بشوید، و حتی وضعیت سلامت کلی شما تحت تاثیر شخصیت شما و شخصیت کسانی که با آن ها در تعامل هستید قرار دارند. شخصیت شما گزینه هایی را که در زندگی دارید محدود کرده یا گسترش میدهد. شخصیت به شما اجازه نمی دهد تجربیات خاص را با دیگران در میان بگذارید یا شما را قادر میسازد بیشتر آن ها را با دیگران در میان بگذارید.
شخصیت، برخی افراد را محدود میکند و دنیای تجربه را به وی دیگران میگشاید.
یکی از ابعاد اصلی شخصیت درون گرایی و برون گرایی است. برون گرایان افرادی تکانشی هستند، مردم آمیز هستند مشتاق تحریک و هیجان هستند. تمایل به پرخاشگری دارند و آدم چندان با ثباتی نیستند، در مقابل درون گرایان افراد کم حرف و به نحوی گوشه گیر هستند و در خود فرو رفته، به کتاب ها بیشتر علاقه دارند تا آدم ها، تحریک و هیجان را دوست ندارند و به دور اندیشی تمایل دارند. افراد تو داری هستند و به جز چند دوست صمیمی از دیگران فاصله میگیرند. زندگی با نظم و قاعده را دوست دارند به ندرت پرخاشگری نشان میدهند با ثبات و تا حدی بدبین هستند و برای معیارهای اخلاقی ارزش فراوان قائل هستند.
بعضی معتقدند که درون گرایی و برون گرایی متکی به عوامل موروثی است اما این عوامل تا آن اندازه نیست که ما نتوانیم شخصیت خود را تغییر دهیم. به علاوه اغلب درون گرایی ها و برون گرایی ها ممکن است محصول تجربه و یادگیری باشد از این رو هر کس میتواند رفتار خود را عمدا در مسیر درون گرایی و برون گرایی سوق دهد بطور کلی شخصیت درون گرا در رفتار و عمل حل مسائل، دارای انگیزه و هدف هایی است که با خواسته های درونی خویش متناسب میباشد. فرد درون گرا شیفته دنیای درون است و هر امر ذهنی را که درون او میگذرد بصورت عینی یعنی مانند امری که در دنیای خارج وجود دارد توصیف میکند. اما فرد برون گرا بین خود و اعتقادی که دارا میباشد تمایزی قائل نیست و هر انتقاد یا حمله ای به اعتقاد او به منزله حمله به خود است در حالیکه درون گرا ممکن است به سختی از یک عقیده دفاع کند اما میداند که از یک عقیده دفاع میکند نه از شخص خود.
در بررسی عمیق تر بعد برون گرایی – درون گرایی تفاوت باز دارندگی و تحریک مغز افراد درون گرا و برون گرا از اهمیت به سزایی برخوردار است. در برون گراها، نیرویی بازدارندگی و در درون گراها نیروی تحریکی مغز بیشتر است. به همین دلیل افراد برون گرا که نیروی بازداری شدیدی دارند نسبت به درون گراها دیرتر شرطی میشوند و خاموشی پاسخ هم در آن ها سریعتر است. به همین دلیل میتوان انتظار داشت به شرط آن که رویداد آسیب زا و دردزای زندگی برای همه یکسان باشد کسانی که راحت تر شرطی میشوند (درون گراها) همان افرادی میباشند که بیش از دیگران به اختلالات روان رنجوری دچار میشوند.
تئاتر اجرای آگاهانه یک متن یا یک مایه از پیش تعیین شده است که هدف های متعددی را دنبال میکند، تئاتر آموزش میدهد، ارشاد میکند، سرگرم میکند، و نیز در راه کشف جهان و انسان و الهام بخشیدن به تماشاگران گام بر میدارد. تئاتر همواره با انسان بوده است، و فرهنگ های مختلف با آن رفتاری گوناگون داشته اند، گاه به داشتن تئاتر مباهات مینمودند، و گاه هم چون عامل فساد جامعه تکفیر و طردش میکردند. بر این برخوردهای متفاوت و تناقض آمیز دو علت عمده را میتوان بر شمرد: نخست تنوع و پیچیدگی تئاتر که قادر است از پیش پا افتاده ترین حرکات نمایشی و تفریحی تا متعالی ترین جنبه های معرفت بشر را به نمایش بگذارد و دیگر دامنه نفوذ و اقتدار فرهنگی آن. در تمدن های بزرگ گذشته تئاتر هم چون یک نهاد با نفوذ فرهنگی و عقیدتی عمل میکرد و مثل آیین در پی کشف و افشای رازهای نهفته بود. علت سومی را میتوان بر این دو افزود، و آن فرایافت جامعه است. ارسطو انسان را جانور مقلد توصیف میکند، از این رو اجرای نمایش را از غرایز طبیعی او می شمارد؛ در قرن وسطی تئاتر سراسر در خدمت آموزش های اخلاقی و تجسم بخشیدن به داستان های انجیل قرار میگیرد؛ پس از رنسانس اروپا انسان همچون موجودی زمینی اما لایق رسیدن به کمال تعریف میشود. پس انسانگرایی و واقعگرایی بر ضوابط فلسفی، و به تبع آن بر تئاتر زمان حکم میگردد، و شخصیت های اساطیری در درام ها جای خود را به انسان های واقعی می سپارند. هنگامی که کپرنیک اعلاغم میکند زمین (و به تبع آن انسان) مرکز عالم نیست، تئاتر آرمانگرا و بزرگ نمایی پدید می آید تا اشتیاق رسیدن به جاودانگی را پاسخ گوید: عقل گرایی عصر ولتر و دیده رو و اصحاب دایره المعارف، احساس گرایی سده هجدهم، طبیعت گرایی عصر علمو انقلاب های سیاسی و اجتماعی، همه تئاترهای مناسب با فرایافت دوران خود را به وجود می آورند.
تئاتر به خاطر طبیعت، نقاد و افشاگرانه حاکمان مستبد را خوش نمی آمد. از طرفی پادشاه ایرانی خودچندان گرفتار تاخت و تاز و حفظ بقای خود بودند، که حتی مجال پرداختن به یک نمایش رسمی و دولتی را نمیداشتند. هنر همواره در جوامعی رشد میکند که دارای ثباتی دراز مدت باشند زیرا هنر نیز هم چون نتیجه کار گروهی، وانتقال تجربه ها و دستاوردها از گروهی به گروه دیگر است. حکومت های ایرانی همواره پس از رسیدن به قدرت همه دستاوردهای پیش از خود را از میان برداشتند و سازمان دیگری را پی ریزی میکردند. در چنین شرایطی سنت های جدی نمایشی تنها به صورت نمایش های آیینی و بومی که ریشه در اعماق فرهنگ جامعه به جای میماند، و هرگونه نوآوری با مقاومتی جدی روبرو میشود. بنابراین نمایشگران آزاد و حرفه ای، اگر وجود داشته باشند، برای جلب تماشاگر ناچار به دلقکی (طلحگی) و مسخرگی روی می آورند، در نتیجه مهر بی ارزشی میخورند. چون بی ارزشند از حلقه فرهیختگان جامعه دور می افتند، و چون مطرود و مکروهند عوامانه و گمنام میمانند. نمایش هنگامی در میان توده های مردم رواج می یابد خواسته ها و آمال آن ها را منعکس کند، و چون اجازه این کار را ندارند توده مردم نیز گرایشی بدان نشان نمیدهد و حمایت خود را از آن سلب میکند. گزارشگران و مورخان نیز در آثار خود اعتنایی به نقل آن نمیکنند. به دلایلی از این است آثار نمایشی گذشته ما عموما سینه به سینه، و بعنوان نمایش هایی عامیانه به دوران ما رسیده است.

 


دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه تحقیق
سابقه پژوهش
نظریه هایدر
جونز ودیویس
هارولد کلی
شیور
سه بعدی واینر
خطاها و سوگیری اسناد
سوگیری مربوط به جنس
اسنادها در مورد خود
عاملان در برابر ناظران
سبک های انتسابی
انتساب های درماندگی انسان
اسناد مربوط به بازده
اسناد بعد از موفقیت و شکست
اسنادها و رفتار
تعریف استثنایی
گروه بندی دانش آموزان استثنایی
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی
تعریف عقب ماندگی ذهنی
رفتار سازشی
طبقه بندی کودکان عقب مانده
گروه آموزش پذیر
تحقیقات داخلی و خارجی
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
روش طرح و تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
روش اجرای تحقیق
روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت هاو مشکلات
منابع
ضمائم

مقدمه:
هر ساله میزان قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه به علت عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان در سنین مختلف به هدر میرود. هرچند تلاش های از قبیل توجه به مسائل بهداشتی و تغذیه نوزادان و جلوگیری از حامله شدن مادران در سنین بالا، ناسازگاری های خونی، اختلافات هورمونی … انجام میشود ولیکن این مسئله همچنان یکی از مشکلات اساسی هر جامعه ای میباشد.
یکی از مسائلی که در زندگی کودکان عقب مانده ذهنی ممکن است زیاد باشد مسئله شکست بیشتر در زندگی آن ها باشد. در واقع شکست یک پیامد منفی است که اگر به طور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگیزه در افراد شود به خصوص اگر این فرد عقب مانده ذهنی باشد که باعث ارزشیابی نادرست آن ها از خود و نادیده گرفتن توانایی ها و در نتیجه احساس ضعف و ناتوانی در آن ها می گردد.
عوامل زیادی در موفقیت و شکست دانش آموزان دخالت دارند و طبق تحقیقات انجام شده یکی از این عوامل نحوه اسناد دادن آن ها میباشد بدین معنی که اسناد نامطلوب منجر به کاهش انگیزش در آن ها میشود. تئوری اسناد از تئوری های شناختی انگیزش است که هدف آن بررسی شیوهایی است که افراد، رویدادها و حوادث را تعیین کرده و به دنبال روابط روابط علت و معلولی بین آن ها هستند.

 


دانلود پایان نامه بررسی کارکردهای مثبت طلاق از نظر زنان مطلقه شهر کرمان

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرآیند تاریخی موضوع
طلاق در آیین برهما
طلاق در ایران باستان
طلاق در قانون حمورابی
طلاق در آیین یهود
طلاق در عربستان قبل از اسلام
ظهار
ایلاء
مساله طلاق در اسلام
توکیل در طلاق
طلاق خلع
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
اعتیاد طلاق
بیماری روانی و طلاق
عدم صبر و گذشت و طلاق
مشکلات اقتصادی و طلاق
مروری بر ادبیات تحقیق
جان استوارت میل
بورچینال و چنسلور
دبی فورد
چهارچوب نظری تحقیق
مدل علّی تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغییرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته
تعاریف نظری و عملی متغییرها
تحصیلات
شغل
درآمد
داشتن حضانت فرزند
مهریه
کانون های حمایتی
اعتیاد
امنیت
تعیین ابعاد و شاخص ها
تحصیلات
شغل
درآمد
حضانت
مهریه
کانون های حمایتی
اعتیاد
عدم امنیت
فصل سوم – مبانی روش شناسی تحقیق
قلمرو تحقیق
زمانی
مکانی
روش تحقیق
تکنیک گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها
سوالات تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
فصل چهارم – آمار توصیفی و استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
ارائه پیشنهادها و راه حل ها
کتابنامه

فهرست جداول:
توزیع فراوانی بر حسب سن
توزیع فراوانی بر حسب محل تولد
توزیع فراوانی بر حسب خاستگاه اجتماعی
توزیع فراوانی بر حسب مدت طلاق
توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال
توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل
توزیع فراوانی بر حسب درآمد ماهیانه
توزیع فراونی بر حسب محل سکونت
توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات
توزیع فراوانی بر حسب داشتن فرزند
توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزند
توزیع فروانی بر حسب داشتن حضانت فرزندان
توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مهریه
توزیع فروانی بر حسب تقاضای طلاق
توزیع فراوانی بر حسب دلیل طلاق
توزیع فراوانی آیا پوشش کانون های حمایتی هستید؟
توزیع فراوانی بر حسب قبل از طلاق چقدر فکر خودکشی به ذهن شما خطور کرد
توزیع فراوانی بر حسب موافقت خانواده با طلاق
توزیع فراوانی فکربه طلاق قبل از انجام طلاق
توزیع فراوانی بر حسب تقاضا برای طلاق در دادگاه
توزیع فراوانی از اینکه طلاق گرفته ام احساس پشیمانی نمی کنم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام آرامش بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام استقلال بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارم
توزیع فراونی از وقتی که طلاق گرفته ام احساس توانایی بیشتری می کنم
توزیع فراوانی از اینکه کارهای مردانه را انجام می دهم رضایت دارم و احساس عزت نفس می کنم
توزیع فراونی طلاق باعث افزایش مسئولیت پذیری من درزندگی شده است

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی بر حسب سن
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب محل تولد
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب خاستگاه اجتماعی
توزیع فراوانی مورد مطالعه بر حسب مدت طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال
توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد ماهیانه
توزیع فراوانی موردمطالعه بر حسب وضعیت سکونت
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب داشتن فرزند
توزیع فراوانی بر حسب تعداد فرزندان
توزیع فراوانی بر حسب داشتن حضانت فرزند
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت مهریه
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تقاضای طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دلیل طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحت پوشش بودن کانون های حمایتی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب فکر به خودکشی قبل از طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب موافقت خانواده ها با طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب فکر به طلاق قبل از طلاق
توزیع فراوانی افراد مورد مطلعه برحسب تقاضا برای طلاق دردادگاه
توزیع فراوانی از اینکه طلاق گرفته ام احساس پشیمانی نمی کنم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام آرامش بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام استقلال بیشتری در زندگی دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارم
توزیع فراوانی از وقتی که طلاق گرفته ام احساس توانایی بیشتری می کنم
توزیع فراونی از اینکه کارهای مردانه را انجام می دهم رضایت دارم و احساس عزت نفس می کنم
توزیع فراوانی طلاق باعث افزایش مسئولیت پذیری من در زندگی شده است

مقدمه:
آن چه در سیرت پیشوایان دین مبین اسلام مشاهده شده این است که حتی الامکان سعی داشته اند از طلاق پرهیز نمایند و اگر به ندرت طلاقی صورت گرفته علت منطقی و معقولی داشته است. چنان چه امام محمد باقر (ع) زنی را اختیار میکند که بسیار مورد عاقه ایشان بوده است در طول زندگی زناشویی حضرت متوجه میشوند که این زن با حضرت امیرالمومنین علی (ع) دشمنی داشته و بغض آن حضرت را در دل دارد نهایتا حضرت امام باقر (ع) همسر خود را طلاق میدهد. وقتی که از امام سوال میشود که با وجود علاقه ای که به همسرتان داشته اید چرا او را مطلقه کردید؟ پاسخ دادند:
نخواستم قطعه ای از آتش های جهنم در کنارم باشد.
طلاق در عین این که امری مغبوض و مورد نفرت است و زیان های عظیم برای فرد و جامعه در پی دارد. خالی از فوائد و مزایا نیست، نخستین فایده آن این است که از زندان زندگی خانوادگی دریچه ای به سوی فضای آزاد و باز میگشاید. به هنگامی که در خانه ای سازش و الفت نباشد آن خانه جهنمی سوزان و حتی از آن نیز خطرناک تر و وحشت انگیزتر است. اگر بنا بود زن و شوهر در عین نفرت نسبت به هم مجبور به زندگی میبودند مرگ بر این زندگی ترجیح داشت مفاسدی پدید می آمد که موجب بدبختی های عظیم میشد و حتی ممکن بود در مواردی به شرف و عزت آدمی لطمه وارد سازد.
طلاق میتواند زمینه ای برای آگاهی و تنبیه فرد باشد و او را از وضعی که در آن است بیدار کرده و هوشیار سازد. معمولاً پس از طلاق اندیشه ها تعدیل، فکرها منظم تر و از ادامه اشتباهات جلوگیری به عمل می آید.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 124
برچسب ها : آیین برهما, آیین یهود, اعتیاد, امنیت, ایران باستان, تحصیلات, تحقیق, جهنم, حضانت فرزند, دانلود پایان نامه, درآمد, دین مبین اسلام, شغل, طلاق, عدم امنیت, علوم اجتماعی, قانون حمورابی, مهریه, و طلاق,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 11:56 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان

تعداد صفحات:206
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه توسعه
بحث اهمیت و تاریخچه توسعه
بیان مساله
صورت مساله
ضرورت تحقیق
رویکرد مطالعاتی
چارچوب مفهومی
تعریف توسعه
تعریف توسعه اجتماعی
توسعه در جوامع انسانی
جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی زنان
چارچوب نظری تحقیق
مشارکت سیاسی زنان
سطح توده
سطح نخبگان
قلمرو مطالعاتی
مکان
زمان
روش مطالعه
پیشینه مطالعاتی
موانع و تنگناها
برنامه زمان بندی
بخش اول
تعریف توانمندسازی
معیارهای توانمندسازی زنان
دیدگاه رفاه و خیریه
دیدگاه تساوی حقوق و برابری
دیدگاه ضد فقر
دیدگاه کارآیی
دیدگاه تواناسازی
انسان کیست؟
آیا هدف توسعه انسانی، توسعه کدام انسان است؟
رابطه زن و توسعه
آیا در این شرایط تحصیلات زنان میتواند شاخص توسعه باشد؟
محور توسعه چیست؟
خلاصه کلام
بخش دوم
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران
زن، هویت ملی، سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376
توانمندسازی جنسیتی
مشارکت اقتصادی و اجتماعی
بخش سوم
چالش های فراروی زنان
راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
مساله زنان در کشورهای اسلامی
سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی
شرکت فعال در کنفرانس جهانی زن
بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی
بخش چهارم
مالزی و موقعیت زنان
ساختار جمعیتی مالزی
الگوهای سکونت شهری در مالزی غربی و شرقی
گویش و خط در مالزی
اهمیت استراتژیک مالزی
ادیان و مذاهب در مالزی
بافت فرهنگی در مالزی
حکومت در مالزی
خصوصیات ویژه اجتماعی مالزی
نقش زنان در جامعه مالزی
نقش زنان در کشاورزی
ویژگی های سیستم اقتصادی مالزی و نقش زنان در این سیستم
زنان مالزیایی و امر قضاوت و حقوق
زن و سیاست در مالزی
زنان و آموزش و پرورش در مالزی
نقش حجاب در جامعه مالزی
سازمان های فعال زنان در مالزی
استراتژی اجرای سیایت ملی زن
سخن آخر
خاورمیانه کجاست؟
اهمیت خاورمیانه
موقعیت ژئوپلتیکی
موقعیت تمدنی
انرژی
زنان در طرح خاورمیانه بزرگ
توسعه فرهنگی اجتماعی
مبارزه با بی سوادی
اصلاحات فرهنگی و اجتماعی
اصلاحات اقتصادی
زنان و بازخوانی هویت
وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه
آرمان زنان و زن غربی از سراب تا واقعیت
زنان مسلمان خاورمیانه
سیمای زن در جهان (کشور مصر)
موقعیت جغرافیایی
جمعیت
تقسیمات کشوری
حکومت
اقتصاد
تاریخچه فعالیت اقتصادی
فعالیت زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد
بررسی آماری
نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی
وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی
در چارچوب قوانین
فعالیت های میدانی سیاسی زنان
عربستان
قطر
عمان
کویت
ارایه راهکارها
نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی
حقوق و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان
خشونت قبل از ازدواج
خشونت علیه زنان
جوانب و زمینه تبعیض جنسی
قوانین و نهادهای حمایت از زنان
حقوق زنان در ازدواج
تحقیق در خصوص تعدد زوجات در اندونزی
بخش پنجم
جمع بندی مباحث
ارایه راهکارها
منابع و مآخذ

چکیده:
جهان آنگونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را بصورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سالهای قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.
در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسان ها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آن هاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل میدهند و البته در میزان دستمزد آن ها تبعیض وجود دارد.
اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.
این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد میکند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیر گذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.
زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.
توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز میدهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.

 


دانلود پایان نامه تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پر

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
انواع توربین های بادی
توربین های بادی با محور چرخش عمودی
توربین های بادی با محور چرخش افقی
توربین های بادی با محور چرخشی عمودی
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
نحوه کارکرد توربین های بادی
اجزای اصلی توربین
فصل اول
انواع توربین های بادی
انواع کاربرد توربین های بادی
کاربردهای غیر نیروگاهی
پمپ های بادی آبکش
تامین برق جزیره های مصرف
شارژ باتری
کاربردهای نیروگاهی
انرژی باد و محیط زیست
تعاریف اولیه
گشتاور پیچشی
بررسی روش تحلیل بازو
نیروهای وارده
بحث تعدد مجهولات و راه حل آن
تحلیل استاتیکی
مساله طراحی اجزا بازو
انتخاب ماده
فصل دوم
محاسبات توان و نیرو در پره
محاسبه توان نیروی باد
معرفی نمونه‏ های ساخته شده
آزمایش انواع پره های ساونیوس در تونل باد
حل عددی
مدل اغتشاشات
نحوه حل معادلات حاکم بر جریان هوا
نتایج
فصل سوم
پیش بینی عملکرد و بررسی تلفات کمپرسور محوری توربین گاز بر مبنای مدلسازی یک بعدی و مقایسه آن با نتایج تجربی
مدل سازی یک بعدی
روش مدل سازی
تشریح الگوریتم حل و محاسبه پارامترهای نسبی و مطلق جریان
تلفات انرژی
افت های مختلف کمپرسور جریان محوری
افت های گروه 1
افت های گروه 2
افت های گروه 3
بازده آیزنتروپیک
افت پروفیل پره
افت جریان ثانویه
تحلیل لایه مرزی دیواره
افت انتهای دیواره
افت نشتی نوک پره
پیش بینی سرج و استال در کمپرسور
نتایج حاصل از مدلسازی
فصل چهارم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
مراجع

فهرست اشکال:
روتور سیکلوژیرو
روتور داریوس
روتور ساونیوس
روتور ساونیوس نیم‏ دایره
منحنی پره روتورهای مورد آزمایش
مقایسه ضریب توان روتورهای I تا III
مقایسه ضریب توان روتورهای IV تا VI
مقایسه ضریب توان کل، در روتورهای I تا VI
ضریب توان روتور I در اعداد رینولدز مختلف
ضریب توان روتورIV در اعداد رینولدز مختلف جریان
مقایسه ضریب توان متوسط روتورهای مختلف بر حسب عدد رینولدز جریان
بردارهای سرعت اطراف روتور I
بردارهای سرعت اطراف روتور V
گشتاور روتور ساونیوس نوع I برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع II برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع IV برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع Vبرای سرعت های مختلف باد
مقایسه گشتاور خروجی روتور های مختلف در سرعت باد 12 متر بر ثانیه
مقایسه نسبت گشتاور به مجذور سرعت در روتور I
شماتیک فرآیند مدلسازی
شکل شماتیک مقاطع مختلف کمپرسور محوری
نمایش افت ها در دیاگرام انتالپی-انتروپی
نمودار نسبت فشار کمپرسور بر حسب دبی جرمی در دورrpm 11230 و مقایسه با داده های تجربی ناسا در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودارنسبت فشار کمپرسور برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب نسبت فشار در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار توزیع افت های مختلف در دور rpm11230 در کمپرسور جریان محوری دو طبقه

چکیده:
پروِژه حاضر به بررسی نیروها و گشتاورهای وارد بر پره های توربین بادی پرداخته است.
در ابتدا نحوه عملکرد توربین بادی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روابط نیرو و گشتاور از چندین منظر مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت از بحث مورد نظر نتیجه گیری به عمل آمده است.

توربین های بادی با محور چرخشی عمودی:
توربین‌های بادی با محور عمودی نظیر (ساوینوس، داریوس، صفحه‌ای و کاسه‌ای …) از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند. یک میله اصلی که رو به باد قرار میگیرد و میله‌های عمودی دیگری که عمود بر جهت باد کار گذاشته میشوند. این توربین شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوده که باد را در خود جمع کرده و باعث چرخش محور اصلی میگردد. ساخت این توربین بسیار ساده است ولی بازده پایینی دارد. در این نوع توربین ها یک طرف توربین باد را بیشتر از طرف دیگر جذب میکند و باعث میشود سیستم لنگر پیدا کرده و بچرخد. نتیجه این نوع طراحی این است که سرعت چرخش سیستم دقیقاً با سرعت باد برابر بوده و در مناطقی که سرعت باد کم است، چندان کارآمد نیست. یکی از مزایای آن وابسته نبودن سیستم به جهت وزش باد میباشد.
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این نوع توربین‌ها نسبت به مدل با محور عمودی رایج‌تر میباشد، توربین‌های باید با محور افقی پیچیده‌تر و گران‌تر از نوع قبلی هستند و ساخت آن ها هم مشکل‌تر است ولی راندمان بسیار بالایی دارند. در همه سرعت‌ها حتی سرعت‌های پایین باد هم کار میکنند و در انواع پیشرفته‌تر میتوان جهت آن ها را با جهت وزش باد تنظیم کرد. نمای ظاهری این توربین ها ۳ یا در مواردی ۲ پره است که روی یک پایه بلند نصب شده‌اند. این پره‌ها همواره در جهت وزش باد قرار میگیرند.
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
مراحل کار یک توربین کاملاً برعکس مراحل کار یک پنکه است. در پنکه انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی تبدیل شده و باعث چرخیدن پره میشود. در توربین‌ها، چرخش پره‌ها انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده، سپس به الکتریسیته تبدیل میشود. باد به پره‌ها برخورد میکند و آن ها را می‌چرخاند. چرخش پره‌ها باعث چرخش محور اصلی میشود که این محور نیز به یک ژنراتور برق متصل است. چرخش این ژنراتور برق متناوب تولید میکند.
توربین‌های باید عمودی امروزه میتوانند بین ۵ تا ۶۵۰۰ کیلووات برق تولید کنند. یک توربین بادی مستقل با سایز کوچک میتواند مصرف یک خانه یا انرژی مورد نیاز برای پمپ کردن آب از چاه را تامین کند، ولی توربین‌های سایز بزرگتر برای تولید برق و تزریق آن به شبکه سراسری مورد استفاده قرار میگیرند.

 


دانلود پایان نامه حفاظت ولتاژ و جریان در توربین های بادی

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مقایسه انواع توربین ژنراتورهای بادی رایج و ژنراتور القایی دو تحریکه بدون جاروبک
مقایسه کلی BDFIG و سایر توربین ژنراتورهای بادی
مقایسه قابلیت گذار از ولتاژِ کم BDFIG و انواع توربین های بادی
رله و حفاظت در توربین های بادی
دیاگرام تک خطی برای توربین بادی 2 مگاواتی
الزامات حفاظتی و کنترلی یک توربین بادی
آموزش شبکه عصبی
الگوریتم آموزش
شبیه سازی حالت کار عادی
شبیه سازی حالت کار ترکیبی
پیش پردازش الگوی آموزشی
ساختار شبکه عصبی فازی
بررسی عملکرد رله دیفرانسیل
طراحی حفاظت رله ای توربین 2 مگاواتی
سیستم حفاظت روتور
مقایسه ساختارهای گوناگون مزارع بادی با اتصال AC یا DC به شبکه از دیدگاه اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه
اتصالات و ساختارهای مزارع بادی
بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه
شبیه سازی ساختارها و نتایج
بررسی اضافه ولتاژهای تولیدی بر روی دریچه های سیستم انتقال DC مبتنی بر VSC
مدلسازی، شبیه سازی و کنترل نیروگاه بادی ایزوله از شبکه
مدلسازی توربین بادی
مدل توربین ایده آل
توربین بادی محور افقی با جریان حلقوی پره ها
مدل پره ها در توربین های چند پره ای
روابط کامل مدل توربین (با جریان های گردشی باد)
اثر تعداد پره ها بر عملکرد بهینه توربین بادی
شبیه سازی نیروگاه بادی
استفاده از ادوات FACTS بمنظور بهبود پایداری ولتاژ گذرای توربین های بادی مجهز به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG)
سیستم نمونه مورد مطالعه
پاسخ مزرعه باد قبل و بعد از جبرانسازی
مقایسه ژنراتورهای القایی و سنکرون
تاثیر سرعت باد بر پایداری ولتاژ
اهمیت پشتیبانی راکتیو شبکه
مقایسه STATCOM و کندانسور سنکرون
تاثیر الحاق باتری به STATCOM
توربین های سرعت ثابت و DFIG در کنار هم
مدلسازی توربین بادی دارای DFIG
بلوک ژنراتور القایی و کانورتر سمت روتور
بلوک کانورتر سمت شبکه
پاسخ یک مزرعه باد با دو نوع توربین
نتیجه گیری
مراجع

مقدمه:
انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدیدپذیر، به طور گسترده ولی پراکنده در دسترس میباشد. از انرژی های بادی جهت تولید الکتریسیته و نیز پمپاژ آب از چاه ها و رودخانه ها، گرمایش خانه و نظیر این ها میتوان استفاده کرد. با افزایش روزافزون هزینه تولید انرژی و همچنین کمبود و به پایان رسیدن منابع تولید انرژی، نیاز به بهره گیری از انرژی های طبیعی و منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انرژی حاصل از باد یکی از منابع طبیعی تولید انرژی میباشد که با توجه به مهیا بودن بستر لازم، در بسیاری از کشورهای جهان نظیر آلمان و تا حدودی کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.
حفاظت از توربین های بادی و سیستم های جمع کننده یا کلکتور مزارع بادی موضوع چندین نشریه فنی در سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است. دو نوع مزارع بادی وجود دارد: مزارع بادی بزرگ که در خشکی یا ساحل دریا نصب شده و شامل تعداد زیادی توربین بادی متصل به هم میباشند و یک توربین بادی تنها که از طریق خطوط توزیع به سیستم قدرت متصل میگردد.
یک وحد توربین ژنراتور بادی شامل بدنه توربین بادی، یک ژنراتور القایی، کنترل توربین ژنراتور، بریکر، ژنراتور و ترانسفورماتور افزاینده میباشد. ولتاژ تولید شده ژنراتور معمولا 690 ولت بوده و برای انتقال، به سطح 20 یا 5/34 کیلوولت تبدیل میشوند. تعدادی از خروجی های این ترانسفورماتورهای قدرت توربین هااز طریق بریکر خود به یک باس متصل میشوند. این باس کلکتور یا جمع کننده نام دارد. چندین کلکتور با یکدیگر ترکیب شده و ترانسفورماتور اصلی را تغذیه میکنند. توان الکتریکی تولید شده از انرژی بادی، از طریف این ترانسفورماتور با خطوط انتقال به شبکه قدرت متصل خواهد شد. اگر نیاز به جبران سازی توان راکتیو باشد، خازن ها یا سایر ادوات FACTS به باس اصلی متصل خواهند شد.
باید توجه شود که با افزایش توان و کارآیی توربین های بادی، طرح های حفاظتی ساده که شامل فیوزها می باشند، دیگر به اندازه کافی از توربین و ادوات دیگر آن حفاظت نخواهند کرد و باید از طرح های کامل و جامع تری برای حفاظت رله ای جامع برای حفاظت از تجهیزات گرانقیمت توربین مورد استفاده قرار گیرد.

 


دانلود پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – بیان مساله
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع
اهداف پژوهشی
فریضه پژوهشی
فصل دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
انواع مسائل و مشکلات نوجوانان
پیشینه تحقیق در ایران
تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران
تعریف واژه پرخاشگری
نظریه های مربوط به پرخاشگری
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
روش های آماری
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهشی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث در باره یافته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیوست
منابع
ضمایم
پرسشنامه
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک

چکیده:
در این تحقیق عوامل موثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آن ها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل، تربیت و حتی زندگی سالم آینده آنان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان میشود و این مضوع در روابط اجتماعی آن ها تاثیر گذار است.
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
بررسی عواملی که در پرخاشگری موثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان میباشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی) انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% – spss
روش های آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا میباشد.
یافته های پژوهشی نشان میدهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری میباشند.
نقش خانواده یکی از نفش های غیر قابل انکار میباشد. تبعیض، رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان میباشند. مهمترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان به خصوص در حضور دیگران میباشد.

مقدمه:
پرخاشگری به هر گونه رفتاری که به هدف آسیب رساند یا مجروح ساختن موجودی دیگر انجام گرفته باشد، اطلاق میشود. افراد پرخاشگر غالبا تمایل خود برای آسیب رساندن به دیگران اعتراف کرده و در صورت عملی نشدن قصدشان ابراز یاس میکنند. پس آن چه در این میان حائز اهمیت است قصد و نیت رفتار کننده میباشد. یعنی رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب میشود که از روی قصد و عمد و به منظور صدمه زدن به دیگران انجام گرفته باشد. الویت ارنفسون نقل میکند:
روزی پسرش حین پخش برنامه تلویزیونی در مورد بمباران ویتنام به وسیله بمب ناپالم توسط هواپیمایی آمریکایی پرسید؟ ناپالم چیست؟ در پاسخ به او گفتم:
ماده شیمیایی که پوست را میسوزاند و انسان را میکشد. چندی بعد متوجه شدم که چشمان پسرم پر از اشک شده است. یکه خوردم که چگونه در برابر چنین صلاح آدم کشی این همه بی تفاوت برخورد کردم. در حالی که پسر کوچکم این گونه ناراحت شده است.
روانشناسی اجتماعی نگاهی کوتاه به جهان اطراف ما نشان میدهد که عصر ما همان طور که یکی از علمای اجتماعی گفته،عصر پرخاشگری است.
بخش عمده برنامه های رادیو و تلویزیون شرح اتفاقات و نمایش صحنه های تکان دهنده کشتارهای جمعی، قتل های خودی، تجاوز، تبعید و محروم کردن انسانها از حقوقشان است. پرخاشگری و نقش آن در روابط اجتماعی از مسائل عمده و مورد توجه روانشناسان و علمای تعلیم و تربیت است. داشتن رابطه اجتماعی مطلوب در نتیجه رشد اجتماعی حاصل میشود. رشدی که فرد در آن سطح از مهارت در رابطه اجتماعی دست یابد و بتواند با مردم به راحتی زندگی کند و سازگاری داشته باشد و به موفقیت شغلی و اجتماعی برسد. مسلم است که در افراد پرخاشگر ما نشانه های رشد اجتماعی (مانند آینده نگری، میانه روی، خوش بینی و امیدواری، شوخ طبعی و قبول مسئولیت) را نمی بینی. واضح است چنین افرادی در ایجاد رابطه با دیگران دچار مشکلند. اینگونه افراد برای رسیدن به خواسته های خود از ابراز هیچ خشونتی نسبت به دیگران دریغ نمی کنند. در نتیجه خشونت مساوی است با عدم رابطه و انزوای بیشتر و انزواطلبی طولانی باعث خشونت میشود.
عالمان اجتماعی گفته اند که ما رفتار خشن انسانها را نسبت به یکدیگر حیوانی میخوانیم ولی بررسی های خشونت های انسان نشان میدهد که به کار بردن صفت حیوان در مورد این رفتارها در واقع توهین به حیوانات است در حقیقت هیچ حیوانی نسبت به هم نوع خود تا این اندازه بی رحم وخشن نیست که انسان است.

 


دانلود پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
جبران بار
مقدمه
جبران بار
اهداف در جبران بار
جبران کننده ایده آل
ملاحظات عملی
بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند
مشخصات یک جبران کننده بار
تئوری اساسی جبران
اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز
ضریب توان و اصلاح آن
بهبود ضریب توان
جبران برای ضریب توان واحد
تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار
توان راکتیو
نیازمندی های اساسی در انتقال توان AC
خطوط انتقال جبران نشده
پارامترهای الکتریکی
خط جبران نشده در حالت بارداری
اثر طول خط توان بار و ضریب توان بر ولتاژ و توان راکتیو
جبران کننده های اکتیو و پاسیو
اصول کار جبران کننده های استاتیک
موارد استعمال جبران کننده ها
مشخصات جبران کننده های استاتیک
انواع اصلی جبران کننده
TCR همراه با خازن های موازی
فصل دوم
وسائل تولید قدرت راکتیو
مقدمه
وسایل تولید قدرت راکتیو
ساختمان خازن ها
محل نصب خازن
اتصال مجموعه خازنی
حفاظت مجموعه خازنی
اشکالات مخصوص خازن های موازی و شرایط آن ها
جریان لحظه ای اولیه Inruch current
استفاده از راکتور برای محدود کردن جریان لحظه ای اولیه
هارمونیک ها
قوس مجدد در دیژنکتورها
تخلیه Discharge
تهویه
ولتاژ کار
کلیدهای کنترل خارجی (دیژنکتور)
کنترل خودکار خازن ها
آزمایش خازن ها
آزمایش نمونه ای
آزمایش های جاری
اطلاعاتی که در زمان سفارش و یا خرید به سازنده باید داده شود
فصل سوم
خازن های سری
مقدمه
تاریخچه
خازن های سری
طراحی تجهیزات
واحدهای خازن
حفاظت با فیوز
فاکتورهای جبران سازی
وسایل حفاظتی
روشهای وارد کردن مجدد خازن
اثرات رزونانس با خازن های سری
خازن های سری
کاربرد خازن های سری (متوالی)
کاربرد خازن های متوالی در مدارهای فوق توزیع
ظرفیت نامی خازن
کاربرد در مدارهای تغذیه کننده های فشار متوسط
فصل چهارم
جبران کننده های دوار
مقدمه
جبران کننده های دوار
ژنراتورهای سنکرون
کندانسورهای سنکرون
موتورهای سنکرون
خازن ها
کلیات
مبانی قدرت راکتیو
اندازه گیری قدرت راکتیو و ضریب قدرت
تعیین قدرت خازن
بهای قدرت راکتیو مصرفی
کاهش تلفات ناشی از اصلاح ضریب قدرت
مصارف جدید (اضافی) که میتوان به پست ها، کابل ها و ترانسفورماتورها متصل نمود
انتقال اقتصادی تر قدرت در یک سیستم برق رسانی جدید در صورت منظور نمودن خازن اصلاح ضریب
خازن های مورد نیاز جهت کنترل ولتاژ
راه اندازی آسان تر ماشین های بزرگ که در انتهای خطوط شبکه با مقطع نامناسب قرار دارند
نکاتی پیرامون نصب خازن
جبران کننده ها
جبران کننده مرکزی
جبران کننده گروهی
جبران کننده انفرادی
بانک های خازن اتوماتیک
فصل پنجم
ترجمه متن انگلیسی
TCSC
مدل سرنگی (اینجکش)
کاربرد ابزار FACTS در جریان برق
نتایج
تغییر دهنده فاز
نتایج
کنترلگر جریان برق یکنواخت
مدل سرنگی UPFC
نتایج
شبکه هال
منابع و ماخذ

چکیده:
در این پروژه در مورد نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 5 فصل
میباشد که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده های اکتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران کننده ها و جبران کننده های استاتیک بحث شده است و در فصل دوم در مورد وسائل تولید قدرت راکتیو بحث گردیده و در مورد خازن ها و ساختمان آن ها و آزمایش های انجام شده روی آن ها بحث گردیده است و در فصل سوم در مورد خازن های سری و کاربرد آن ها در مدارهای فوق توزیع و ظرفیت نامی آن ها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران کننده های دوار شامل ژنراتورها و کندانسورها و موتورهای سنکرون صحبت شده است و در فصل پنجم ترجمه متن انگلیسی که از سایت های اینترنتی در مورد خازن های سری میباشد که در مورد UPFC میباشد.

 


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه

تعداد صفحات:172
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله تحقیق
تاریخچه مطالعاتی
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ارزیابی عملکرد
معیارهای مالی و غیر مالی
ارزیابی متوازن
کارت ارزیابی متوازن
رضایت مندی
مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی
مدیریت بازاریابی
بازاریابی خدماتی
ویژگی های امور خدماتی
مفاهیم اولیه رضایت مشتریان
تعریف مشتری
مفهوم رضایت مندی مشتری
اهمیت دستیابی به رضایت مندی مشتری
سنجش رضایت مشتریان
مزایای دستیابی به رضایت مندی مشتری
رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
طبقه بندی مدل های شکل گیری رضایت مندی مشتری
مفاهیم نوین در مشتری گرایی
تعریف مدیریت ارتباط با مشتری
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها
باشگاه مشتری
تعریف باشگاه مشتری
اثرات حفظ کنندگی یک باشگاه مشتری
زنجیره حفظ کنندگی باشگاه مشتری
ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری
مقیاس سروکوال(کیفیت خدمات)
مدل فنی / عملیاتی کیفیت خدمات
مدل کانو
نیازها، خواسته‌ها و انتظارات بیمه گذاران
اهمیت رضایت خریدار (بیمه گذار)
انواع بازار بیمه و رضایت بیمه گذار
شیوه‌های ابراز نارضایتی
تاریخچه بیمه
سیر تحول بیمه
آغاز حرفه بیمه گری
لویدز لندن
تاریخچه بیمه در ایران
تعریف واژه بیمه
نقش بیمه
تقسیم بندی انواع بیمه
بیمه‌های اجتماعی
بیمه‌های بازرگانی
علل نیاز انسان ها به بیمه‌های اشخاص
تفاوت های بیمه‌های درمانی اختیاری با بیمه‌های درمانی اجباری
بیمه‌های درمانی
بیمه‌های فردی
بیمه‌های گروهی
عامل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی
پوشش فردی در برابر پوشش گروهی
خصوصیات بیمه‌های گروهی
وضع بیمه درمانی در کشورهای مختلف
خطر موضوع بیمه درمانی
صورت‌های مختلف بیمه‌های درمانی از جهت وسعت پوشش آن ها
نهاد نظارت بر بیمه درمان در ایران
بیمه درمان مکمل در ایران
ساختار بیمه درمان مکمل
چگونگی صدور بیمه‌های درمانی
هدف از صدور بیمه نامه درمانی
بیمه‌های درمانی و طرح‌های مختلف آن
قرارداد بیمه
مشخصات قرارداد‌های بیمه
بیمه نامه
ریسک یا خطر در بیمه
بیمه اتکایی – ریسک های بیمه درمانی
اصول حاکم بر قرارداد‌های بیمه
تورم و بیمه
اثر تورم در خسارت
اثر تورم در حق بیمه
مبنای تعیین حق بیمه مکمل درمان (درآمد)
تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده
پیشینه داخلی تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
روشهای گردآوری اطلاعات
مدل تبیینی تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
جامعه و نمونه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه‏
توزیع فراوانی پاسخ ها
شاخص های آمار توصیفی
متغیرهای مستقل
آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه
آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم
خلاصه نتایج بدست آمده
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه فرضیه فرعی اول
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم
نتیجه فرضیه فرعی سوم
نتیجه فرضیه اصلی
بحث و نتیجه گیری کلی
پیشنهادها
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های فرضیات تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق
پیوست ها
پرسشنامه
جداول آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
ابعاد مختلف کیفیت خدمات
جدول امتیاز دهی پاسخ‌های مقیاس لیکرت
نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ)
نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ) برای سوالات مربوط به هر فرضیه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی اول
توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی دوم
توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های بیمه شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول آمار توصیفی داده ها- نحوه انجام تعهدات
جدول آمار توصیفی داده ها- شرایط کیفی حاکم بر شرکت
جدول آمار توصیفی داده ها- مراکز درمانی طرف قرارداد
جدول آزمون t تک نمونه ای به منظور تعمیم یافته ها به جامعه آماری
جدول آمار توصیفی داده ها- درآمد
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین – واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی اول
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین _ واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین _ واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی سوم
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها (دروبین _ واتسون)
جدول نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
جدول ضرایب رگرسیون چندگانه
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون چندگانه
خلاصه نتایج بدست آمده

فهرست نمودارها:
عناصر اصلی کارت ارزیابی متوازن
مزایای جلب رضایت مشتری
خواسته مشتریان و محصول شرکت بیمه
ارتباط بین رضایت مشتری و سود
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به نحوه انجام تعهدات
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به شرایط کیفی حاکم بر شرکت
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به مراکز درمانی طرف قرارداد
توزیع خطاها (فرضیه فرعی اول)
توزیع خطاها (فرضیه فرعی دوم)
توزیع خطاها (فرضیه فرعی سوم)
توزیع خطاها (فرضیه اصلی)

چکیده:
در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایت مندی مشتریان بعنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت بعنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور انتخاب گردید. که با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه 196 تعیین گردید و پرسشنامه‌ای حاوی 34 سوال جهت سنجش معیار غیرمای رضایت مندی مشتریان منتشر و تعداد 175 پاسخ نامه، حدود 89% پاسخ‌نامه‌ها جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آماره‌های t و F استفاده شد. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای (0/16) SPSS2 و (0/8) STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علیرغم بالا بودن میزان رضایت مندی بیمه شدگان در تمام شعبات،‌ عوامل رضایت مندی، (میزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه) (مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه) با درآمد این شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره‌وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌ پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (به لحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون (بازار، رقبا و سازمان‌های دیگر) مشخص کند، علاوه بر این ها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان نیز باشد. از جامع‌ترین و کاملترین روش‌های موجود که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود‌های آن استفاده مینماید روش کارت ارزیابی متوازن میباشد. روش مزبور با تاکید و تمرکز بر چهار جنبه کلیدی و محوری مالی، مشتری، فرآیندها و رشد و یادگیری سازمانی، که تمامی فرآیندها و انتظارات سازمان‌ها را شامل میشود نسبت به تهیه معیارها و شاخص‌های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای تحقق مقادیر آن ها و بر اساس برنامه‌های عملیاتی مصوب صورت میپذیرد. با توجه به اهمیت مشتریان شرکت‌های بیمه که اصلی ترین سرمایه این شرکت‌ها به شمار می روند در تحقیق حاضر به بررسی رضایت مندی ایشان بر درآمد شرکت ‌بیمه مکمل درمان میپردازیم.

 


دانلود پایان نامه عادت دادن دانش آموزان به رعایت نکات بهداشتی در محیط مدرسه

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف مساله پژوهش
بیوگرافی
اهمیت و ضرورت پژوهش
رسالت کانون خانواده
مراقبت از رشد و سلامتی کودک
آماده کردن کودک برای ورود به مدرسه
محیط مدرسه
محیط اجتماعی
اهداف پژوهش
اهداف فرعی
بررسی وضعیت موجود
وضعیت آبخوری مدرسه
شرایط آبخوری
مشکل دستشویی مدرسه
پوشش کثیف دانش آموزان
بهداشت دهان و دندان
بهداشت ناخن
عدم استحمام
بهداشت روان
بهداشت بینایی و شنوایی
سوالات پژوهش
تعاریف متغیرها (عملیاتی ومفهومی)
بهداشت : (تعریف نظری)
تعریف عملیاتی
فصل دوم
جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و شواهد
جمع آوری سوابق نظری (پیشینه نظری)
سوابق تحقیق در جهان
جمع آوری سوابق عملی( پیشینه عملی)
تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی
تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی
خلاصه یافته های پژوهش
فصل سوم
راه حل ها و اجرای آن ها
راه حل های حل مشکل
راه حل های پیشنهادی اولیه
ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین ها
تعریف مختصر راه حل نهایی
چگونگی نظارت و کنترل و اجرای راه حل
فصل چهارم
ارزیابی نتایج
جمع آوری اطلاعات
نتایج کمی پژوهش
تفسیر نتایج
مستند سازی و اعتبار بخشی به نتایج
فصل پنجم
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات و توصیه های پژوهش
منابع

فهرست جداول:
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت دهان و دندان
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت جسمانی
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت روان
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت بینایی و شنوایی
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت تغذیه

فهرست نمودارها:
میزان رعایت بهداشت در زمینه گرفتن ناخن در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه استحمام در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه شستشوی دستان با صابون در دانش اموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه رعایت تغذیه مناسب در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه رعایت پوشیدن لباسهای مرتب در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه رعایت در استفاده از وسایل الکترونیکی در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه کنترل استرس در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی

مقدمه:
معلمان در میان دست اندرکاران نظام آموزشی، بعنوان کارگزاران اصلی صحنه تعلیم و تربیت و در زمره مروجان علم و پرورندگان روح علمی به حساب می آیند. این قشر از جامعه فرهنگی به ضرورت و بر اساس نیازهای حرفه ای خود، باید با بینش علمی آشنا باشند و کم و بیش از نتایج آن بهره مند شوند. یکی از شروط لازم برای تحقق هدف های نظام تعلیم و تربیت، دخالت دادن معلمان در شناخت مشکلات فرآیند یاددهی – یادگیری است و این ضرورت و نیاز در صورتی واقعیت مییابد که در آنها در شناخت مشکلات و ارائه طریق فعال شوند و در جهت رفع موانع بطور آگاهانه قدم بردارند.
این تصور و خیال که معلم به دیگران آموزش دهد و فاقد بینش علمی و آفرینندگی باشد و مجهز به بینش علمی و مساله یابی و روش حل مساله نباشد، خیالی است بس واهی و غیرعلمی.
چنان چه معلمی با مسائل و امور مربوط به کار و حرفه و حق زندگی شخصی خود و برخوردی اصولی و علمی داشته باشد و پژوهش را برای حل مشکلات کلاس درس خود موثر و کارساز بداند، دارای بینش علمی و علاقه مند به ارتقای دانش کلاس درس خود است. معلمی که دارای بینش علمی است وضع موجود را طبیعی تلقی نمیکند، کنجکاو است، پیوسته تجربه میکند و از وارد عمل شدن و اشتباه کردن نمی هراسد. دارندگان و پرورندگان بینش علمی نسبت به مشکلات آموزشی و پرورشی حساس هستند، آنان را شناسایی میکنند و علت ها را بررسی می نمایند و راه حل های ممکن را ارائه می دهند، با معیارهای ویژه راه حل ها را میسنجند و راه حل مناسب را انتخاب میکنند و بعد از اجرای برنامه، فرآیند امور را ارزیابی میکنند. در نتیجه موجب ارتقای بینش علمی خود و دانش آموزان میگردند.
تعلیم و تربیت در محیطی آماده، ایمن و پرنشاط، با استفاده از بالاترین میزان مراقبت‌ های بهداشتی و بهره‌مندی از وجود معلمان، مربیان و مسوولانی سالم از حقوق اولیه دانش‌آموزانی است که فعالیت و هدف آن ها تحصیل و کسب معرفت است. دانش‌آموزان از توانایی و فرصت کافی برای تامین و رفع نیازمندی های آموزشی، تربیتی و بهداشتی خود برخوردار نیستند، از این‌رو یکی از مهمترین عواملی که بهداشت و سلامت دانش‌آموزان را در مواجهه با بروز حوادث احتمالی در طول دوران تحصیل تضمین میکند، وجود فضا و محیط ایمن و بانشاط آموزشی است یعنی برخوردار از یک مدرسه سالم و بهداشتی.
در مدرسه سالم، فرصت و زمینه اقدام‌هایی برای پرورش و رشد بدنی، ذهنی، اخلاقی، اجتماعی و علمی دانش‌آموزان فراهم است و از بروز هرگونه حادثه‌ای که احتمال میرود در آموزش و پرورش سالم کودکان اختلال ایجاد کند، پیشگیری میشود. از طرفی، مدرسه فضای اجتماعی خاصی است که آموزش و رشد شخصیت کودکان امروز که جامعه‌ساز فردا هستند در پناه روش‌های صحیح آموزش، فضای فیزیکی مطلوب و محیط مساعد روانی آن پایه‌گذاری و اداره میشود. دانش‌آموزان ساعات زیادی از شبانه‌روز را در طول سال تحصیلی در مدرسه سپری میکنند. از این‌رو بدیهی است محیط فیزیکی سالم و استاندارد نقش مهمی را در سلامت و تندرستی روانی و جسمانی آن ها ایفا میکند.
از طرفی دیگر رعایت بهداشت در محیط مدرسه میتواند موجب افزایش سلامت دانش آموزان و نیز معلمان گردیده و تضمین کننده ارتقای سطح یادگیری و افزایش دانش گردد.
در این میان معلمان میتوانند نقش مهمی را در بالا بردن سطح آگاهی و دانش و نیز الگو سازی برای رعایت ابعاد مختلف بهداشت ایفا نمایند. معلمان از طریق روش های مختلفی می توانند این وظیفه مهم را به انجام برسانند. اقدام پژوهی از مهمترین و کارآمدترین شیوه ها در سال های اخیر به شمار میرود.

 


دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقط

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات و فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه پژوهش و حجم نمونه
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مبانی نظری
تعریف افسردگی
علایم افسردگی
دیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگی
پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
پژوهش های انجام شده در داخل ایران
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق
روش آماری
متغیرهای تحقیق
جامعه تحقیق
حجم نمونه
ویژگی‎های نمونه
ابزار سنجش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش جمع‎آوری اطلاعات
ابزار اندازه‎گیری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات
آزمون فرضیه
جداول آماری
فصل پنجم
بررسی و نتیجه ‎گیری
نتیجه‎گیری از سوالات و فرضیات تحقیق
محدودیت‎های تحقیق
میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی
پیشنهادات
منابع
ضمائم

چکیده تحقیق:
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت. به این صورت که تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای بطور تصادفی انتخاب و بر اساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎های پیشین به خصوص در خارج از کشور) یافته‎های پژوهش حاضر نشان میدهند که در کل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه بطور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر در این مقطع میباشند.
همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎های مستقل با درجه آزادی 38=‎d.f و در سطح آلفای ‎(5/0 = ) جهت بررسی فرضیه یک سویه که « میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه بطور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه میباشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی ‎دار بین میزان افسردگی دو گروه میباشد.

مقدمه:
افسردگی متداول ترین بیماری بین اختلالات روانپزشکی به شمار میرود، بطوری که درصد بالایی از کلیه بیماران بستری در بیمارستان‎ها را این نوع بیماری تشکیل میدهند،‌ هر روز،‌ در مراکز درمانی دنیا، میلون‎ها نفر به وسیله متخصصان امر بعنوان مراجع افسرده تشخیص داده میشوند. همه افراد در مرحله‎ای از زندگی دچار افسردگی میشوند و به عبارتی 25% افراد و یا شاید تعداد بیشتری از مردم عادی، حداقل یک بال در زندگی دچار افسردگی شده‎اند درصد زیادی از افراد هر جامعه، در شرایط زمانی خاص، به علت انواع استرس‎ها، روابط میان فردی ناسالم و آسیب‎ پذیر، انواع فقدان‎ها، مشکلات و درگیری های خانوادگی یا زناشویی تنهایی، درگیری اجتماعی یا شغلی، طلاق و جدایی، قرار گرفتن در تضادهای درونی و همینطور اجتماعی، نداشتن حمایت‎های اجتماعی، رشد ناسالم دوران کودکی، بهداشت روانی نازل در جامعه، بغرنجی شرایط زندگی، صنعتی شدن و بسیاری عوامل دیگر ممکن است دچار افسردگی شوند.
افسردگی در همه افراد جامعه،‌ ثروتمند و فقیر،‌ نوجوان، جوان و پیر، زن و مرد، متاهل و مجرد دیده شده است. اما بعضی از افراد بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به افسردگی هستند. شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان گزارش شده است. همچنین بیماری از متخصصان بالینی معتقدند که افسردگی در افراد میانسال، نوجوان، کودکان و حتی خردسالان بطور یکسان شایع است هرچند نشانه‎های مرضی در گروه‎های مختلف سنی متفاوت است.
با توجه به این که دانش‎آموزان مقطع متوسطه از طرفی (رواج سن نوجوانی و بحران‎های این دوره و از طرفی دیگر در آستانه اتمام مقطع متوسطه و ورود به یک دوره آموزشی نوین بنام پیش‎دانشگاهی قرار دارند که این شرایط آنان را از بحران های روانی مصون نمیدارد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد که از وضعیت افسردگی دانش‎آموزان مقطع متوسطه آگاهی یابد.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان دانشگا

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه های بکار رفته
تقلب چیست؟
معنای تقلب در ذهن یک دانش آموز چیست؟
فصل دوم
پیشینه تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
نظریه‏ هاى تغییر نگرش
فصل سوم
روش تحقیق
دانشجویان پاسخ میدهند : چرا تقلب؟
تقلب بنویسید اما تقلب نکنید
ترس از حقارت و سرزنش
اضطراب و دلهره
درس‌ها سخت است
یعنی ما شجاعیم
مشکلات خانوادگی
بن‌بست تقلب
تقلب بنویسیم اما تقلب نکنیم
درس را نمی‌فهمیم
یک نوع آبروداری است!
ملاک، فقط نمره است
همه تقلب میکنند
تنبلی، رهایی از زحمت درس خواندن
ترک عادت موجب مرض است
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آمارى
روش نمونه‏ گیرى و انتخاب نمونه
متغیرهای تحقیق
متغیر پیش بین
متغیرهای ملاک
تعریف متغیرهای تحقیق
نگرش مذهبی چیست؟
ابزار تحقیق
آزمون نگرش‏ سنج مذهبى
نحوه اجراى پرسشنامه
تجزیه و تحلیل آمارى
رابطه بین وضعیت اقتصادى خانواده و نگرش مذهبى
رابطه بین الگوهاى مورد ارائه و نگرش مذهبى
فصل چهارم
یافته های تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی
یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مذهب و نوجوانی
پرسشنامه
نتایج
علل تقلب دانشجویان
راه های جلوگیری از تقلب
انواع روش تقلب
برخی از نمونه‌‌های تقلبی که دانش‌آموز در جلسه امتحان به کار میبرد به شرح زیر میباشد
نتایج تقلب از نظر روانی
بـحـث
چرا تقلب؟
پیشنهادات
منابع
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول و نمودارها:
درصد فراوانی دانشجویان از گروه نمونه مناطق مختلف
فراوانی و درصد پایه‏ هاى تحصیلى‏ دانش‏ آموزان گروه نمونه
آزمون تحلیل واریانس یک‏طرفه بین نگرش مذهبی به تقلب میباشند
بمنظور سنجش دقیق‏ تر اختلاف بین گروه‏ ها از آزمون تعقیبى شفه استفاده شده است
تحلیل واریانس یک‏طرفه مربوط به سطح درآمد و عامل نگرش مذهبى
بر اساس تست تعقیبى شفه
همبستگى بین الگوهاى مورد ارائه و نگرش مذهبى
میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی ها در متغیرهای تحقیق
توزیع آزمودنی ها بر حسب سن (سال)
سن آزمودنی ها
توزیع آزمودنی ها بر میزان تقلب (یک جلسه)
میزان سن والدین آزمودنی ها
توزیع آزمودنی ها بر حسب دفعات تقلب (در یک ترم)
تعداد افراد در یک کلاس (آزمودنی ها)
تعداد افراد یک کلاس آزمودنی ها
نگرش مذهبی به تقلب
نوع تقلب
نوع تقلب امتحانی
وضعیت اقتصادی
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجو
وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده ها
ضریب همبستگی ساده نگرش مذهبی ـ با تقلب با متغیر تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص تحصیلات خانواده با متغیر تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص پایه تحصیلی با متغیر تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص تاثیر رسانه ها با متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص وضعیت اقتصادی با متغیرهای تحقیق

چکیده:
نقش متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین رابطه بین نگرش مذهبی و و تقلب دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما کمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین‌ منظور در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مذهبی و تقلب پرداخته شده است.
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه ایذه بوده و فرضیه اصلی تحقیق این است که بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی 100 نفر از دانشجویان که در رشته‌های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک و …در سال تحصیلی 88-89 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان پنج کلاس انتخاب گردیدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 20 سوال، سه گزینه‌ای) و پرسشنامه پژوهش (GHQ) برای سنجش ملاک های سلامت، شامل مذهبی بودن، ارتباط با خداوند، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی بعنوان ابزار تقلب تحقیق استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده با روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی و وتقلب (r = -0/23)، همچنین بین نگرش مذهبی و اضطراب (r = -0/20) و اختلال در کارکرد اجتماعی (r = -0/21). در سطح معناداری (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بین جسمی سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی داری دیده نشد. ضرایب همبستگی منفی بدین‌معنی است که هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، علائم دیدگاه مذهبی و در نتیجه تقلب بیشتر است. بطور خلاصه میتوان گفت یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که نگرش مذهبی با افزایش تقلب دایان در رابطه است. پژوهش‌های آینده لازم است میزان تعمیم‌پذیری این یافته‌ها را بررسی کنند. مقدمه: اگر دانشجویی یک بار از طریق تقلب موفق شود نمره خوبی بگیرد دیگر نمی تواند با فکر خودش امتحان دهد و در مقابل وسوسه نوشتن ازروی دست دیگران پایداری نکند. بیشتر دانشجویان در طول سال های دانشگاه حداقل یکی دوبار تقلب میکنند و در بیشتر این موارد بدون آنکه مطلب درسی را فهمیده باشند با نمره غیر واقعی به کلاس بالا راه می یابند و این موضوع مشکلات بسیاری را به وجود می آورد بیشتر والدین میخواهند فرزندان آن ها درک کنند که تقلب کردن کار درستی نیست حتی اگر بدون تقلب نمره بالا تری را نگیرند. در یک تعبیر خشن شاید بتوانیم بگوییم فردی که تقلب میکند مانند کسی است که دزدی میکند اما با شیوه دیگر. همانطور که در دزدی پنهان کاری، ترس و تجاوز به حقوق دیگران وجود دارد در تقلب هم وجود دارد.اما گفته می شود که تقلب می تواند چیزی شبیه دروغگویی باشد. به نظر می رسد که فرد سالم نباید تقلب کند گر چه نتواند به همه سوالات امتحانی پاسخ دهد. چون او می داند تقلب از سنخ چه نوع اعمال و رفتاری است. روانشناسان تقلب را یک بیماری روحی شخصیتی می دانند و میگویند وقتی یک پیام روشن و دقیقی در مورد نادرستی تقلب به دانشجو نمی دهیم و به اندازه کافی آن را اشکار نمی کنیم چگونه میتوان انتظار داشته باشیم آن ها در دانشگاه تقلب نکنند. در همین راستا برخی مطالعات دلیل اصلی بروز تقلب را ناشی از دو عامل می دانند: 1) فشار ها و انتظاراتی که بر دانشجوه هان برای کسب موفقیت وارد می شود. 2) برآورد دانشجویان از احتمال گیرافتادن او در جریان تقلب. بنابراین معلم برای به حداقل رساندن تقلب می تواند اقدامات متعددی را انجام دهد. در این مقاله سعی بر آن است. علل گرایش دانشجویان به تقلب و راهکارهای پیشنهادی برای آن را بررسی کنیم.

 


دانلود پایان نامه کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه مختصر
بخش نخست
جامعه بین المللی و سلاح های هسته ای
فصل اول : انواع سلاح های هسته ای و اثرات آن
مبحث اول) ساختمان اتم و شکافت هسته آن
مبحث دوم) ساختمان سلاح های هسته ای و انواع آن
مبحث سوم) انواع سلاح های هسته ای
گفتار اول) شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار دوم) جوش هسته ای و دومین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار سوم) بمب نوترونی سومین نسل سلاح های هسته ای
گفتار چهارم) نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا
فصل دوم : اثرات سلاح های هسته ای
مبحث اول) هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر
مبحث دوم) آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم
مبحث سوم) پیامد های مخرب چرنوبیل
مبحث چهارم) سلاح های کشتار جمعی، انرژی اتمی و چالش های جهان امروز
شناسایی و کشف انرژی
آژانس بین المللی انرژی
انرژی هسته ای نیاز نسل های آینده
پزشکی هسته ای
یک معمای پرچالش
مبحث پنجم) رژیم های کنترل تسلیحات کشتار جمعی و تکامل آن در نظام بین المللی
ابزارهای تکامل قراردادهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات
کنفرانس های بازنگری
تکامل موضوعی قراردادهای خلع سلاح
اجرای مقررات و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
انسجام سازمانی
نظرات کارشناسی
اجرا، نظارت و تایید
تفسیر و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
شرط تفسیر
اعمال تحفظ نسبت به تفسیر
اجرای مقررات
ختم قراردادها
حل و فصل اختلافات
وجود مقررات چندگانه در خصوص موضوع واحد
نقش عرف در تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
حقوق قابل اجرا
ممنوعیت عرفی سلاح های کشتار جمعی
آثار آتی عرف
نتیجه گیری و ارزیابی
فصل سوم : اقدامات جامعه بین المللی در محدودیت و ممنوعیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) آژانس بین المللی انرژی اتمی
دبیرخانه آژانس و وظایف آن
مبحث دوم) معاهدات منعقده در زمینه سلاح های هسته ای
فصل چهارم) معاهدات دو جانبه درباره کاهش و محدودیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) سالت 1 (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک)
مبحث دوم) سالت 2
مبحث سوم) معاهده امحای موشک های میان برد و برد کوتاه
مبحث چهارم) استارت 1 (مذاکرات کاهش تسلیحات استراتژیک)
مبحث پنجم) استارت 2
فصل پنجم : معاهدات چند جانبه در خصوص سلاح های هسته ای
مبحث اول) معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاح های هسته ای
معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای
فصل ششم – مقوله ای درباره سلاح هسته ای در کره شمالی و واکنش های دیپلماتیک
مبحث اول) لیبی
افشاگری های لیبی
مبحث دوم) نگرانی آمریکا و گزینه نظامی برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی
فصل هفتم : معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در مناطقی که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست
مبحث اول) معاهده قطب جنوب
مبحث دوم) معاهدات مربوط به فضای ماورای جو
مبحث سوم) معاهده ممنوعیت استقرار سلاح های هسته ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس
مبحث چهارم) معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در سایر مناطق
فصل هشتم) سایر اقدامات جامعه بین المللی
مبحث اول) قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی
مبحث دوم) درخواست نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث سوم) درخواست نظر مشورتی توسط مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری
مبحث چهارم) تضمین های امنیتی قدرت های هسته ای از منظر حقوق بین الملل
اعطای تضمین های منفی از طریق اعلامیه های یک جانبه
تضمین های امنیتی در فراسوی حقوق بین الملل قرارداد
تاثیر رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری بر تضمین های امنیتی
پیشبرد نسبی تضمین های امنیتی در چارچوب کنفرانس خلع سلاح
دلایل حقوقی الزام آور بودن تضمین های یک جانبه
بیانیه های تضمین امنیتی و تعهد سازی اقدامات یک جانبه
بخش دوم – ایران و چالش های هسته ای
رویکردهای سه گانه
جستجوها برای دسترسی به سلاح اتمی
تلاش برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای
پایان دادن به تمامی فعالیت ها
فصل اول – پایبندی به قوانین، اصرار بر کسب حق مشروع
مبحث اول) ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث دوم) پیشنهاد تازه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی
احتمال مذاکره بیشتر با اروپا
مروری بر تحولات پرونده هسته ای
تغییر مواضع فرانسه
لغو نشست اضطراری 6 سپتامبر
احتمال همه پرسی هسته ای برای منافع ملی
مذاکرات سازنده
مبحث سوم) امنیت جمهوری اسلامی ایران در برابر آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان
مبحث چهارم) تحلیلی در خصوص اسرائیل و دارا بودن سلاح اتمی و خطر بالقوه در خاورمیانه
فصل دوم – کاربرد سلاح هسته‌ای در شرایط حاد دفاع مشروع
مبحث اول) دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب
مبحث دوم) انرژی هسته ای و جایگاه آن در ایران
مبحث سوم) آمریکا، ایران و تحلیل وضعیت موجود
مبحث چهارم – پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث پنجم – متن کامل پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
نتیجه گیری
فهرست منابع
کتاب ها
آرای دیوان بین الملل دادگستری
قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت
‌مواضع دولت ها
روزنامه ها و نشریات فارسی

تاریخچه مختصر:
در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل میداده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستان های پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری میدانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.
قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی میماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولت ها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرت های هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل میداد و بسیاری از دولت های غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای میگذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولت های دارای سلاح هسته ای میکوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولت ها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولت های موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولت های بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولت ها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

 


دانلود پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
فصل دوم – پیشینه‌های پژوهش
مقدمه
تعریف ازدواج
عشق و ازدواج
مقاصد ازدواج
رضایت زناشویی
12 نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج
اشتغال زن
تعریف شغل و اشتغال
علل کار کردن
اشتغال زنان و برداشت های متعدد
انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن
آثار و نتایج اشتغال زن
اثرات اشتغال زن بر شوهر
زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی
مروری بر پژوهشهای داخلی
مروری بر پژوهشهای خارجی
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
طرح پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه برداری
ابزار پژوهش
پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ
روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه
روش گردآوری داده‌ها
روش تحلیل آماری
فصل چهارم – یافته‌های پژوهش
مقدمه
جدول 4-1
جدول 4-2
جدول 4-3
جدول 4-4
جدول 4-5
جدول 4-6
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیت ها
منابع
پیوست
پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
کلید پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ

فهرست جداول:
میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی
نتایج آزمون t مستقل
نتایج ANOVA را نشان میدهد
نتایج ANOVA در جدول 4-4 آمده است نشان داده شده است
نتایج آزمون t مستقل در جدول 4-5 داده شده
نتایج آزمون t مستقل

چکیده :
هدف پژوهش مقایسه رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران در سال 1387 میباشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

مقدمه:
انسان بطور کلی موجودی اجتماعی است. این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط، روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود. از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به چشم میخورد و مطالب بسیاری در کتاب ها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد. همچنین به نظر بسیاری از صاحب نظران از جمله مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی است که در راس آن نیازهای جسمانی است سپس عاطفی اما برآورده شدن نیازهای جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست.
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است بطوری که انسان برای به دست آوردن آن تلاش می کند. از تلاش هایی که یک انسان برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام می دهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف زندگی است. این شریک شدن و زیر یک سقف زندگی کردن جنبه رسمی و اجتماعی پیدا کرده و به ازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد می شود که این ها هم جز نیازهای عاطفی و معنوی انسان است و موجب روابط با همنوع و در نتیجه علاقه محبت می شود. مسلما زمانی زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که احساس رضایت مندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند. امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن احساس رضایت مندی از زندگی زناشویی میباشد.
احساس رضایت مندی همچنین توان مقابله در برابر مشکلات و فشارهای روانی راافزایش می دهد و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد گردید.
زناشویی به لحاظ اثری که در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد از دیدگاه های مختلف اهمیت یافته و مور د برسی قرار می گیرد. این پدیده باعث تغییر در متغیرهای جمعیتی می شود. از طرفی شرایط اجتماعی و اقتصادی جاممعه اثر آن را نشان می دهد و از طرف دیگر در ساختار اقتصادی جامعه تغییراتی حاصل شده که فرصت های شغلی برای زنان ایجاد کرده است.
زنان دامنه فعالیت خود را از محدوده خانه فراتر می برند و به نظام های شغلی می پیوندند پیوستن آن ها در جامعه تغییراتی در نقش های سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگر از اجتماعی شدن است.
اشتغال جنبه دیگری از فرآیند اجتماعی شدن است. این فرآیند برای مردان پذیرفته شده است و گویا در طول تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف می شود. ولی امروزه همان طور که عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصادی جوامع دیدن زن در بازارهای تجاری و اماکن شخصی باعث تعجب نمی شود و گهگاه به دلیل نبودن مرد در عرصه زندگی زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.
چگونه است این فرآیند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب و زمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی می شود؟
آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده شود؟ آیا واقعا اشتغال زنان به زندگی شخصی و زناشویی آن ها لطمه وارد می کند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بر رضایت مندی یا نارضایتی زندگی زناشویی آن ها لازم به نظر می رسد.

 


دانلود پایان نامه کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کیهان شناسی
کیهان شناسی پیش نسبیتی
کیهان شناسی نسبیتی
اصل کیهان شناسی
اصل وایل
متریک رابرستون- واکر
مدل فرید من
مشکل افق
مشکل مسطح بودن
مشکل تک قطبی مغناطیسی
مدل تورمی
فصل دوم
بررسی تغییر نشانگان متریک
شرط معمول بر متریک
فرضیات مدل پیشنهادی
ارائه مدل و معادلات دینامیکی
پتانسیل
بحث و تحلیل
نمودارها
فصل سوم
کیهان شناسی کوانتومی
تاریخچه مختصری از گرانش کوانتومی
فرمول بندی هامیلتونی در نسبیت عام
انحنای بیرونی
تابع لپس و بردار جابجایی
معادلات گوس – کودازی
هامیلتونی در نسبیت عام
کوانتش
شرایط مرزی
فصل چهارم
بررسی گذار نشانگان متریک در کیهان شناسی کوانتومی
مسیرهای کلاسیکی
حل
بسته موج همدوس
بدست آوردن ضریب Cl
نمودارها
ضمیمه 1
ضمیمه 2
منابع

چکیده:
در این پایان نامه مدلی مطرح شده است که در آن در یک کیهان شناسی رابرستون – واکر با حضور میدان نرده ای حقیقی خود برهم کنشی و متریک های تبهگن (که در آن نشانگان متریک گذاری از اقلیدسی به لورنتسی دارند) برای معادلات میدان اینشتین حل های کاملاً هموار بدست می آید ضمناً تابع موج حاصل از معادلات ویلر- دویت برای هامیلتونی مدل ذکر شده در یک ابر فضای خرد پیکهایی دارند که بر مسیرهای کلاسیکی منطبق میباشند.

مقدمه:
آن گاه که بشر متفکر، متوجه آسمان و اجرام بی شمار آن شد، آن گاه که جهان اطراف را در نظمی تحیرانگیز یافت و خود را جزء کوچکی از این کل شگفت، با طرح چیستی هستی، وجود و هر آن چه در آن است، اولین گام را در مسیری نهاد که شاید آغاز تمام تحولات فکری و علمی پس از آن باشد.
این سوال که جهان با همه جزئیاتش، چگونه ایجاد شده؟ به سوال اساسی فلسفه معروف است.
پاسخ این سوال که زمانی، صرفاً متفکران علوم عقلانی را به مبارزه میطلبید، در طی طریق مسیر فکری بشر، به ناچار وارد عرصه‌هایی دقیق و علمی تر شد و بی شک امروزه سوال اساسی کیهان شناسی است.
تاریخ تحول علمی و عقلانی، با نقاط عطفی همراه است که شاید مهم ترین آن ها خلق کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعت نیوتن و طرح نظریه‌های مکانیک کوانتمی و نسبیت خاص و عام اینشتین باشد.
نیوتن در کتاب اصول که حاصل و منتج از تمام رصدها، آزمون‌ها و تلاش های علمی اسلاف پیش از او بود، ریاضیات پیچیده حرکت و نظریه گرانشی اش را مطرح کرد و نشان داد که قانون های حاکم بر دینامیک اجرام آسمانی، همان هایی است که کنش‌های جرم های کوچک زمینی را توضیح میدهد. از دید او زمان مفهومی مطلق داشت و برای همه ناظرها یکسان. اما قانون های او، علیرغم میل نیوتن، برای مکان مفهومی نسبی قائل میشدند (قانون اول). زمان و مکان در این دیدگاه هیچ ارتباطی با هم نداشتند.
مدل کیهان شناسی نیوتن که براساس نظریه گرانشی او سازماندهی شده بود، شاید اولین مدل علمی در این زمینه باشد. جهان در این مدل، دارای توزیعی یکنواخت از ماده، در فضایی نامحدود اقلیدسی، ایستا اما ناپایدار بود.
حدود دو قرن بعد، انقلاب دیگری رخ داد. نظریه نسبیت خاص اینشتین در سال 1905، بر مفهوم مطلق بودن زمان خط بطلان کشید. بر این اساس زمان وقوع یک رویداد از دید ناظرهای مختلف، متفاوت بود؛ همان طور که مکان رویداد از دید این ناظرها تفاوت داشت.
فضا (مکان) و زمان که پیش از این دو مفهوم مجرد و جدا از هم بودند بعنوان دو جزء از یک مفهوم کلی، یعنی فضا زمان مطرح شدند. در این نظریه ناظران در چارچوب های لخت درک یکسانی از رویدادهای اطراف داشتند، اما در فضازمانی تخت.
ده سال پس از آن در سال 1915 اینشتین، اعلام کرد که قانون های فیزیکی برای همه مشاهده‌گرها چه لخت و چه غیر لخت یکسان‌اند، و در ناحیه کوچکی از فضازمان نمیتوان بین سقوط آزاد یک جسم در میدان گرانشی و حرکت با شتاب یکنواخت در غیاب میدان گرانشی تفاوتی قائل شد.
همچنین توزیع ماده، تعیین کننده هندسه فضازمانی است که خمیده میباشد. این موضوعات تحت عنوان اصول، هموردایی کلی، هم ارزی و ماخ از مهم ترین اصولی هستند که تفکر نسبیت عام بر پایه‌های آن ها ساخته شده است. از این پس بود که هندسه و ماده لازم و ملزوم هم شدند. این که آیا انرژی ممنتم، فضازمان را تحت تاثیر قرار داده و موجد انحنای آن شده است یا تاثیر انحنای فضازمان روی ماده، خودش را به شکل گرانش نشان میدهد، دیگر دو برداشت از یک معنا بودند.
معادلات میدان اینشتین این ارتباط را در قالب فرمولی نشان داد. حل این معادلات با در نظر گرفتن شرایط خاص مادی و هندسی، منجر به مدل های متعددی در توصیف جهان گردید. به این ترتیب کیهان شناسی نسبیتی – کلاسیکی خلق شد.
یکی از نتایج مهم نظریه نسبیت عام، پیش‌ بینی وجود نقاطی که دارای چگالی زیاد و نتیجتاً انحنای فضازمان بینهایت‌اند، بود. تکینگی های موجود در مدل های استاندارد نسبیتی – کلاسیکی و سیاه چاله‌ها مثال هایی از این نقاط‌اند. قضایای تکینگی در نسبیت عام کلاسیکی به وسیله پنروز و هاوکینگ اثبات شدند.
این تکینگی که در زمان های بسیار اولیه جهان به وقوع میپیوندد، شروع جهان را از نقطه‌ای با ابعاد زیر اتمی نشان میدهد. نسبیت عام نظریه‌ای کلاسیکی است و در توصیف چنین نقاطی عاجز میماند.
پس بررسی چنین نقاطی نظریه‌ای کوانتمی را میطلبد که با گرانش (نسبیت عام) سازگار شده و قادر به تعیین شرایط اولیه حاکم بر حالت های نخستین جهان باشد.
تلاش برای ایجاد یک نظریه کامل و جامع کوانتم گرانشی که در حد، با گرانش کلاسیکی هماهنگ باشد. از دهه 30 میلادی، تقریباً پس از خلق نظریه مکانیک کوانتمی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.
در این جستجو، یکی از موثرترین پیشنهادات در کوانتمی کردن گرانش، استفاده از روش کوانتش کانونیکی دیراک است، که حالت کوانتمی سیستم توسط تابع موجی که تابعیتی از متریک ها و میدان های مادی است به وسیله اعمال یک اپراتور هامیلتونی که شامل بخش هندسی و مادی است، بدست می آید و منجر به معادله دیفرانسیلی درجه دومی از متریک ها و مشتقات آن ها میشود. حل این معادلات حالت های کوانتمی جهان را نشان میدهد.
روش دیگر استفاده از انتگرال مسیر فاینمن است که در آن تابع حالت سیستم از جمع تاریخی کلیه متریک های اقلیدسی فضای چهار بعدی که مرزی بر فضای سه بعدی لورنتسی دارند، حاصل میگردد.
بدین طریق یک گذار توپولوژیکی در هندسه فضا رخ میدهد. این روش در رفع مشکل تکنیگی و شرایط اولیه تا حدودی موفق بوده است.
روش ذکر شده اخیر همراه با فرضیات دیگر دستمایه این نوشته میباشد که در چهار فصل تنظیم شده است.
در فصل اول، کیهان شناسی نسبیتی، متریک رابرستون – واکر، مدل های استاندارد، موفقیت ها و نقایص و برخی طرح ها در رفع آن ها مطرح شده است.
در فصل دوم مدلی پیشنهاد شده که با یک زمینه کیهان شناسی رابرستون – واکر در حضور میدان های حقیقی نرده‌ای خود برهم کنشی و با متریک های تبهگن و اعمال شرایط خاصی که با انتخاب چارت ویژه‌ای حاصل میگردد برای معادلات میدان اینشتین جواب هایی کاملاً هموار بدست می آوریم. در فصل سوم کیهان شناسی کوانتمی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
در فصل چهارم با استفاده از نتایج حاصل از فصل سوم، مدل مطرح شده در فصل دوم، در محدوده کوانتمی حل و تحلیل شده است. در این بررسی توابع موجی که از حل معادله ویلر – دویت بدست می آیند بر مسیرهای کلاسیکی منطبق‌اند.

 


دانلود پایان نامه سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یک : تشخیص وسایل نقلیه جاده ای در تصاویر دوربینی
نواحی کاندید شده مورد نظر
تشخیص و ردیابی خط
وسایل نقلیه مورد نظر
تشخیص وسایل نقلیه
فصل دوم : سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگیهای محلی با استفاده از برد بینایی موازی
الگوریتم تشخیص
تکنیک پنجره مشخصه
تکنیک فضای مشخصه
انتخاب مشخصه ویژگی
عملیات انتخاب
الگوریتم بردار تدریجی
آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه
وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای
تشخیص وسایل نقلیه
فصل سوم : تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین
نظارت ترافیک
خط مشی کلی
تشخیص وسیله نقلیه
روند تشخیص
پارامترهای وسیله نقلیه
تطبیق
ارزیابی تشخیص
طرح ارزیابی
اجرای تشخیص و ردیابی
هماهنگی حرکتی
مقدار نهایی
بررسی الگوریتم
فصل چهارم : تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای بطور همزمان به وسیله مدلی مبتنی بر بینایی متمرکز
پردازش مراحل تشخیص و ردیابی
شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه آن
ارزیابی الگوریتم
کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای
مدلسازی شی در دنیای سه بعدی
فازهای یادگیری
تشخیص و توابع هزینه
مکان یابی وسایل نقلیه
ردیابی وسایل نقلیه
فصل پنجم : تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر
طرح کلی مدل پیشنهادی
بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)
آزمایشات انجام شده
فصل ششم : تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه، موج ضربه ای کوچک و منحنی ضربه ای
استخراج ویژگی
تغییر شکل یافتن فوریه
تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک
تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای
طبقه بندی
نتایج آزمایشات
آنالیز تطبیقی توصیف گر فوریه ای، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای
تغییر شکل فوریه ای
تغییر شکل موج ضربه ای
تغییر شکل منحنی ضربه ای
کاهش ابعاد بردارهای مشخصه (عوامل مشترک فوریه، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای)
فصل هفتم : مدل تغییر پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه
مدل پارامتریزه شده
جمع آوری اطلاعات
پایداری ساختار بهبود یافته
تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
فصل هشتم : تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی
تشخیص سیگنالی
روش کار
توضیح سناریو
روش انجام آزمایش
تئوری تشخیص سیگنالی
آزمایش فاصله ی تشخیص
روش کار
طراحی آزمایش
توضیح سناریو
روش انجام آزمایش
نیتجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست شکل ها:
نمونه های تشخیص خطی در توالی از تصاویر
ایجاد نواحی کاندیده مورد نظر در توالی از تصاویر
تجزیه یک ناحیه کاندیده به 3 زیر ناحیه
ورودی نرمال سازی شده در دسته بندی
ساختار کلی 2 مرحله از دسته کننده اس وی ام
تشخیص وسایل نقلیه در توالی از تصاویر
تکنیک پنجره مشخصه
تصاویر با زاویه دید بالا در آزمایشات
مدل هایی از دو وسیله نقلیه( تصاویر آموزشی، مشخصه های محلی، مشخصه های کد، مجموعه ای از کدهای مشخصه)
نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه کد مشخصه
9 تصویر آموزشی
نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه کد مشخصه
نمونه های از تشخیص
نتایجی از استخراج خطوط
نتایجی از تشخیص حبابی
نمونه هایی برای حرکات ممکن و ناممکن خودرو
رفتار صف گونه وسایل نقلیه
(a اولین تصویر تشخیص خودرو، (b دومین تصویر با دو تطبیق M12 برای C1
(c سومین تصویر با سه تطبیق M23 برای هر C2 ، (d چهارمین تصویر با تطبیق های M13
تخمینی از مسیر حرکت خودرو
قاعده کلی از تصویر مبتنی بر روش تطبیقی
نمودار پردازش ارزیابی تطبیقی برای یک خودرو
نتایج تشخیص خودرو در تصویر آزمایشی : (a تشخیص ویایل نقلیه در اولین تصویر،
(b خودروهای وابسته در دومین تصویر c ) موقعیت های تشخیص نهایی در سومین تصویر
نمودار سازمانی ساده شده از پردازش تشخیص
18 مشخصه تطبیقی Fi مدل وسیله نقلیه
سیستم مختصاتی جهان، دوربین، شی
تشخیص وسیله نقلیه سطح بالا
فاصله تقریبی وسایل نقلیه
موقعیت جانبی وسایل نقلیه
نمونه هایی از تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه
طرح کلی مدل پیشنهادی تشخیص وسایل نقلیه
نمونه هایی از مناظر جاده
نرخ طبقه بندی
مقایسه کارایی تقریب منحنی ضربه ای و موج ضربه ای
یک نمونه از تغییر شکل منحنی ضربه ای دیجیتال از تصویر پژو 206
نمونه هایی از مدل 29 پارامتری
منظره آزمایشی برای مجموعه داده نمونه
8 زیر مدل
اولین و آخرین فریم از توالی استفاده شده برای آزمایش پایداری ساختار تکنیک بهبود یافته
درصد واریانس در 29 پارامتر تغییر پذیر
مدل تغییر پذیری خودرو
طرح های بازتابشی واگن باربری
طرح های بازتابشی واگن باربری روباز (طرح کامیون)
طرح سناریوی پایه
ابعاد وسیله نقلیه
میدان دید پیشروی ناظر ساکن
چهار خروجی تئوری تشخیص سیگنالی
مسیر شبیه ساز
میدان دید پیشروی راننده

چکیده:
سیستم های تشخیص وسایل نقلیه
در سالهای اخیر نظارت بر ترافیک و ایمنی وسایل نقلیه اعم از خودروها، قطارها، کامیون ها، …. مورد توجه کمیته های حمل و نقل هوشمند قرار گرفته است. جهت بررسی سیستم های که ما را به اهداف فوق برساند، نیاز به تشخیص وسیله نقلیه است تا بتوان پردازش ها و اقدامات لازم را به عمل آورد. لذا طبق تحقیقات به عمل آمده، تجهیزات و روش های مختلفی ما را در این مقوله یاری میکنند و عبارتند از :
1) پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور
2) سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکوهای هوایی
3) بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی
4) سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله نقلیه در یک تصویر
5) بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص
6) بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه عناصر لبه وسیله نقلیه
7) سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان)
8) تشخیص مبتنی بر تشخیص سیگنال های ویژه ارسالی
از طریق روش های فوق، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند، آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام میشود و کارآیی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت میشود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت.

مقدمه:
هدف اصلی از تشخیص وسایل نقلیه این است که تعداد وسایل نقلیه مشاهده شده در هر نقطه جهت تخمین و پیش بینی جریان خودرو ها را در یک بازه ترافیکی، اندازه گیری نمائیم. بدین وسیله میتوانیم امنیت و بهره وری ترافیک را بهبود بخشیم. سیستم های متنوعی که هر کدام کارایی ویژه ای دارند، رسیدن به اهداف فوق را آسان گردانیده اند.
یکی از این سیستم ها، سیستم تشخیص وسایل نقلیه جاده ای در تصاویر دوربینی با نرخ فریمی پایین
میباشد. اجزای پایه ای وسایل نقلیه از تصاویر استخراج میشود و سپس توسط دسته کننده های برداری با نام «اس وی ام» با یکدیگر ترکیب میشوند. این قبیل سیستم ها، مشکل اصلی تشخیص وسایل نقلیه را در تصاویر ایستا بر طرف نموده اند، به علاوه از تکنیک های مبتنی بر نمونه های جمع آوری شده استفاده میکنند.
گاهی اوقات اجزایی از وسایل نقلیه در تصاویر قابل دسترسی نیستند و با موانعی مسدود شده اند. با کمک یک الگوریتم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر مشخصات محلی روی تصاویر بدست آمده از طریق مادون قرمز، این مشکل حل می شوند.
سیستم های ویدئویی نصب شده بر روی سکوهای هوایی بر اساس انعطاف پذیری و تغییر پذیری آن ها معرفی میشوند و توانایی دارند نواحی وسیعی را جهت تشخیص از روی تراکم زمانی و فضایی داده نمونه پوشش دهند. الگوریتمی بدین منظور طراحی شده است که از تصاویر سه جزئی استفاده میکند و پس از تشخیص وسیله نقلیه در اولین تصویر، آن را در دو تصویر بعدی تطبیق میدهد و دید گسترده ای را فراهم می آورد.
همچنین در راستای عملیات ردیابی و مکان یابی وسایل نقلیه، نیاز به تشخیص آنها داریم. هدف این است که یک شی (وسیله نقلیه) با یافتن پارامترهای سه بعدی از موانع مشاهده شده در تصاویر جاده ای تشخیص داده شود. نمونه ای دیگر از این قبیل سیستم ها، سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر است که از طریق یک سیستم کمک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خودگردان، توسعه یافته است و در این سیستم تابعی برای تشخیص محیط جاده و وسایل نقلیه وجود دارد و تعداد کمی از تصاویر وسایل نقلیه در حال حرکت را به کار میگیرد.
سیستم های دیگری وجود دارند که از طریق الگوریتم مبتنی بر نمونه های ساختاری که از تکنیک های استخراجی و بدست آمده از مشخصات ویژه تصویر وسیله نقلیه عمل می کند، استخراج ویژگی می نماید. این ویژگی ها توسط تغییر شکل های فوریه ای، تغییر موج ضربه ای و تغییر شکل منحنی ضربه ای به دست می آید. عملیات روی یک مجموعه داده انجام میشود.
تشخیص وسایل نقلیه از طریق تکنیک هایی که مبتنی بر مدلهای ایجاد شده از اشیاء سه بعدی است، نیز امکان پذیر میباشد و بوسیله نقاط، خطوط و سطوح ویژه وسیله نقلیه و مدل سازی آن ها با ساختارهای مکان نگر عمل میکند.
آخرین نوع سیستم های بررسی شده، سیستم هایی هستند که با کمک یک ناظر و تعدادی شرکت کننده، از طریق یکسری آزمایشات، در یک محیط شبیه سازی شده از جاده و از طریق سیگنال های ارسالی عملیات تشخیص را انجام میدهند.

 


دانلود پایان نامه تکنولوژی تولید ماکارونی

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه و مقدمه
تاریخچه ماکارونی در ایران
فصل اول
غلات
گندم و ویژگی های آرد و ماکارنی
گندم
خصوصیات گندم
میزان پروتئین
خاکستر
رطوبت
کیفیت پروتئین
میزان چربی
نشاسته
اندازه ذرات
تجانس ذرات
اختلاف واریته ها
ویژگی های عمومی
بو و طعم
رنگ
آفت و آفت زدگی
آلودگی های میکروبی
میزان فلزات سنگین
باقیمانده سموم
مواد خارجی
ذرات شن
ویژگی های اختصاصی
خصوصیات کیفی آردهای مصرفی در داخل برای تولید ماکارونی
انواع ماکارونی
ابعاد
انواع فرآورده های توپر
ورمیشل
اسپاگتی
نودل اکسترود شده
انواع مخصوص (ماکارونی های فرمی)
انواع فرآورده های توخالی
ماکارونی
الباو (ماکارونی زانوئی شکل)
سایر فرآورده ها
فرآورده های غلطکی
فرآورده های غلطکی نقش دار
راویولی
رشته آش و پلو
ارزش غذایی فرآورده های ماکارونی
کالری
پروتئین ها (اسید آمینه)
ویتامین ها و مواد معدنی
موقعیت و محل کارخانه
فصل دوم
مواد اولیه مورد استفاده در تولید ماکارونی
سمولینا
میزان رطوبت مناسب سمولینا
میزان خاکستر در سمولینا
میزان سبوس در سمولینا
گلوتن موجود در سمولینا
آب
تخم مرغ
مواد افزودنی مجاز
نمک
ال سیتئین هیدروکلراید
منوودی گلیسرید
بتاکاروتن
ویتامین C
پودر اسفناج یا آب اسفناج
ویتامین های گروه B
غنی کردن ماکارونی
فصل سوم
ساخت ماکارونی
روش های ساخت انواع ماکارونی به تفصیل
روش غیر پیوسته
روش پیوسته یا مداوم Countinious Process
انتقال دهنده ها
انتقال دهنده افقی
انتقال دهنده های عمودی
انتقال دهنده بادی
فصل چهارم
روش های خشک کردن
یک روش دیگر خشک کردن
مرحله خشک کردن سریع
مرحله کوتاه میانی
مرحله نهایی
خشک کردن اولیه
اهداف خشک کردن اولیه
خشک کردن میانی
خشک کردن نهایی
روش طبق های نوری
استوانه های چرخان
تونل های خشک کن
خشک کردن محصولات بلند (رشته ای)
یک دیاگرام (طرح) خشک کردن موفقیت آمیز
منحنی خشک کردن
فصل پنجم
گرمخانه های ماکارونی
سیستم گرمایش
فن ها
سیستم مکش رطوبت
سنسورها یا حس کننده ها
نور
رادیاتورها
فصل ششم
بسته بندی و برش
بسته بندی توسط کارگر
بسته بندی اتوماتیک
ویژگی بسته بندی مطابق استاندارد
فصل هفتم
نگهداری و انبار کردن محصول
فصل هشتم
بهداشت کارخانه
رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید
استفاده از عینک
استفاده از گوشی
استفاده از دستکش
استفاده از روپوش
استفاده از چکمه های مخصوص
رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار
نظافت قسمت های مختلف کارخانه
انبار آرد
خط تولید
گرمخانه ها
انبار نگهداری محصول
آزمایشگاه کنترل کیفی
فصل نهم
آزمایشگاه – کنترل کیفی
آزمایشات شیمیایی ماکارونی
تعیین PH ماکارونی
آزمایش پخت
آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب
آزمایش رطوبت
طرز تهیه محیط های کشت
تهیه محیط کشت پلیت کانت آکار
پلیت
تهیه محیط کشت فنل رد آکار
دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ
تهیه کشت محیط سوبرو دکستروز آکار
طریقه کشت و شمارش آزمون های میکروبی
طرز عمل کشت
طریقه کشت برای تشخیص با سیلوس یرئوس
طریقه کشت کپک
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه
الک کردن سمولینا
آزمون آلودگی به بقایای حشرات
اندازه ذرات سمولینا
خاکستر
آزمون فعالیت آنزیم لیپواکسیداز
سایر آزمون ها
کنترل کیفیت فرآورده نهایی
ترک خودرگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن
کنترل PH
نشاسته در آب پخت
آزمون قوام رشته ها Bitetest
انحنا پذیری یا مقاومت به خمش
وجود لک
رنگ
چسبندگی رشته ها
افزایش وزن حین پخت
سایر آزمون ها
Grit test
ارزیابی حسی محصول نهایی
فصل دهم
استاندار (213) ویژگی های ماکارونی
هدف
دامن کاربرد
تعاریف و اصطلاحات
سمولینا
ماکارونی
اسپاگتی
ورمیشل
رطوبت
پروتئین
خاکستر
خاکستر غیر محلول در اسید
ذرات تیره
فعالیت لیپواکسیداز
وزن ماکارونی پخته شده
مقدار مواد جدا شده
ویژگی ها
مواد اولیه اصلی
سمولینا
ویژگی های عمومی
ویژگی های عمومی ماکارونی
بسته بندی و نشانه گذاری
نمونه برداری
روش های آزمون
وسائل مورد نیاز
معرف های مورد نیاز
اندازه گیری ذرات تیره
تعیین کیفیت پخت ماکارونی
روش کار
میزان وزن ماکارونی پخته شده
فصل یازدهم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
بالا بردن کیفیت
بالا بردن کیفیت بسته بندی
کاهش قیمت فروش
تبلیغات و بازاریابی
مشکلات موجود بر سر راه تولید آرد با کیفیت مطلوب
منابع و ماخذ

تاریخچه و مقدمه:
بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار مارکوپولو (Marco polo) در قرن 13 پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به ماکارونی را به دربار هدیه کرد. به طور کلی برای مردم آن زمان علی الخصوص دریانوردان حمل و نگهداری آذوقه سفر امری مهم تلقی میشد چرا که گاه سفر چندین ماه به طول می انجامید و آن ها نیاز به غذایی داشتند که فاسد و خراب نشود. همچنین مرغوبیت و ارزش غذایی خود را حفظ کند. ظاهر همه این ویژگی ها در ماکارونی وجود دارد این محصول در طی نگهداری به مدت طولانی طعم مزه و کیفیت خود را حفظ مینماید.
هر چند تولید ماکارونی از یک ریشه تاریخی منشا میگیرد اما بطور وسیع در قرن بیستم با تغییرات اساسی وارد بازار مصرف عمومی و تجارت گردید در اولیل این قرن و قبل از صنعتی شدن تولیدات تهیه و تولید این محصول به صورت خانگی و یا به مقادیر کم، در کارگاه های کوچک انجام میشود و در مجموع مقدار قابل توجهی را در بر نمی گرفت. طبق بررسی، از سال 1850 میلادی تولید به صورت ماشینی و صنعتی با ابداع و اختراع ماشین های پرس کننده خمیر شروع شد مجموعه ای از این ماشین آلات متشکل از یک سیستم ورز دهنده خمیر (kneading device) با پیستون و سیلندر مربوطه و یک صفحه مشبک که منتهی از یک مارپیچ بودند کار تولید را در مقیاس صنعتی شروع کردند. در آغاز قرن بیستم لوازم موجود برای ساخت ماکارونی شامل مخلوط کن و پرس و قفسه های مخصوص خشک کردن ساخته شدند در سال 1934 یک شرکت فرانسوی که قبلا اکسترودرهای ساده میساخت سیستم پیوسته را جایگزین نمود و در همان سال ها سوئیسی ها پرس های مداوم اتوماتیک را مورد بهره برداری قرار دادند امروزه این ماشین آلات به سیستم های تولید پیوسته تبدیل شده اند و میتوانند با ظرفیت های بسیار بالا کار کنند استفاده نیروی انسانی برای این سیستم ها نیز بسیار اندک است تولید در این سیستم ها نیازمند دقت فراوان و ماده اولیه همگون میباشد.

تاریخچه ماکارونی در ایران:
در ایران در سال 1315 اولین کارخانه ماکارونی بنام نوبل در تهران راه اندازی شد که عمده تولیدات آن برای سفارتخانه ها و خارجیان مقیم ایران مصرف میگردید. سپس کارگاهی در خیابان طالقانی مقابل سفارت سابق آمریکا احداث شد این واحد دارای یک پرس یک سیلندری بود سیستم آرد و الک در طبقه پایین تر قرار داشت آرد توسط مارپیچ به مخلوط کن و رشته ساز منتقل میشد ماکارونی ها پس از برش در روی نی های خیزران آویخته میشدند و سپس به گرمخانه انتقال می یافتند عمده تولید این واحد نیز برای خارجیان مقیم تهران اختصاص داشت بقایای این کارگاه تا سال 1373 در محل باقی بود در حال حاضر حدود 250 واحد فعال ماکارونی در ایران دایر است ظرفیت کل این واحدها حدود 340 هزارتن در سال میباشد حدود یک سوم این و احدها در استان تهران مستقرند.

 


دانلود پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله و اهمیت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقیق و ترتیب مطالب
بخش اول – تعریف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش در بعد حقوق بین الملل
تعریف حقوق بشر دوستانه
تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها
تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر
عرف بین المللی
کنوانسیون های بین المللی
تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)
فصل دوم – سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان
حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی
جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی، جنایات علیه بشریت و …)
اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران
تعریف عرفی و حقوقی اسیر
تعریف عرفی
تعریف حقوقی
اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر
دیدگاه اسلام درباره اسیر
اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی
وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم
اسیران نظامی
اسیران غیر نظامی
وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم
حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان
نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی
عدم اعمال رفتار تلافی جویانه
نفی کسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان
فرار اسیران
تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت
تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی
شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت
حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران
کشور حامی
کمیته بین المللی صلیب سرخ
نماینده معتمد اسیران
سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسیران و حمایت های قانونی موضوع
روش های رهائی و بازگشت اسیران جنگی
مبادله اسیران
فوت اسیران
ضمانت یا قول اسیران
فرار اسیران
جراحت و بیماری شدید اسیران
پایان مخاصمات فعال
شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت
نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان
نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی
نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند
ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن
نتیجه گیری
پیشنهاد
کتابنامه

چکیده:
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها بطور قهری باعث تصادم و تقابل میشود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی میشود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا میشوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده میشود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده بطوری که یک سلسله قوانین ،‌ مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه میگردند. بارزترین این قوانین و کنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد میباشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آنها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سالهای 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشورهای دنیا تعریف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید. هر چند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر،‌ انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است. در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف میتوان اسیران را بطور کلی به:
الف) اسیران نظامی
ب) اسیران غیر نظامی
طبقه بندی نمود که هر کدام از این دو گروه با توجه به شرائط، نوع کار و … از حقوق، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش میباشد. اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار میباشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات،‌ کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هر کدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مینمایند. به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن است که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر میپردازند. لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هایی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر میباشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند. ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمیباشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهایی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان و غیر نظامیان دشمن باز میدارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه میتوان گفت که جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره کشی از انسانها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است. اما قرن نوزدهم را میتوان قرن تحول در امور حمایت از حقوق انسانها به ویژه اسیران جنگی برشمرد. در واقع این قرن را میتوان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود. هر چند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان میماند. در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری میتواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید.

 


دانلود پایان نامه مطالعه تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی (تجربی – نظری)

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
فصل اول
برهم کنش یون ها در محلول و ترمودینامیک آن ها
مقدمه
ترمودینامیک محلول های الکترولیت
رفتار غیر ایده آل محلول های الکترولیت
فعالیت یون ها در محلول الکترولیت
ضریب فعالیت یون ها در محلول الکترولیت
قدرت یونی
پتانسیل شیمیایی محلول های الکترولیت
توابع ترمودینامیکی اضافی محلول های الکترولیت
نظریه دبای – هوکل
قانون حدی دبای – هوکل
قانون توسعه یافته دبای – هوکل
برخی نظریه های دیگر در محاسبه ضریب فعالیت در غلظت های بالاتر
نارسایی های نظریه دبای – هوکل و بحث تجمع یونی
تعیین تجربی ضریب فعالیت
فصل دوم
تجمع یونی
مقدمه
تجمع یونی
نظریه تجمع یونی
شواهد و اشکال تجمع یونی
عوامل موثر بر تجمع یونی
اثر ثابت دی الکتریک
اثر غلظت
اثر دما
اثر شعاع و بار یون
فصل سوم
روش های تجربی در این پایان نامه، مواد و وسائل مورد استفاده
مقدمه
شرح مواد مصرفی
سدیم فلوئورید NaF
پتاسیم نیترات KNO3
اتانول
سدیم کلرید NaCl
آب
شرح وسایل و دقت آن ها
روش های تجربی
روش تبخیر حلال در اندازه گیری قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در دمای 25
آب خالص
محلول پتاسیم نیترات با غلظت های مختلف
مخلوط آب و اتانول با درصدهای جرمی مختلف اتانول
نشر اتمی
نشر به وسیله اتم ها و یون های بنیادی
طیف سنجی نشر اتمی
فصل چهارم
نتایج تجربی
تعیین قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در آب خالص در دمای 25
بستگی قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید با قدرت یونی در دمای 25
اثر ثابت دی الکتریک حلال مخلوط (آب و اتانول) بر قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در دمای 25 به روش تبخیر حلال
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محاسبه ثابت حاصلضرب حلالیت غلظتی سدیم فلوئورید در آب خالص و در دمای 25
محاسبه ثابت حاصلضرب حلالیت ترمودینامیکی سدیم فلوئورید در آب خالص و در دمای 25
محاسبه ثابت حاصلضرب حلالیت دبای – هوکلی سدیم فلوئورید در آب خالص و در دمای 25
ترمودینامیک تشکیل زوج یون
پیوست

فهرست جداول و اشکال:
بستگی لگاریتم ضریب فعالیت چند الکترولیت با غلظت
بستگی لگاریتم ضریب فعالیت چند الکترولیت با قدرت یونی
مدل دبای – هوکل برای اتمسفر یونی یک یون مرکزی
کنترل قانون حدی دبای – هوکل در الکترولیت های مختلف
مقایسه قانون توسعه یافته و قانون حدی دبای – هوکل
ارتباط a با q برای تشکیل زوج یون
تعداد یون ها در لایه ای به ضخامت 1/0 در فاصله r از یون مرکزی
گونه های مختلف زوج یون
وابستگی محتوای زوج یون با غلظت در الکترولیت های مختلف
مقادیر ثابت های فیزیکی نمک سدیم فلوئورید
مقادیر ثابت های فیزیکی نمک پتاسیم نیترات
مقادیر ثابت های فیزیکی اتانول
مقادیر ثابت های فیزیکی نمک سدیم کلرید
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در آب خالص در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در حضور پتاسیم نیترات M05/0 در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در حضور پتاسیم نیترات M1/0 در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در حضور پتاسیم نیترات M2/0 در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در حضور پتاسیم نیترات M3/0 در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در حضور پتاسیم نیترات M5/0 در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در حضور پتاسیم نیترات با غلظت های مختلف در دمای 25 به روش نشر اتمی شعله ای
نمودار تغییرات قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید برحسب قدرت یونی محلول
نمودار تغییرات قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید بر حسب جذر قدرت یونی محلول
نمودار تغییرات لگاریتم قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید برحسب قدرت یونی محلول
نمودار تغییرات لگاریتم قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید برحسب جذر قدرت یونی محلول
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در مخلوط آب و اتانول با درصد جرمی 5% اتانول در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در مخلوط آب و اتانول با درصد جرمی 10% اتانول در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در مخلوط آب و اتانول با درصد جرمی 15% اتانول در دمای 25 به روش تبخیر حلال
قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید در مخلوط آب و اتانول با درصد جرمی 20% اتانول در دمای 25 به روش تبخیر حلال
نمودار تغییرات قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید برحسب ثابت دی الکتریک محلول
نمودار تغییرات قابلیت حل شدن سدیم فلوئورید برحسب معکوس ثابت دی الکتریک محلول
توابع ترمودینامیکی

پیشگفتار:
بسیاری از پدیده های زیستی، طبیعی و نیز فرآیندهای شیمیایی در محلول های آبی صورت میگیرند. بنابراین مطالعه محلول های آبی از ترکیبات مختلف ضروری به نظر میرسد تا با توجه به آن، این فرآیندهای زیستی، طبیعی، شیمیایی و .. را بتوان بهتر مورد بررسی قرار داد.
بحث اصلی ما مربوط به محلول های الکترولیت و نیز چگونگی رفتار محلول های الکترولیت از لحاظ ایده آل و غیر ایده آل بودن میباشد.
پیشنهاد فرضیه تفکیک یونی در سال 1884 توسط آرنیوس زمینه بسیار مساعدی را برای مطالعه محلول های الکترولیت فراهم ساخت. نظریه تفکیک یونی آرنیوس در زمان خود توانست برخی از رفتار محلول های الکترولیت را توضیح دهد ولی با وجود این بسیاری از خواص محلول های الکترولیت را بر پایه نظریه آرنیوس نمیتوان توضیح داد. در نظریه آرنیوس توزیع یون ها در محلول کاملاً اتفاقی فرض میشود و علاوه بر آن از نیروهای حاصل از بر هم کنش یون ها نیز صرف نظر میگردد. در این شرایط میبایستی ضریب فعالیت یون ها در محلول همواره برابر با یک شود. این نتیجه گیری با تجربه و واقعیت سازگار نمیباشد و لذا این مدل برای بیان رفتار محلول های الکترولیت مناسب نیست.
مدل نسبتاً واقعی که توسط قش دانشمند هندی برای توزیع یون ها در محلول پیشنهاد شد، بدین ترتیب که نظم یون ها در محلول تا حدودی شبیه نظم آن ها در شبکه جامد بلوری است. اما فاصله بین آن ها در محلول از فاصله آن ها در جامد یونی بیشتر است. در این مدل نیروهای بین یونی که جنبه الکترواستاتیکی دارند به علت دخالت ثابت دی الکتریک حلال و زیادتر بودن فاصله بین یون ها کاهش مییابد. بر پایه مدل قش ممکن است بتوان برخی از رفتار الکترولیت ها در محلول را بطور کیفی تجزیه و تحلیل نمود. با وجود این، این مدل هم در موارد بسیاری از عهده توجیه نتایج مربوط به الکترولیت ها برنمی آید.
امروزه از راه مطالعات با پرتو x آشکار گردیده است که آرایش یون ها در محلول الکترولیت ها شبیه آرایش یون ها در جامد یونی نیست، بلکه در محلول به دلیل جنبش های گرمایی و برخی عوامل دیگر، آرایش یون ها نسبت به حالت جامد در هم ریخته تر میباشد.
تئوری جدید الکترولیت ها به کار دبای و هوکل در سال 1923 بر میگردد. دبای و هوکل در مدل خودشان فرض کردند که یک الکترولیت قوی بطور کامل به یون های متقارن کروی و سخت تفکیک میشوند. برهم کنش بین یون ها به کمک قانون کولومبیک با فرض اینکه محیط دارای ثابت دی الکتریک حلال خالص باشد محاسبه شد. با تقریب های ریاضی مناسب، این تئوری منجر به معادله ای برای محاسبه میانگین ضریب فعالیت یک الکترولیت قوی در محلول رقیق مبدل شد.
مطابق این مدل، هریون تحت تاثیر دائمی اتمسفر یونی اطراف خود قرار دارد و نسبت به آن بر هم کنش نشان میدهد. این برهم کنش باعث میشود که محلول دارای رفتار غیر ایده آل باشد.
در نظریه دبای – هوکل انحراف از حالت ایده آل به نیروهای فیزیکی دوربرد (مانند نیروهای کولومبی) نسبت داده میشود، ولی بین یون های داخل محلول علاوه
برقرار بودن نیروهای جاذبه الکترواستاتیک کولومبی، نیروهای دیگری مانند نیروهای کوتاه برد و .. نیز وجود دارد. وجود نیروهای کوتاه برد سبب تشکیل زوج یون می گردد. این امر اولین بار توسط بجروم پیشنهاد شد.
بجروم با استفاده از مدلی مشابه مدل دبای و هوکل برای محلول های رقیق، احتمال یافتن یون های با بار مخالف را در فاصله ای معین از یون مرکزی ترسیم کرد. منحنی توزیع، یک مقدار مینیموم را در فاصله ای که کار جدا نمودن دو یون با بار مخالف چهار برابر بزرگتر از میانگین انرژی جنبشی در هر درجه آزادی است را نشان میدهد.
برای یون های بزرگ که خیلی زیاد نمیتوانند به هم نزدیک شوند، فرض میشود که معادله حدی دبای – هوکل برای آن ها رضایت بخش میباشد. اما یون های کوچک قادرند خیلی به یکدیگر نزدیک شده و تشکیل زوج یون دهند.
زوج یون تجمع یافته بعنوان مولکول خنثی با ضریب فعالیت واحد، در تعادل با یون های آزاد شرکت میکند.
بر طبق آن چه تا به حال گفته شد از دیدگاه الکترواستاتیکی، رفتار غیر ایده آل محلول های الکترولیت ممکن است قسمتی بر اثر عوامل فیزیکی و قسمتی بر اثر عوامل شیمیایی باشد. در نظریه دبای – هوکل که تفکیک یونی الکترولیت ها را در محلول کامل می انگارد، انحراف از حالت ایده آل را به نیروهای فیزیکی دوربرد نسبت میدهد که برحسب ضریب فعالیت مورد ارزیابی قرار میگیرد و زوج شدن یون ها یا تجمع یونی در محلول بر طبق نظریه بجروم، از عوامل شیمیایی میباشد.

 


دانلود پایان نامه رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمان

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
توانمندسازی
آموزش
آموزش حضوری
آموزش غیرحضوری
انگیزش
نیازهای زیستی
نیازهای ایمنی
نیازهای اجتماعی
نیازهای احترام
نیازهای خودشکوفایی
نیازهای دانش اندوزی و زیبا شناسی
ساختار
ساختار سازمانی
پیچیدگی
رسمیت
تمرکز
رضایت شغلی
عوامل سازمانی
ماهیت کار
محیط کار
عوامل فردی
سبک رهبری
سبک رهبری آمرانه
سبک رهبری متقاعد کننده
سبک رهبری مشارکتی
سبک رهبری یا تفویض اختیار به مرئوسان
تاریخچه و مبانی توانمندسازی
فرهنگ توانمند سازی
انواع توانمند سازی
توانمند سازی فردی
توانمند سازی عالی
مزایای توانمند سازی
عوامل موثر در توانمند سازی
سبک رهبری
نظریه های رهبری
خصوصیات فردی رهبری
رفتار رهبری
موقعیتی و اقتضایی
رفتارهای خاص رهبری
سبک رهبری آمرانه
سبک رهبری متقاعد کننده
سبک رهبری مشارکتی
سبک رهبری با تفویض اختیار به مرئوسان
ساختار
ابعاد ساختار سازمانی
پیچیدگی
رسمیت
تمرکز
ساختار و تاثیر آن بر رفتار
انگیزش
بعد انگیزشی فرآیند توانمند سازی
چرخه انگیزشی
انگیزش و تاثیر آن بر بهره وری
تفاوت های فردی و انگیزش
نظریه های انگیزش
اصول نظریه سلسله مراتب نیازهای پنجگانه
آموزش
جایگاه آموزش در توانمند سازی مدیران
آموزش های اختصاصی
آموزش های عمومی
رضایت شغلی
تعهد سازمانی و درگیری شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل موثر بر رضایت شغلی
امنیت شغلی در سایه رضایت شغلی
ارائه و تبیین الگوهای توانمندسازی کارکنان
مدل توماس و ولتوس
مدل باون ولاونر
مدل کوئین و اسپرتیزر
مدل ایده آل نولر
مدل بلانچارد، زیگارمی
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی کارکنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل موثر بر توانمندسازی در سازمان که عبارتند از سبک رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. و تاثیر عوامل ذکر شده بر توانمندسازی کارکنان تعیین گردیده است. در انتها چند مدل توانمندسازی ارائه گردیده پس از جمع بندی و نتیجه گیری بحث پیشنهادات محقق ارائه گردیده است.

مقدمه:
سازمان ها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. درچنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان نمایند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی میتوانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآ‎یند که از مهارت، دانش، توانایی و انگیزه لازم برخوردار و اهداف سازمانی را به خوبی بشناسند. ابزاری که میتواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرآیند توانمند سازی است در این فرآیند نیروی محرکه از برون انسان به درون او منتقل میشود و به او آگاهی میدهد، اهداف کار را روشن میسازد، به طوری که به جای این که به افراد بگویند که چه انجام بدهند و چگونه و کی انجام بدهند باید به آن ها توانایی ببخشند که خود مشکلات خود را حل کنند و برای خود تصمیم بگیرند. بدین ترتیب:
توانمندسازی فرآیند قدرت بخشیدن به افراد است در این فرآیند به افراد کمک میکنیم تا بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند، تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزه های درونی افراد منجر میشود.
اکنون اغلب کشورهای در حال توسعه، با توجه به تمامی مشکلات سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی، پی برده اند که علت عقب ماندگی این کشورها تنها کمبود سرمایه فیزیکی نیست، بلکه کمبود سرمایه های انسانی مانند مهارت های فنی و حرفه‌ای و همچنین عدم توجه کافی به رشد مداوم نیروهای شاغل مانع بزرگی است که بر سر راه صنعتی شدن و توسعه یافتن این کشورها قار دارد. زیرا کمبود یا ضعف نیروهای انسانی منجر به کاهش ظرفیت های تولیدی اقتصاد میشود و در نتیجه اقتصاد قادر نخواهد بود از سرمایه های فیزیکی موجود استفاده کامل و مناسبی ببرد. به این دلیل به عقیده بسیاری از اقتصاد دانان تمرکز و تقویت بنیه سرمایه های انسان عامل مهم تری از تمرکز سرمایه های مادی و فیزیکی در جریان توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. در حقیقت بدون اصلاح و بهبود کیفیت نیروی انسانی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ناممکن است. مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که سرمایه گذاری انجام شده در این خصوص یکی از مهمترین عوامل تضمین کننده رشد کشورهای توسعه یافته است، به طوری که هر یک دلار سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، درآمد ملی را به مراتب بیش از یک دلار سرمایه گذاری در ایجاد جاده ها، سدسازی، کارخانه ها یا دیگر کالاهای سرمایه ای افزایش میدهد.

 


دانلود پایان نامه تقسیم‌بندی صفحات وب

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – معرفی نامه
معرفی فصل دوم پایان نامه
روش های مختلف تقسیم بندی صفحات وب
تقسیم بندی صفحات وب بطور مختصر
تقسیم یندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها
تقسیم بندی صفحات وب بر اساس ساختار پوشه ای
معرفی فصل سوم پایان نامه
جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودکار
فصل دوم – روشهای متفاوت تقسیم بندی صفحات وب
تقسیم بندی صفحات وب به طور مختصر
روش خلاصه سازی تعدیل شده Luhn
روش تحلیل معنایی نهفته (LSA)
شناسایی مضمون بدنه اصلی توسط تجزیه و تحلیل لایه‌ای
شی اطلاعاتی
شی واسط کاربر
شی عکس العمل
شی تزئینی
شی تابع خاص
خلاصه سازی نظارت شده
یک دسته بندی کلی از خلاصه سازی
آزمایشات
مجموعه داده
دسته کننده ها
دسته کننده‌ بیس ساده (NB)
ماشین بردار پشتیبان (SVM)
مقیاس ارزیابی
نتایج و تحلیل های تجربی
خط مبنا
نتایج خلاصه سازی توسط انسان
نتایج الگوریتم های خلاصه سازی نظارت نشده
نتایج الگوریتم خلاصه سازی نظارت شده
نتایج الگوریتم خلاصه سازی پیوندی
درجه بندی سرعت اختصار عملکردهای متفاوت
اثر نمونه اوزان متفاوت
مورد پژوهش
نتیجه گیری و عملکرد آینده
تقسیم بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها
پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی و استخراج وب
الگوریتم Ant- Miner
نتایج محاسباتی
تنظیم به صورت عملی
نتایج تاثیر تکنیک های پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی
بحث و تحقیقات آینده
تقسیم بندی صفحات وب بر اساس ساختار پوشه‌ای
الگوریتم های تقسیم بندی صفحات وب
تقسیم بندی دستی
شیوه های دسته بندی ترتیبی
تقسیم بندی بر اساس برچسب های META
تقسیم بندی بر اساس مضمون متنی
تجزیه و تحلیل محتوا و پیوند
روش مبتنی بر ساختار
یک کاربرد خاص
صفحات اطلاعات
صفحات پژوهش
صفحات خانگی شخصی
استخراج مهم ترین خصوصیات
اطلاعات متنی
اطلاعات تصویری
عمل دسته بندی
نتایج
نتیجه گیری و عملکرد آینده
فصل سوم – جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودکار
معماری
دسته کننده‌ خودکار
واسط جستجو
آزمایش معتبر سازی
برپایی آزمایش
نتایج تجربی
فهرست لغات هر دسته
تشخیص هرزنامه وب
تاثیرات تبعیضات
عملکردهای بعدی

فهرست جداول و اشکال:
سه بخش بزرگتر
سه بخش کوچکتر
نتایج تجربی روش NB
نتایج تجربی SVM
یک مثال از خلاصه خوب توسط انسان توصیف،عنوان و داده های یک صفحه
اجرای CB با آستانه ی متفاوت با NB
اجرای تحقیق با سرعت اختصار متفاوت با NB
اثر نمونه اوزان متفاوت با NB
مثال شرح رویکرد ما
پیدا کردن بهترین روابط تعمیم کلمه
شبه برنامه سطح بالای Ant – Miner
نتایج الگوریتم Ant- Miner در وب سایت BBC با استفاده از نام ها
نتایج Ant – Miner در وب سایت BBC – با استفاده از تمامی کلمات
دسته بندی به طور نادرست
مرور کلی عمل طبقه بندی
معماری جستجو
بیست دسته ی مورد آزمایش
درصد فراخوانی کلی
درصد فراخوانی بخش اختصاصی
نزدیکترین همسایه دسته های مختلف
لیست ده کلمه کلیدی برتر هر بخش

چکیده:
همان طور که میدانیم مجموع اطلاعات در دسترس روی وب بسیار زیاد میباشد و هر ساله شاهد روند رو به رشد تصاعدی در مقدار اطلاعات روی صفحات وب می باشیم. در حقیقت، وب یک انبار بزرگ اطلاعات است و با یک بررسی اجمالی در میابیم که شمارش صفحات قابل دسترس در وب در حدود یک میلیارد صفحه میباشد و چیزی در حدود یک و نیم میلیون صفحه نیز بطور روزانه اضافه میشوند. بعنوان مثال در حال حاضر سایت گوگل بیشتر از 2/4 میلیارد صفحه را جستجو می کند. این مقدار هنگفت اطلاعات به اضافه طبیعت فعل و انفعالی و پر محتوای وب آن را بسیار پر طرفدار کرده است. به علاوه سازماندهی این صفحات امکان جستجوی آسان را نمیدهد.
بنابراین با توجه به رشد سریع وب گسترده جهانی (www) به طور دائم نیازمند فراهم کردن یک روش خودکار برای کاربران تقسیم بندی و طبقه بندی صفحات وب میباشیم. در بخش نتیجه یک قاعده، نتیجه، دسته ای از پیش بینی های یک قانون است که پیش بینی کننده آن ها را ثبت کرده است. بعنوان مثال این موضوع میتواند یک قانون باشد که:
If and then
اگر شما حقوق بالایی داشته باشید و هیچ رهن و قرضی هم نداشته باشید پس اعتبار بالایی دارید. این نوع ارائه اطلاعات نتایج جامع و کلی برای کاربر دارند. زیرا هدف عمومی نگهداری اطلاعات کشف و دستیابی به اطلاعات دقیق نیست بلکه ارائه اطلاعات عمومی و جامع به کاربران است. در پروسه دسته بندی اهداف کشف قوانین از یک مجموعه اطلاعات پایه و آموزشی و بکار بردن این قوانین در یک مجموعه اطلاعات آزمایشی ( که در اطلاعات پایه دیده نشده) و ارائه یک پیش بینی قابل قبول از دسته مجموعه آزمایشی است. در این پروژه هدف کشف یک مجموعه خوب از قواعد دسته بندی برای طبقه بندی صفحات وب بر اساس موضوع آن هاست.
هدف این پروژه تقسیم بندی صفحات وب به منظور آسان سازی کار سرویس های جستجوی آینده میباشد و بنابراین توانایی استخراج کردن اطلاعات خاص از میان انبوه صفحات وب به اندازه خود صفحات وب مهم میباشد. بنابراین روش های موثر و صحیح برای طبقه بندی این حجم عظیم اطلاعات ضروری است.
این پروژه با تحقیق و بررسی فراوان در سه فصل گردآوری شده و به توصیف و کشف قوانین مختلف تقسیم بندی و قیاس آن ها با یکدیگر میپردازد و در نهایت به معرفی کاراترین روش و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی می پردازد. در نهایت مطالبی که در این پروژه ارائه میشود همگی بر پایه قوانین تقسیم بندی است.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 84
برچسب ها : ارزيابی, اطلاعات تصويری, اطلاعات متنی, الگوریتم, تجزيه و تحليل, تحقيقات, تقسيم بندی صفحات وب, جستجوی آسان, جستجوی وب, دانلود پایان نامه, راهکار, صفحات وب, معماری, پژوهش, کامپیوتر,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 13:19 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه بررسی پرتره در عکاسی ایران

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
تاریخچه ورود عکاسی به ایران
منابع ایرانی
منابع فرانسوی و ایتالیایی
منابع آلمانی
اهمیت عکاسی در دوره ناصرالدین شاه
عکاسی شاهانه
ظهور صنعت عکس
عکس حرم
عکس زندانیان
عکاسباشی و عکاسخانه
رساله های عکاسی
فصل دوم
تاریخچه پرتره در عکاسی ایران
تاریخچه تحقیقی
پادشاهان
دیوانیان و درباریان
مستوفیان
مبارزان دوره مشروطه
دانشمندان
عشایر و طوایف
زنان
زندگانی ایرانی
تجار و پیشه وران
مدارس
عکاسان و مهرهای آنان
فصل سوم
فیلم و ملزومات آن
فیلم چگونه عمل میکند؟
لایه های فیلم
حساسیت فیلم
در فیلمی که کم نور ببندید چه اتفاقی می افتد
فیلم سیاه و سفید رنگ را چگونه میبینید
فهرست وسائل مورد نیاز ظهور فیلم
وسائل چاپ عکس
فصل چهارم
نور پردازی
نورپردازی مرکزی
نورپردازی غیر مرکزی
نورپردازی اریب
نورپردازی کناری
نورپردازی کناری – پشت سر
نورپردازی حاشیه یی
نورپردازی پشت سر
کاربرد انواع نورپردازی برای صورت
فصل پنجم
عکاسان معاصر پرتره در ایران
فخرالدین فخرالدینی
نمایش و بررسی چند عکس از فخرالدینی
مریم زندی
نمایش و بررسی چند عکس از مریم زندی
فصل ششم
پروژه عملی
عکس های پروژه عملی زینب کیانی
نقد و بررسی آثار
نتیجه گیری
منابع و مواخذ

مقدمه:
عکاسی را باید بعنوان تنها هنری بیان کرد که تاریخ ساز است، این هنر آن چنان قوی، عظیم و تاثیر گذار است که به آن استناد میشود، به واسطه آن میشناسیم، می آموزیم و درس میگیریم و گاهی با آن سفر میکنیم، آنچنان قوی است که میتواند ما را با خود به عمق ببرد، این هنر لحضه ها را ثبت میکند ثابت میکند و در واقع می میراند ولی در عین حال برای همیشه جاودانه میکند. موضوع این تحقیق بخش خاصی از عکاسی است که به آن عکاسی پرتره (چهره نگار) میگوئیم، این بخش از هنر عکاسی افراد را به ما می شناساند، حالات و درونیات آن ها را به نمایش می گذارد و بیننده با آن ها همسفر میشود، گاهی فقط با نگاه به یکی از این تصاویر ما هر آن چه را که مدل میخواهد بیان کند در سکوت ژرف تصویر فرا می گیریم و شاید همین ویژگی از خواص جادویی و بهت انگیز هنر عکاسی و خصوصا عکاسی پرتره باشد و نیز انگیزه اصلی من برای انتخاب و تحقیق بر روی این موضوع، در این رهگذر گذری کوتاه داشته ام بر تاریخچه عکاسی در ایران و نیز عکاسی پرتره در این مرز و بوم، متاسفانه، تاریخ یا سند دقیقی از این بخش از هنر صنعت عکاسی در دست نیست و به درستی به آن پرداخته نشده است. هر آن چه از تاریخ پرتره در این مجموعه می خوانیم حاصل جمع بندی شخصی محقق و نظریه سازی وی از روی شواهد و مدارک تاریخی بوده است، پس از این مرحله نیز به سراغ عکاسان معاصر پرتره می رویم برخی از آثار آن ها را دیده و بررسی می کنیم و در آخر نیز به نمایش آثار پروژه عملی می نشینیم، با امید به آن که از هر آن چه داریم حفاظت عمیق و هوشمندانه انجام داده و هر روز آن را پربار تر کنیم تا رنگ فراموشی و خاطره نگیرد و تا همیشه جاودانه بماند.

 


دانلود پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
موضوع تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
تعاریف عملیاتی
مدیران آموزشی
توانمندی
مهارت های مورد نیاز مدیران
مهارت
مهارت فنی
مهارت انسانی
مهارت ادراکی
فصل دوم
ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
فعالیت منظم و سازمان یافته
هدف ها
روابط میان منابع
انجام دادن کار به وسیله دیگران
تصمیم گیری
فراگرد مدیریت
کارکردهای مدیریت
پیشینه تفکر درباره مدیریت
پیدایش تئوری های مدیریت
مکاتب کلاسیک مدیریت
مکتب مدیریت علمی
مدیریت اداری
کارکرد های برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل
مکتب بوروکراسی
اقتدار فرمند یا شخصیتی
اقتدار سنتی
اقتدار عقلائی – قانونی
آموزش و پرورش و اهمیت آن
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در برقراری روابط گروهی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در امور استخدامی
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
تصمیم گیری چیست؟
تشخیص و تعریف مسئله یا مشکل
تعیین راه حل های گوناگون برای حل مشکل
خلاقیت
استفاده از گروه ها برای ارائه راه حل ها
تعیین معیار برای ارزشیابی و تجزیه و تحلیل راه حل ها
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی راه حل ها
انتخاب راه حل اصطلاح (اتخاذ تصمیم)
برنامه ریزی
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
سازماندهی
هماهنگی
وظایف مدیران آموزش و پرورش
قلمرو وظایف مدیریت آموزشی
مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس
مهارت های ادراکی
مهارت های انسانی
مهارت فنی
مهارت های مورد نیاز در زمینه پرسنل آموزشی
مهارت های مورد نیاز پرسنل دانش آموزی
مهارت های مورد نیاز در زمینه ساختمان مدرسه
مهارت های مورد نیاز در زمینه سازمان و ساختار
مهارت در مدیریت مالی – اداری مدرسه
کاربرد مهارت در مدیریت
پیشینه تحقیق
فرضیه تحقیق
نتیجه گیری تحقیق
نتایج تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل سوم
نوع تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
روش تجزیه و تحلیل آماری
طرح تحقیق

مقدمه:
اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمان ها و افزایش، پیچیدگی، تراکم تکنولوژی و نیازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مدیریت در قرن حاضر بعنوان یک علم از جمله علوم کاربردی است و با عنایت به اهمیت این علم در اداره و رهبری سازمان ها، میتواند نقش اساسی را در بهبود و موفقیت سازمان ها بر عهده داشته باشد.
امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و مدبری بنام مدیر دارد، تا بتواند با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، بین همه اجزاء امکانات موجود و نیروهای سازمان هماهنگی و وحدت ایجاد کند.
آموزش و پرورش از یک سو بعنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه 3 مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی میگردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد.
آموزش و پرورش در جوامع مختلف می تواند با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب ضمن تحکیم و گسترش ارزش های آن با ایجاد تغییرات رفتاری، نوسازی ارزش های حاکم بر جامعه را نیز ترویج نماید.
امروزه نقش مدرسه که یکی از اصول بخش های آموزش و پرورش است با اهداف دوره های گذشته اختلاف زیادی دارد، زیرا اجتماع امروز از مدرسه بعنوان یک موسسه تربیتی انتظار دارد که ضمن ایجاد تربیت اجتماعی دانش آموزش، بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نیازهای جامعه نیز همت گمارد. بنابراین مدیریت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و ارزیابی عوامل مربوط از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازم است که مدیران مدارس از اصول و فنون تعلیم و تربیت از یک طرف، و از اصول و فنون مدیریت از طرف دیگر اطلاعات کافی داشته باشد. همین امر باعث شده است که صاحب نظران مدیریت آموزشی در نوشته ها و گفته های خود، مدیریت آموزشی را بعنوان پر اهمیت ترین مدیریت ها معرفی نماید.
آن چه که مطرح شد اهمیت ویژه مدیریت در آموزش و پرورش و نقش برجسته مدیر در مدرسه را روشن می سازد. لذا افردای باید در راس موسسات آموزشی قرار گیرند که دارای آگاهی ها و مهارت های لازم در زمینه مدیریت باشند.
در بین علمای مدیریت وجود حداقل سه مهارت در فرا گرد مدیریت تشخیص داده شده است. رابرت کاتز این سه مهارت را با عنوان های مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی تعریف نموده و ارزش نسبی هر کدام را بر شمرده است.
بنابراین تعریف سرپرستان در سطوح پایین تر به مهارت فنی قابل ملاحظه ای نیاز دارند، ولی مدیران در سطح بالا به مهارت ادراکی بیشتری نیازمندند. در حالی که در شاخص مشترکی که در همه سطوح مدیریت اهمیت دارد و در واقع فصل مشترک هر نوع مهارتی است، مهارت انسانی است.
در مهارت فنی دانستن و توانستن مطرح است. علم، دانستن است و هنر استفاده از آن، توانستن، علم موقعی مفید خواهد بود که کاملاً منطبق بر ارزش های حاکم بر فرهنگ یک جامعه باشد.
بنابراین مدیر خوب باید معتقد و مدبر بوده و آموزش های حرفه ای لازم را دیده باشد در مهارت انسانی حمایت، مساعدت و تقویت در اجرای امور و همکاری کردن برای نیل به هدف مطرح است، نه دستور دادن و ریاست کردن، در مهارت ادراکی برنامه ریزی و خلاقیت مطرح است و هنر مدیر شناخت این توانایی هاست.
مدیران باید به دانش تخصصی مجهز باشند و دانش تخصصی عبارت است از دانشی که فرد را در یک رشته یا تخصصی کار بخصوصی آگاه و توانمند سازد. توان و آگاهی تخصصی سبب تقسیم کار و تخصصی شدن امور میشود.
بنابراین ضروریت دارد ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف مدیران واحدهای آموزشی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و جهت باروری و اثر بخشی آنان تلاش های لازم صورت پذیرد. این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که مدیران دبیرستان های منطقه مرند تا چه حد از توانایی ها و ویژگی های کیفی مورد نظر برخوردار هستند.

 


دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

تعداد صفحات:179
نوع فایل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضیح موضوع
اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
سابقه ‌علمی موضوع
روش تحقیق
اهداف تحقیق
ساختار و ترتیب مباحث
فصل اول – کلیات
تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
دوران باستان
دوران اسلامی
تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی
مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مفهوم جرایم بهداشتی
مفهوم جرایم درمانی
مفهوم جرایم دارویی
ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
عنصر قانونی
عنصر مادی
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل)
عنصر معنوی
تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
تعریف تخلفات انتظامی
تفاوت جرم با تخلف انتظامی
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانونی
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی
تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی
تخلفات انتظامی در امور پزشکی
تخلفات انتظامی در امور دارویی
جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی
جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن
مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مصادیق جرایم بهداشتی
جرایم مربوط به بهداشت محیط
جرایم علیه بهداشت عمومی
جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی
تخلف از مقررات بهداشت فردی
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی
تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار
جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367
جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی
جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مصادیق جرایم درمانی
جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی
جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی
جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
مصادیق جرایم دارویی
جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی
جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات
جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی
مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزای ایران
ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی
تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
تخفیف مجازات
تشدید مجازات
تبدیل مجازات
مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوه حل اختلاف در صلاحیت
محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
اختلاف در صلاحیت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن میسنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمیرسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و موثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تامین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحول سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و … شرایط را برای بروز بعضی از تخلفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تامین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز بمنظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای بمنظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانون گذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ساختار و ترتیب مباحث:
همان طور که از اهداف فوق روشن میشود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران میباشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبه خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارهه تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامی بحث مینماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی میباشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم درباره جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی میشود اما در سوال مهمی که در حقیقت در مرحله پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح میشود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سوال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه میدهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارهه ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آن ها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

 


دانلود پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

تعداد صفحات:233
نوع فایل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
بیان مسئله و تعریف آن
بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
هدف پژوهش
پرسش اصلی پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
روش تحقیق و گردآوری داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق
سازماندهی پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظری
مباحث مفهومی و نظری توسعه
مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
نظریات توسعه (رهیافت نوسازی)
نظریات وابستگی (رهیافت رادیکال)
مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرآیند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپایی
دولت و روند توسعه در کشورهای پیرامون
دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت در جهان سوم
حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
مباحث نظری و مفهومی اطلاعات و فناوری
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معیارهای مفید بودن اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
فناوری اطلاعات
اجزاء فناوری اطلاعات
کامپیوتر
شبکه های ارتباطی
معلومات خاص
وظایف فناوری اطلاعات
فوائد فناوری اطلاعات
مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک
مقدمه
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم – تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاریخچه
موج اول – عصر کشاورزی
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازی
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
اینترنت
کارکردهای اینترنت
خدمات اینترنت
اینترنت و توسعه
توسعه فرهنگی و اینترنت
توسعه اجتماعی و اینترنت
توسعه سیاسی و اینترنت
توسعه اقتصادی و اینترنت
توسعه فناوری اطلاعات
توسعه فناوری اطلاعات
ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات و مزیت های جدید
فناوری اطلاعات در سایر کشورها
چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش های زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
چالش های کشورهای جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
محورهای برنامه توسعه ملی ICT
محورهای اصلی اهداف ICT
توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفایک)
توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفادو)
نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فناوری اطلاعات در ایران
وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
مسائل اساسی توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران
فایده توسعه فناوری اطلاعاتی برای ایران
نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران
استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد و توسعه فناوری اطلاعاتی
چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
گروه تشکیلات
گروه بودجه
گروه توسعه مدیریت، آموزش و بهسازی، بهره وری و تکریم ارباب رجوع
انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
اهداف
همکاری با دولت
همکاری های خارجی
ارکان انجمن
اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
کمیته نرم‌افزار
کمیته سخت افزار
کمیته اینترنت
کمیته رفاه صنفی
کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website)
کمیته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الکترونیک وایران
دولت الکترونیک
دولت الکترونیک
موضوع ها دولت الکترونیک
اهداف دولت الکترونیک
الزامات دولت الکترونیک
پشنیازهای دولت الکترونیک
ساختار دولت الکترونیک
کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
جنبه های مختلف دولت الکترونیک
دولت الکترونیک از دید شهروندان
دولت الکترونیکی از دید بخش داد و ستد
دولت الکترونیک از دید دولت
مدل های ارزیابی دولت الکترونیکی
مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک
مدل های سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
معایب و چالش های استقرار دولت الکترونیکی
گفتار دوم
دولت الکترونیک در ایران
چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
نیازهای کشور در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
اهداف دولت الکترونیکی در ایران
راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
تحقق دولت الکترونیکی در ایران
اتوماسیون فعالیت های اختصاصی
اتوماسیون فعالیت های عمومی
فراگیر نمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات
فصل ششم – تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی چیست؟
قدمت تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی در جهان امروز
مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
حذف نسبی واسطه ها
افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
پیدایش موسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
مدل B2B
مدل‌های B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌های در ارتباط با دولت
منظرهای تجارت الکترونیکی
حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
اتحادیه اروپایی
کشورهای آسه آن
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
منافع
هزینه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
بانکدای الکترونیک
بانکداری الکترونیک در ایران‌
لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی در ایران
اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی در ایران
اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی در ایران‌
مرکز شتاب
وظایف‌ سیستم‌ شتاب
شکل‌گیری شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزایای شبکه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع و ماخذ

پیشگفتار:
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تاثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصت های حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرآیند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با توجه به حیطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی و فرهنگی و اجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوری اطلاعات فراهم کند.
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانه ای واینترنتی و تعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است به صورت کاربردی بررسی شود.
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نظیر اینترنت و پست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی و سیاس و اجتماعی ضرورت دارد بنابراین برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات و تجهیز لوازم آن حیاتی است.

 


دانلود پایان نامه تحولات مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوال های تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول – مفاهیم
مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
تعریف مسئولیت
اقسام مسئولیت
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت حقوقی
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری
دولت
مفهوم دولت
مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
مفهوم دولت در مسئولیت مدنی
فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران
نظریه مصونیت
مفاد نظریه
نقد نظریه
نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت
مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
اجتماع خطای شخصی و اداری
اجتماع مسئولیت اداری و شخصی
تعدیل نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مستقیم دولت
نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت
نظریه خطر
نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
نظریه تضمین حق
نظریه دولت بیمه‌گر
ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
ارکان مسئولیت مدنی دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرایط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زیان
زیان باید مستقیم باشد
قابل پیش‌بینی بودن زیان
زیان باید خاص باشد
زیان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زیانبار
ویژگی عامل فعل زیانبار
ویژگی فعل زیانبار
تقصیر
مفهوم تقصیر
مصادیق تقصیر اداری
نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی دولت
رابطه سببیت
مفهوم رابطه سببیت
اجتماع اسباب و تعیین سبب موثر در وقوع زیان
نقد رابطه سببیت
قلمرو مسئولیت مدنی
تفکیک اعمال دولت
نظریه حاکمیت و تصدی
نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت
نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه
نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
اعمال غیر قانون گذاری قوه مقننه
اعمال قانون گذاری
مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
تعریف سوء اجرای عدالت
مسئولیت مدنی قضات
مسئولیت مدنی سایر ماموران قضایی
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
زیان های ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه
زیان های ناشی از اعمال تصدی
آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
آثار مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت
شیوه‌های جبران خسارت
نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت
توزیع نهایی مسئولیت کارمند و دولت
تاثیر بیمه در مسئولیت مدنی
مفاد
نقد
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
مراجع اختصاصی
دیوان عدالت اداری
مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
دادگاه انتظامی قضات
مراجع عمومی
حدود صلاحیت مراجع عمومی
انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در هم نشینی با قدرت به ثمر مینشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آن چه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام میگردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدرت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرت ها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست : آن را میستاند بی آن که امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
در گذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادی های انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسان ها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومت های مطلقه را سازماندهی نمودند تا آن جا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طی این مسیر بود که حکومت های مطلقه به حکومت های مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومت های مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبنی حکومت به دولت های قانونمند تبدیل شدند.
قانون مندی دولت تاکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورت بندی حقوقی مییابد که به عنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آن جا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم و به همین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را به همراه دارد.
آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسئولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس کل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم تساوی در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی به طور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت به طور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائی های قوانین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمان های وابسته به آن ها که علاوه بر آن نهاد رهبری و موسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه‌ای از مسئولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) میشود فلواقع مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.
مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است چنان که قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانی مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسئولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسئولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسئولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین طور گسترش جبران خسارت و مسئولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سوالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسئولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسئولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آن که قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و این گونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیت دارد که اعمال آن ها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آن ها باشد. یعنی دولت دامنه مسئولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که بطور غیرعمدی صورت میگیرد مسئول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آن را از مسئولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسئولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسئول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص میشود مسئولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسئولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسئولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخش های آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیل مسئولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسئولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکت های بیمه مبنای نظریه دیگری است. یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیان دیده دامنه مسئولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی برای دولت مسئولیتی فراتر از قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالیکه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسئولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن این که آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسئول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترین مسئولیت مدنی در ایران علیرغم تحول مسئولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی می کند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمت گزار در مسئولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال آن ها مسئول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آن ها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسئول میباشند و گروهی قلمرو مسئولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضایی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسئولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسئولیت، سوالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله دیگری است که در بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آن چه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود بطور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 


دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان، ایثار گران و

تعداد صفحات:262
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول – تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان،ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابیر عام پیشگیری
مبحث اول – مفهوم پیشگیری
گفتار اول – مفهوم موسع پیشگیری
تدابیر دفاع فردی
تدابیر و اقدامات دفاع جمعی
گفتار دوم – مفهوم مضیق پیشگیری
مبحث دوم – انواع روش های پیشگیری
گفتار اول – پیشگیری کیفری
پیشگیری عام
پیشگیری خاص
گفتار دوم – پیشگیری غیر کیفری
مبحث سوم – پیشگیری اجتماعی – وضعی
گفتار اول – پیشگیری اجتماعی
مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی مراقبت محله ای
شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی
گفتار دوم – پیشگیری وضعی
گفتار سوم – پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام
مبحث چهارم – پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین
گفتار اول – پیشگیری از جرم و قانون اساسی
گفتار دوم – کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد
کنگره اول تا چهارم
کنگره پنجم تا هفتم
کنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پیشگیری از جرم و قوانین عادی
گفتار چهارم – پیشگیری از بزهکاری
استراتژی های خانواده گرا
استراتژی های جامعه گرا
استراتژی های پایشی
فصل دوم – تدابیر عام حمایتی
مبحث اول – تعریف بزهکاری
گفتار اول – تعریف بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی جرم
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
گفتار دوم – رویکردها در مورد علل بزهکاری
رویکرد شکل ظاهری
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد وضعیت اقتصادی
رویکرد کنترل اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکرد التقاطی
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم
جرائم خیابانی
جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)
جرائم یارانه ای
جرائم سازمان یافته
جرائم سیاسی
گفتار دوم – عوامل موثر در کژرفتاریهای اجتماعی و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشیه نشینی و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم
گفتار اول – نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی
نظریه آنومی (بی هنجاری)
نظریه فشار ساختاری
نظریه پیوند اجتماعی
گفتار دوم – نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد
گفتار سوم – نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی
نظریه خرده فرهنگی
نظریه انتقال فرهنگی
مبحث چهارم – انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام
گفتار اول – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه های حمایتی از معلولین عام
بخش دوم – تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابیر خاص پیشگیری
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعریف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالی
فقر فرهنگی
نابرابری های اجتماعی
شهرنشینی و زاغه نشینی
از هم پاشیدگی خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بیکاری
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن
گفتار اول – سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد
سیر تاریخی
تعریف اعتیاد
گفتار دوم – مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی
گفتار سوم – جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه های درمان و پیشگیری اعتیاد
مبحث سوم – خودکشی
گفتار اول – تعریف خودکشی
گفتار دوم – انواع خودکشی
خودکشی دگرخواهانه
خودکشی خودخواهانه
خودکشی ناشی از بی هنجاری
خودکشی جبری
گفتار سوم – علل و انگیزه های خودکشی
خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی
عوامل اجتماعی
شرایط اقتصادی
گفتا ر چهارم – خودکشی در ایران
گفتار پنجم – بررسی خودکشی موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – سایر جرائم در حوزه جانبازان، ایثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – کلاهبرداری
گفتار دوم – جرم صدور چک بی محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربایی
فصل دوم – تدابیر خاص حمایتی
مبحث اول – امکان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ایثارگران
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور
گفتار سوم – سازمان های حمایتی رزمندگان در جهان
سازمان های حمایتی در روسیه
امکانات کمیته جانبازان آلمان
بیمه جانبازان در کره جنوبی
حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا
گفتار چهارم – مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
تسهیلات رفاهی
حقوق و مزایا
امور آموزشی
بهداشت و درمان
مسکن
گفتار پنجم – نمونه هایی از تعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها
مبحث دوم – وضعیت معلولین و جانبازان در ایران
گفتار اول – لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران
گفتار سوم – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسیس بنیاد
گفتار دوم – کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندی
مبحث چهارم – بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری
گفتار اول – اهداف بنیاد شهید
گفتار دوم – حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژی های پیشگیری از بزهکاری
گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان
آمار خودکشی در صد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 -1380
آمار خودکشی درصد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 – 1380 (دفتر آسیب دیدگان اجتماعی)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقایسه تطبیقی ارائه شده به جانبازان در ایران و مجروحین جنگی در سایر کشورها «امور معیشتی و رفاهی- تسهیلات رفاهی»

چکیده:
پایان نامه ای که فرا روی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکن است جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق: حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخش های مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن این که علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن ها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پیشگیری از جرم علاوه بر این که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.
مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول و نمودار نیز استفاده شده است.
نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره و نیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

 


دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

تعداد صفحات:202
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژه های کلیدی
فصل اول – کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضیات تحقیق
نوع و روش تحقیق
موانع و محدودیت های تحقیق
پیشینه تحقیق
مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبیات موضوع
مقدمه
سند
تاریخچه سند در حقوق ایران
در حقوق ایران قبل از اسلام
در حقوق ایران بعد از اسلام
تعریف سند
تعریف لغوی سند
تعریف اصطلاحی سند
انواع سند
هویت و تعریف آن
تعریف لغوی هویت
تعریف اصطلاحی هویت
تعریف حقوقی هویت
هویت در تحقیق حاضر
تاریخچه اسناد هویتی
در ایران قبل از اسلام
در ایران بعد از اسلام
تعریف اسناد هویتی
وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
انواع اسناد هویتی
شناسنامه
گذرنامه
گواهینامه رانندگی
کارت پایان خدمت
مدارک شناسایی صنفی
تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
تکنولوژی های کارت های هوشمند
تکنولوژی نقطه هوشمند
تکنولوژی هولوگرام
تکنولوژی بارکد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاریخچه جعل
در حقوق ایران
در حقوق اسلام
در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
تعریف و مفهوم جعل
معنی لغوی جعل
معنی اصطلاحی جعل
صور مختلف جعل سند
ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رکن ضرری
ضررهای مادی و معنوی
ضررهای جعل در اسناد هویتی
روشهای جعل در اسناد هویتی
ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
تغییر و جابجایی عکس
ارائه مدارک هویت غیر
دخل و تصرف در امهار روی سند
ساخت و تکثیر سند
استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه کیفری با جرم
مبارزه غیر کیفری با جرم
شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
جرائم علیه اموال
مقدمه
کلاهبرداری
تاریخچه کلاهبرداری
تعریف کلاهبرداری
ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری
اخاذی تحت عنوان مامور دولت
کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
خیانت در امانت
تاریخچه خیانت در امانت
تعریف خیانت در امانت
ارکان جرم خیانت در امانت
تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
خیانت در امانت در محموله های دولتی
فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
سرقت
تاریخچه سرقت
تعریف سرقت
ارکان جرم سرقت
تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسایی جعلی
وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
صدور چک پرداخت نشدنی
تاریخچه چک
تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
جرائم امنیتی
اقدام علیه امنیت کشور
اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
خروج از کشور به صورت غیر قانونی
اقامت غیر مجاز در کشور
جرائم غیر امنیتی
فریب در ازدواج
دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
فرار از خدمت سربازی
تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم – شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش شناسی تحقیق
مقدمه
نوع و روش تحقیق
جامعه آماری
تعریف عملیاتی متغیرها
منابع

چکیده:
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار میروند و شامل 6 سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل میشود.
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار میگیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) قرار میگیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل میشوند.
در خصوص این که اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) دارند، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر سه فصل میباشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترین هدف این پژوهش، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال میباشد و در مسیر دستیابی به این هدف، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آنها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم میگردد.
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل میباشد:
1) نوع سند جعلی
2) شیوه جعل اسناد هویتی
3) نوع جرم به وقوع پیوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که:
الف – در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار میگیرد.
ب – جابجایی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند.
د – برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست.
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر میباشد.
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است.
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عمل تحقیق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هویتی
2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگان ها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسایی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که میتواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است، تاکید نمود.

 


دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

تعداد صفحات:498
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئولیت
بخش نخست – تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعریف دولت
اجتماع سیاسی
اقتدار سیاسی
تعریف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتنی بر رضایت
نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
نظریه قرارداد اجتماعی
نظریه قرارداد اجتماعی هابز
نظریه قرارداد اجتماعی لاک
نظریه قرارداد اجتماعی روسو
دولت به مثابه پدیده طبیعی
ارسطو و دولت شهر طبیعی
هگل و دولت اخلاقی
بنتام و نظریه اصالت فایده
اجبار طبقاتی – منشا تشکیل دولت
نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئولیت
گفتار نخست – دولت لیبرال و مسئولیت
یونان باستان و عدالت طبیعی
هابز و عدالت قراردادی
بنتام و عدالت فایده گرا
کانت و عدالت مطلق
هگل و آمیزش منفعت و عدالت
نظریه عدالت رالز
نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
هایک و نفی عدالت
هابرماس : عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
ایالت کبک
کشور کانادا
جمهوری فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسیال و مسئولیت
سوسیالیسم – راه بردگی
تاثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
گفتار سوم – دولت ایدئولوژی و مسئولیت
مفهوم ایدئولوژی
دولت ایدئولوژی (توتالیتر) – ایدئولوژی در لباس دولت
دولت اسلامی ایران
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
فصل دوم – مسئولیت مدنی دولت
بخش نخست – تقصیر دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصیر دولت
از مسئولیت تا تقصیر
از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
تعارض ابتدایی دو مفهوم تقصیر شخصی مامور دولت و تقصیر نهاد عمومی
خلق موازی مسئولیت نهاد عمومی
امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم – مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
سنگینی تقصیر بعنوان معیار تشخیص خطای شخصی
کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
تفسیر زبانی خطای اداری
روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش ویتگنشتاین متاخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم – رابطه سببیت
گفتار نخست – معیارهای احراز رابطه سببیت
نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
نظریه برابری اسباب و شرایط
نظریه سبب مناسب
نظریه سبب مقدم در تاثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجی ورود خسارت
تقصیر زیان دیده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
خطای سنگین
ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
خطای ذاتاً‌ سنگین
نقض تکالیف اساسی
نقض اساسی تکالیف اداری
تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
مصادیق خطای سنگین دولت
نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
خطای سازمان های تنبیه ی در اجرای تکالیف خود
خطایی که در چارچوب شرط عدم مسئولیت واقع میشود
خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیت های بیمارستانی
دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
دلایل فرعی
دلیل اصلی – دشواری فعالیت
دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای عمدی دولت
دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرایط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت باید مسلم باشد
خسارت باید مستقیم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت باید جبران نشده باشد
خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه های جبران آن ها
خسارت اقتصادی
محدودیت های وارد بر خسارت های صرفاً اقتصادی
از دست رفتن موقعیت (شانس)
خسارت معنوی
زیان جسمی
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
مداخله اندامی دستگاه های اداری
مداخله عملی دو دستگاه اداری
نقش تضامن در مسئولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
اصل تضامن در مسئولیت مدنی دولت در کامن لا
پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
روش قراردادی تقسیم مسئولیت
روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسئولیت
تقسیم مسئولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی
تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت
زیاندیده مستقیم
مشمولان زیان پخش شده
نهاد عمومی خوانده دعوا
مراجع قضایی صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوا خسارت علیه دولت
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
نظام قضایی مختلط
چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم – مسئولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست – مبانی مسئولیت بدون تقصیر دولت
مبانی سیاسی مسئولیت بدون تقصیر دولت
انصاف – مبنای مسئولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم – اقسام مسئولیت بدون تقصیر دولت
مسئولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
مسئولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
مسئولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
مسئولیت ناشی از مزاحمت دایمی
مسئولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسی
منابع به زبان خارجی

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر میشود. رساله حاضر این نوع از مسئولیت را مورد بررسی قرار میدهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسئولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت، خسارت) بطور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسئولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئولیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئولیت مدنی دولت با بحث مسئولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که بطور قهری مبنا و مقوم مسئولیت مدنی دولت است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تاسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه میگیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تاسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تاسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسان ها ایفا میکند، باز میگردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را میطلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکل های خاص نیز همان نحوه مشارکت انسان ها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه میگیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسئولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین میکنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تاثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسئولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز میگردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهای فلسفه پست مدرن، به ویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظام های حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظام های حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار میگردد. از این لحاظ، رساله حاضر را میتوان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آن ها کمک میکند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئولیت به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقیض آن دولت غیرمدرن است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئولیت است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئولیت مدنی دولت بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسئولیت، نگارش یافته است. همچنان که اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید میشود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش:
1) تقصیر
2) خسارت
3) رابطه سببیت
4) مسئولیت بدون تقصیر
هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آن ها دیده نشد.

 


دانلود پایان نامه سبک ها و روش های مدیریت در معدن

تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : سبک ها و روش های مدیریت در معدن
تاریخچه مدیریت
دلایل موفقیت مدیران
عوامل شکست مدیران
انواع مکاتب مدیریت
پیدا کردن مدیریت آمریکایی
نارسایی کردن مدیریت آمریکایی
مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک
مکتب سیستم های اجتماعی
روش های مدیریت‌
فصل دوم : نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن
مفهوم نوآوری و خلاقیت
خلاقیت و مدیریت
شخص نوآور و سازمان نوآور
نکات کاربردی در مدیریت
اهمیت نوآوری
فایده های خلاقیت و نوآوری
تکنولوژی ها، محصولات و خدمات جدید
متغیرهای محیطی و نوآوری
نوآوران
عوامل روانی و اجتماعی
شایستگی متمایز
تاسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
انتخاب یک سازمان
خلاصه
فصل سوم : نقش مدیران و مدیریت در معدن
مقدمه
عملکرد مدیریت و سازمان
فرآیند مدیریت
برنامه ریزی
در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد
عوامل عدم موفقیت برنامه
طبقه بندی برنامه ها
روش Dispathing
سازماندهی
رهبری
کنترل
هشت عنصر مهم در نظام کنترلی
تصمیم گیری
درخت تصمیم گیری
سطح مدیریت و مهارت های مدیران
سطوح مدیریت
نقش مدیریت
نقشهای ارتباطی
نقش اطلاعاتی
نقشهای تصمیم گیری
چالش های مدیریت
فصل چهارم : مدیریت بهره وری در سطح موسسات
مقدمه
اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)
کنترل طرح ایمپروشر
تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
سقف درآمدها و بازخرید
تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر
بنیان اندازه گیری ایمپروشر
چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین
شاخص های بهره وری
شاخص روحیه کاری
بهره وری ارزش افزوده
بهره وری کارگران
فصل پنجم : مدیریت بر مبنای هدف
انواع روش های مدیریت
منظور و مقصود از M.B.O
مراحل مدیریت بر مبنای هدف
تعیین نقش ها و ماموریت ها
اقدامات و نتایج مورد انتظار
تعیین شاخص ها
تعیین هدف ها
طرح های عملیاتی
کنترل
لزوم تعریف نقش ها و ماموریت ها
تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
شناخت و تعیین شاخص های اثربخشی
انتخاب و تعیین هدف ها
دسته بندی هدف ها براساس اولویت
تهیه طرح عملیاتی
برنامه ریزی اجرایی
تنظیم برنامه اجرایی
برنامه ریزی زمانی
بودجه بندی
تعیین مسئولیت ها
بازنگری اصلاح
ایجاد مکانیسم های کنترل
تعیین استانداردها
اثرات تکنیک M.B.O
فصل ششم : بهره وری و شاخص های مهم در اندازه گیری آن مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
مفهوم بهره وری
شاخص های بهره وری
بهره وری سرمایه
بهره وری مواد اولیه
بهره وری انرژی
محاسبه بهره وری کل
مدیریت بهره وری
سطوح بهره وری
بهره وری و رقابت
ارتقاء بهره وری
طرحریزی واحدهای صنعتی
مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

تاریخچه مدیریت:
مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد.

 


دانلود پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

تعداد صفحات:161
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تشکر و قدردانی
تقدیم به
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ساختار کلی تحقیق
تعریف واژه ها
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول – روش های تامین مالی
تاریخچه
شیوه های تامین مالی
روش های متداول برای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
وام های بلند مدت
ویژگی های وام های بلند مدت
مزایای وام های بلند مدت
معایب وام های بلند مدت
سهام ممتاز
ویژگی های سهام ممتاز
انتشار سهام ممتاز بعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
مزایای انتشار سهام ممتاز
معایب انتشار سهام ممتاز
سهام عادی
ویژگی های سهام عادی
انتشار سهام عادی بعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
مزایای انتشار سهام عادی
معایب انتشار سهام عادی
اختیار خرید سهام
ویژگی های اختیار خرید سهام عادی
مزایای اختیار خرید سهام
معایب اختیار خرید سهام
سهام عادی
ویژگی های عمومی سهام عادی
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکت ها
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکت ها
سودهای توزیع نشده شرکت
سود انباشته
مزایای استفاده از سود انباشته
معایب استفاده از سود انباشته
روش های متداول برای ارزیابی سهم سود شرکت ها
سود سهمی
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15
بازده سهام
بخش دوم – هزینه های تامین مالی
هزینه سرمایه
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری
معایب استفاده ارزش بازار
نظریه های ساختار سرمایه
مفروضات CAPM
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت
موسسات درحال رشد
موسسات در حال افول
موسسات در حال بلوغ
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست)
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود
بخش سوم – تاثیر روش های تامین مالی بر رو ارزش شرکت ها
تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش های شرکت ها
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکت ها
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکت ها
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکت ها
اهرام مالی
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت
اصول اساسی حاکم بر تحقیق
اثر سیاست تقسیم سود
سودآوری و ارزش شرکت
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری
بخش چهارم :- تحقیقات انجام شده (داخل و خارج)
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران
فصل سوم – متدولوژی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
قلمرو تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f (استندکور/ فیشر)
آزمون K-S
فصل چهارم – نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق
مقدمه
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشنهادت تحقیق
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
پیشنهادات آتی
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ

چکیده:
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است. بدست آوردن سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکت ها بعنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار میدهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت میتواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیم های آگاهانه میتواند باعث سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت سهام داران میشود. هدف اصلی این تحقیق استفاده از روش های تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی) و وام (وام بلند مدت و وام کوتاه مدت) بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، بدهی بلند مدت به کل دارایی ها، درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکت ها را برای یک دوره مالی بین سال های 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته و نمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکت های که فقط از افزایش سرمایه و یا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورت های مالی حسابرسی شده بین سال های 1382 الی 1384 موجود در نرم افزار ره آوردو آزمون های آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (توزیع t) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است بطور کلی یافته های تحقیق نشان میدهد که شرکت هایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکت هایی که از وام استفاده نموده اند، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت دارند.

مقدمه:
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی و نیاز شرکت های تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعالیت ها و طرح ها، سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی و جهانی نیاز این شرکت ها را به منابع مالی را افزایش داده است و توانایی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید. از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکت ها بیشتر از هر زمانی ضرورت دارد.
تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدف های استراژیک را تقویت میکند. بدیهی است برای شرکت ها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر، هزینه کمتر و فروش با قیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تامین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. در اغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته میشود. ایران اگر چه کشوری با قابلیت های پیدا و پنهان بسیار است ولی اغلب شرکت های ایران از کمبود سرمایه رنج میبرند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده و بصورت موثر و کارآمد عمل نمیکند. با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استان ها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روش های تامین مالی و فرایندهای تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است. عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکت ها میباشند یکی از مهم ترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه میباشد در صحنه رقابت شرکت هایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند.
عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت های در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سال های قبل باشد. از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تامین مالی روبرو است. تصمیمات تامین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت. به طور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روش های تامین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزارهای مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تامین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.

 


دانلود پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق ر

تعداد صفحات:147
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال‌های تحقیق
هدف تحقیق
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
اهداف اعتقادی
اهداف اخلاقی
اهداف علمی و آموزشی
اهداف فرهنگی، هنری
اهداف اجتماعی
اهداف زیستی
اهداف سیاسی
اهداف اقتصادی
ویژگی های کودکان در دوره ابتدایی
مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی
درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی
منابع انسانی
منابع مادی نظام آموزش ابتدایی
منابع کالبدی
منابع تجهیزاتی
منابع مالی
تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان
تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم
تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی
کلاس‌های درس چند پایه
مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس
افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن
ترک تحصیل
نارسایی های یادگیری ویژه
مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس
ترس از مدرسه
فرار از مدرسه
اختلال لجبازی و نافرمانی
رفتارهای نامناسب یا ناپخته
بیش فعلی همراه با کمبود توجه
اضطراب
بی نظمی در سلوک
مدارس و دانش آموزان موفق
فضاهای آموزشی مدارس
کلاس درس نظری
کلاس درس تجربی
فضاهای پرورشی
کتابخانه
سالن چند منظوره
نمازخانه
اتاق فعالیت‌های پرورشی
اتاق بهداشت رکت‌های اولیه
فضای اداری
فضاهای پشتیبانی یا خدماتی
سرویس‌های بهداشتی
آبخوری دانش آموزان
انبار نظافت و شستشو
انبار تجهیزات و وسایل
فضاهای گردش
راهروها
پله‌ها
فضاهای باز یا محوطه
فضای صف جمع و تفریح
فضای سبز، باغچه و درختکاری
پارکینگ وسایل نقلیه
مکان یابی واحدهای آموزش
کاربری های سازگار
کاربری های ناسازگار
جهت یابی
شعاع دسترسی
انجمن اولیا و مربیان
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل سوال 1
تجزیه و تحلیل سوال 2
تجزیه و تحلیل سوال 3
تجزیه و تحلیل سوال 4
تجزیه و تحلیل سوال 5
تجزیه و تحلیل سوال 6
بررسی و مقایسه کل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها
تجزیه و تحلیل سوال 7
تجزیه و تحلیل سوال 8
تجزیه و تحلیل سوال 9
تجزیه و تحلیل سوال 10
تجزیه و تحلیل سوال 11
تجزیه و تحلیل سوال 12
تجزیه و تحلیل سوال 13
تجزیه و تحلیل سوال 14
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
یافته‌های جانبی تحقیق
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادها
پیشنهاد کاربردی
پیشنهاد پژوهش

فهرست جداول:
مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان
حداقل، حداکثر میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس
استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی
تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی
استاندارد های سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی
شعاع دسترسی
توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه و جنسیت در سال تحصیلی 87-1386
تعداد معلمان و نوع مدرک آنها
تعداد معلمان و سابقه آنها
سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت و شستشو
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل
مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب
سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در کل
نور کلاس
رنگ کلاس
رنگ اداری
رنگ راهرو ها
مربوط به جهت مدارس
مربوط به کاربری های سازگار
مربوط به کاربری های ناسازگار
مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن
مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس
وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر
کارایی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهرستان فریدون شهر

فهرست نمودارها:
مربوط به تعداد معلمان و نوع مدرک آن
مربوط به تعداد معلمان و سابقه آنها
مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه
مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان)
مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر) در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه
سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز
مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر میباشد و نمونه مورد بررسی 20 مدرسه است که 27 درصد از مدارس جامعه آماری را شامل میشود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی (1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان میدهد که 69 درصد معلمان کمتر از 12 سال سابقه کاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور میباشد. از نظر همجواری مدارس با کاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب میباشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم میباشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی بوده، در هیچکدام از مدارس کلاس تجربی، اتاق سمعی و بصری، اتاق کامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و 70 درصد مدارس نیز فاقد کتابخانه میباشند. در هیچکدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشکلات یاد شده 96 درصد مدارس از کارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.

 


دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد ب

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
نوع و روش تحقیق
فلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری داده ها
محدودیت ها و موانع تحقیق
واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
منابع مورد استفاده در تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
دلایل توانمندسازی
مزایای توانمندسازی
فرهنگ سازمانی و توانمندسازی
دیدگاه های مختلف توانمندسازی
دیدگاه عقلانی
دیدگاه انگیزشی
دیدگاه فوق انگیزشی
دیدگاه سیستمی
مدل های توانمندسازی
مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمند سازی تاکید دارند
مدل های اقتضایی
ابعاد توانمندسازی
خود اثر بخشی
خود سازمانی
پذیرفتن شخصی نتیجه
معنی دار بودن
اعتماد
عوامل روانشناختی توانمندسازی
احساس شایستگی
احساس داشتن حق انتخاب
احساس موثر بودن
احساس معنی دار بودن
احساس داشتن اعتماد به دیگران
ویژگی های سازمان توانمند
متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
ویژگی های شخصیتی و فردی
ویژگی های گروه کاری
ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار
فرآیند توانمندسازی
روش های توانمند سازی
تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار
تغییر در مسئولیت ها
تغییر در یادگیری
پیامدهای توانمند سازی
نقش تفویض اختیار و واگذاری وظایف و مسئولیت ها در توانمند سازی
نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی
نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی
گروه و توانمند سازی
سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
نظارت بر توانمند سازی
فرهنگ توانمند سازی
توانمند سازی افراد و مدیران
توانمند سازی و رضایت شغلی
توانمند سازی و فشار عصبی
منابع استفاده شده برای فصل دوم
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش ها
پایایی
روایی
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری
حجم نمونه آماری
روش نمونه گیری
تکنیک های آماری مورد استفاده در تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
روش فرضی استقرایی
روش قیاسی
منابع استفاده شده در فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده ها
استنباط آماری پیرامون فرضیه ها
بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده
تحلیل عاملی تاییدی
آلفای کرونباخ
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج
نتایج حاصل از بررسی فرضیات
نتایج جانبی
پیشنهادات
پیوست ها
آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
پرسشنامه
منابع و ماخذ

مقدمه:
توانمندسازی مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته و افراد مختلف متناسب با ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. توانمندسازی را به قادر ساختن افراد برای انجام کار تعریف می کنند. این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات در فناوری های ارتباطی و داده پردازی در اولویت قرار گرفتن حقوق بشر و افزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است. لذا همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حرکت سازمان ها به سوی تخت شدن و حذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت افراد و لزوم تفویض اختیار به آن ها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمان ها باید به کارکنانشان انگیزه بدهند و آموزش دهند. زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع می رسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمان ها محسوب می شوند. باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند. یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه سازمان ها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است. و هدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندی ها مهارت ها و انگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری بیشتری حاصل شود. و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی و بین المللی یکی از مهم ترین عناصر توسعه تلقی می گردد و توانمندی نیروی انسانی یکی از راه های رسیدن به توسعه محسوب می شود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به با بررسی توانمندی کارکنان و ابعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه گامی در جهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ای

تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله و چهارچوب نظری آن
اهمیت یا ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول – استرس شغلی
شغل چیست؟
حرفه
وظیفه
گروه شغلی
تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی
تاریخچه‌ روانشناسی کار در ایران
فشار روانی یا استرس چیست؟
بطور کلی دو نوع استرس وجود دارد
عوامل موثر در ایجاد استرس
استرس شغلی
مراحل فشار روانی
نشانه های سازگاری عمومی
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی
پیامدهای فشار عصبی
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی
پیامدهای فشار عصبی
تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B
استراتژی های مقابله با فشار روانی
استراتژی های مقابله فردی
استراتژی های مقابله با استرس در سازمان
هدف از مشاوره روانی چیست؟
تقویت مبانی دینی
بخش دوم – فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی چیست؟
فرسودگی شغلی چه زمانی رخ میدهد؟
نشانه‌های فرسودگی شغلی
انواع فرسودگی شغلی
پژوهش های انجام شده
پژوهش‌ های انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده در خارج
نتیجه نهایی
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
طرح پژوهشی
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
مقدمه
بخش اول – تجزیه و تحلیل توصیفی
توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی
توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل
توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار
توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه
توصیف نمرات استرس دو گروه
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
فهرست منابع

فهرست جدول ها:
مدل فشار شغلی
مدل استرس
مقدار فشار عصبی (LCUS)
توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن کارگران
توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده و سن کارمندان
شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی سن آزمودنی
توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تاهل
توزیع فراوانی سابقه کار کارگران
توزیع فراوانی سابقه کار کارمندان
توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارگران
توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارمندان
شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه
توزیع فراوانی نمرات استرس کارگران
توزیع فراوانی نمرات استرس کارمندان
شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات استرس دو گروه
آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی
تست لون برای آزمودنی یکسانی واریانس‌ها
نتایج آزمــون T برای مقایسه میــانگین های ســطح تفکــر دو گروه
آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی
تست لون برای آزمون یکسانی واریانس‌ها
نتایج آزمون T برای مقایسه میانگین های سطح تفکر دو گروه
بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی
بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی

نمودارها:
رابطه استرس و عملکرد
مراحل بروز فشار روانی
سندروم سازگاری عمومی
توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های 5 ساله به تفکیک نوع شغل
توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل
توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل
میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی
میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانه ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.
بدین منظور تعداد 60 نفر از شاغلین (30 نفر کارمند اداری و 30 نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامه فرسودگی شغلی با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آن ها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که:
بین فرسودگی شغلی کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین میزان استرس کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.
بین فرسودگی شغلی و سابقه کار رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن نام گذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است. دوره‌ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشار زا قرار گرفته و مسائل و مشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده‌ است.
این فشارها بطور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تفکیک ها،‌ ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش هم می یابد.
فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به بعضی سختی، دشواری، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو،‌ فشار، زور و تلاش بسیار متغیر یافته است.
فشار روانی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد اختلاف نظر در مورد فشار روانی در پاسخ‌هایی که مدیران به یک سوال مشابه تحت عنوان منظور از اصطلاح فشار روانی یا استرس چیست این موضوع را تایید مینماید. در این رابطه متداول‌ترین جواب‌هایی که به این پرسش داده شده است عبارت بودند از: کار بسیار زیاد و زمان کم برای انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحی و جسمی بسیار زیاد، فشارهای عاطفی احساسی، هیجانی، احساس خستگی، حساسیت و تحریک پذیری بوده است. فشارروانی را عکس‌العمل فرد به عوامل جدید تا تهدید کننده در محیط کاری تعریف کرده‌اند.
فشار روانی را پاسخی دانسته‌اند که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتاری، روانی، جسمانی از خود نشان میدهد. همچنین فشار روانی را مجموعه واکنش‌های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش‌بینی نشده خارجی یا داخلی از میان برود ایجاد فشار روانی میکند.
فشار روانی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق هم به سازمان صدمات شدیدی وارد می آید.
استرس‌های حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع میکند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل میسازد. افرادی که دچار استرس میگردند توان مقابله با آن را از دست میدهند، از جهات جسمانی و رفتاری دچار آسیب میشوند و بدین ترتیب است که استرس در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل میبرد و تلاش ها و فعالیت‌ها را عقیم میسازد.
لذا تحقیق حاضر در نظر دارد که با بررسی رابطه فشارهای روانی (استرس‌های شغلی) با فرسودگی شغلی هر چند گامی کوچک در جهت تبیین موضوع تحقیق برداشته شود.

 


دانلود پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دا

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
اوقات فراغت
اوقات فراغت در لغت
اوقات در لغت
فراغت در لغت
موفقیت در لغت
موفقیت تحصیلی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید بر فعالیت های ورزشی
نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشور با تاکید بر فعالیت های ورزشی
بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
پژوهش های انجام در خارج از کشور
فراغت در شهر
اوقات فراغت جوانان
تئوری فراغت
فصل سوم : چهار چوب نظری
بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
نظریات رایزرمن
نظریات رایت میلز
نظریات فلوئید هاوس
نظریات اسپنسر
تئوری رفتار واتسن
تئوری انگیزه جورج هومز
تئوری طبقات گرازیا
تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
فرضیات تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
واحد تحلیل
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
تعریف عملیاتی تحقیق
فصل پنجم : یافته های تحقیق
تحلیل های تک متغیره
دوره تحصیلی
معدل کل
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی
شغل پدر
میزان تحصیلات پدر
درآمد ماهیانه خانوار
آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی میپردازید؟
نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟
در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟
نوع فعالیت مذهبی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟
نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟
تحلیل های دو متغیره
رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت در تحصیل
فصل ششم : نتیجه گیری
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ
ضمائم

مقدمه:
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی میکند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسانها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ فراغت است.
فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسانها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب میکند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت میتواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست. اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای میدانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از:
1) تحت ‌تاثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری میشود.
2) از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است.
چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند. واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ رشد صنعت و هم نتیجه‌ جامعه‌ مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد میکنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌ گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است.

 


دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

تعداد صفحات:170
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – گستره علمی موضوع پژوهش
موضوع پژوهش
هدف های پژوهش
امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن
سوال های پژوهش
فرضیه‎های پژوهش
متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها
خلاصه
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف رضایت
تعریف رضایت مندی زناشویی
ازدواج
تعریف ازدواج
فوائد ازدواج
ازدواج دختر و پسر ریشه‎های دوران کودکی
افکار مسموم
بهداشت روانی
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام و عرفان
مهم ترین عوامل برای ازدواج های موفق
پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین
طرز تفکر و عقاید و تمایلات
طرز تلقی و نگرش ها
عقاید مذهبی
اختلافات طبقاتی
میزان تحصیلات
توافق و طرز فکر درباره امور جنسی
تولد فرزند
تعداد فرزندان
اخلاق
دخالت اطرافیان و بستگان
تفاوت سنی بین زن و شوهر
رابطه با اولیا
ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد
وجوهی از اختلافات زناشویی
نیازهای احساسی زن و مرد
چگونه میتوان در زندگی خوشبخت بود
نیاز اساسی ازدواج موفق
نقش زن در زندگی امروز
زن در نقش همسری
موقعیت زن در اسلام
ازدواج از نظر اسلام
سختگیری در مسئله ازدواج
اهداف والای ازدواج در اسلام
معیارهای انتخاب همسر
خواستگاری
مهریه
جهیزیه
عقد و عروسی
حقوق زن و شوهر
رفتار
گفتار
هدف زندگی از دید قرآن
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم
خانواده
تیپ های خانواده
خانواده متزلزل
خانواده متعادل
خانواده متکامل
ویژگی های ارتباط سالم زن و شوهر
ویژگی های ارتباط ناسالم زن و شوهر
توصیه‎هایی برای زن و شوهرها
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم
طلاق
خانواده گسسته
اختلافات خانوادگی
تاثیر فروپاشی ازدواج و جامعه
انواع عوارض بعد از طلاق
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق
هوش
تعریف هوش
وضعیت هوش در سازمان و اعمال ذهنی
هوش عملی و هوش نظری
هوش و استعدادهای دیگر
ماهیت عامل g
تست هوش چیست
بهره هوشی (هوشبهر) چیست؟
بهره هوشی و توانایی های دیگر ذهنی
ماهیت هوش
هوش به عنوان توان درک رابطه
هوش به عنوان توان سازگاری با موقعیت های جدید
هوش به عنوان ظرفیت یادگیری
هوش به عنوان قدرت و تفکر انتزاعی
عوامل موثر در رشد هوش
نقش محیط و وراثت در تشکیل هوش
وراثت و هوش
ازدواج میان خویشاوندان و هوش
هوش چگونه به ارث می رسد؟
محیط و هوش
نقش زمان در تشکیل هوش
عوامل محیطی موثر در رشد هوش
آزمون استاندارد شده هوش
آزمون های هوش
آزمون های گروهی
آزمون های فردی هوش
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش
نظریه‎های معاصر هوش
نظریه‎های عاملی هوش
نظریه دو عاملی اسپیرمن
نظریه سلسله مراتبی
نظریه چند عاملی ترستون
نظریه سه بعدی گیلفورد
نظریه کتل درباره هوش متبلور و هوش سیال
نظریه دو سطحی جنسن
نظریه‎های فرآیند مداری هوش
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش
نظریه بازنمایی برونر
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضایت مندی زناشویی در داخل و خارج کشور
خلاصه
فصل سوم – فرآیند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
انتخاب نمونه
جامعه مورد بررسی
روش نمونه گیری
نمونه منتخب
ابزار و روش اجرای پژوهش
ابزار پژوهش
آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH
روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت مندی زناشویی ENRICH
آزمون ماتریس های پیشرونده ریون RAIVEN
شیوه نمره گذاری ماتریس های پیشرونده ریون RAIVEN
روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش و روش های آماری
معرفی طرح های پژوهش
روش های آماری و تحلیل داده‎ها
خلاصه
فصل چهارم – ارائه و تحلیل نتایج کمی
یافته‎های توصیفی
یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها
خلاصه
فصل پنجم – بحث و نتایج کمی
بحث و بررسی درباره یافته‎ها
تفسیر نهایی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوست ها
جدول داده‎های خام مردان
جدول داده های خام زنان
جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان
جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش زنان

فهرست جدول ها:
تفسیر کیفی معادل های هوشبر آزمون ماتریس های پیشرو
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی و هوش زنان
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان
یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان و زنان
ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش مردان
ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش زنان
نتایج آزمون t مستقل برای رضایت زناشویی مردان و زنان
نتایج آزمون t مستقل برایی هوش مردان و زنان

فهرست نمودارها:
میانگین نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان و زنان
میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان
میانگین نمرات هوش مردان و زنان

چکیده:
پژوهش حاضر بمنظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود و از طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60 نفر زن و شوهر (30زوج) انتخاب شدند. ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich و ماتریس های پیشرونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی و هوش مردان و دیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، هر دو در سطح اطمینان 99% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان و زنان و همچنین بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام به وسیله طلاق از هم بپاشد نیست.
همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه میرسند و آدمی با کوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی میزند تا به اوج قله‌های پر غرور تکامل قدم نهد و خود را بر کشد، تا در نهایت راه های پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اکبر) را احراز نماید. اداره زندگی مشترک و تدبیر نیکوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش کافی، دل آگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه، مجاهدت و سعی وافر میطلبد، تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب کند، خانواده متعادل، یکی از آرمان های تشکیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است.
زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسان ها نهاده شده‌ است و این خود یکی از نعمت های بزرگ الهی است.
یکی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر، گرایش او به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است. زندگی خانوادگی بشر صد در صد طبیعی است. به این معنی که آفرینش انسان به گونه‌ای است که او را بطور فطری و طبیعی به سوی تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق میدهد. شواهد تاریخی نشان میدهد که انسان در تمام طول تاریخ، زندگی خانوادگی داشته است.
اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده‌اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است. علـت این حقیقت آن است که ازدواج یک امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقا و پرورش و استمرار نوع بشر است.
پس از تشکیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یکدیگر در می آیند و هر یک خود را وقف آسایش و راحتی دیگری میکند. در مرحله بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار میگبرند و به این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود کار کردن و جز خود کسی را ندیدن، تا حدی خارج میشوند، عواطف و ویژگی های روحی آن ها با قرار گرفتن در محدوده این پیوند صیقل میخورد و جز خود، دغدغه کس دیگری نیز در درون آن ها به وجود می آید. این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است که اولین شرط رشد و کمال آدمی به حساب می آید. بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تامین میشود: نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف، نیاز به محبت، عاطفه، نیاز به داشتن فرزند و … .
امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بی اعتنایی به اصول ضروری و ارزش های آن است که پایه های اصلی خود زمین را به تباهی کشیده و دوران معاصر را به نام (بیگانگی انسان از انسان) که به بیماری غیر قابل علاج (بیگانگی انسان از خویشتن) منتهی گشته است، سزاوار نموده‌است. توقع یک جامعه صالح و مجتمع قابل تفسیر با (حیات اجتماعی معقول) بدون اصلاح نظام خانواده کاملاً بیجا و خلاف حقیقت است.
در جامعه ما اهمیت آشنایی با و ظایف و حقوق همسران و راه و رسم زندگی زناشویی آنچنان که باید برای همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جایگاه لازم خود را نیافته است. لازم است زوجین قبل از تشکیل خانواده با شرکت در کلاس های آموزشی ویژه، با مطالعه کتاب های مفید و کسب اطلاعات از افراد صاحب نظر، آگاهی های لازم را کسب کنند. با این گونه آموزش های اولیه میتوان از بروز بسیاری از مشکلات در خانواده‌ها پیشگیری کرد.
طلاق کاخ سعادت زوجین را ویران میکند و براب فرزندان محنت و رنج پدید مب آورد. سرنوشت کودک تیره میشود و او از هر یتیمی، یتیم تر میشود. امکان این که زوجین خود پس از طلاق به راحتی برسند، بسیار کم است. خلاصه آن که کودک بیش‌از پدر و مادر قربانی حادثه طلاق است و بر عقل چنین والدینی که فقط به فکر خویشند و فرزند را فراموش میکنند باید شک کرد.
از نگاه نافذ امام علی (ع) مومن کسی است که علی رغم قلبی غمگین، چهره‌ای پر‌نشاط دارد و این بهترین میزان و ضابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهر در زندگی مشترک است. برای تعادل در زندگی، باید چون چشمه از درون جوشید و خرمی و زیبایی آفرید و به دیگران مسرت حیات عرضه نمود. باید دستی از آستین همت بیرون آورد و گرد و غبار افسردگی را از چهره‌ها (به ویژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان، رویاند.

 


دانلود پایان نامه تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین ها

تعداد صفحات:137
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه
بیان مساله
ضرورت پژوهش
هدف های پژوهش
هدف کلی
هدف های ویژه
فرضیه های پژوهش
محدودیت های پژوهش
محدودیت های محقق خواسته
محدودیت های خارج از کنترل محقق
تعریف واژه های عملیاتی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
مبانی نظری
تعریف دستگاه ایمنی
نمای کلی دستگاه ایمنی
وظایف دستگاه ایمنی
ایمونوگلوبولین و آنتی بادی
تغذیه و دستگاه ایمنی
تغذیه و پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول
ایمنی ذاتی و اکتسابی
انواع ایمنی اکتسابی
عفونت های مجاری تنفسی فوقانی
سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونت های مجاری تنفسی فوقانی ورزشکاران
ریتم شبانه روزی
سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون
آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون
سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول
آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول
پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولین ها
پاسخ دستگاه ایمنی به تمرین های کوتاه مدت و شدید
پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول
پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرین های مقاومتی و کوتاه مدت شدید
نتیجه گیری
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری
متغیر مستقل
متغیرهای وابسته
روش های جمع آوری اطلاعات
وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها
روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی
روش اجرای پروتکل پژوهش
روش سنجش متغیرهای وابسته
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه
بحث و نتیجه گیری
بحث و بررسی ایمونوگلوبولین ها
بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع
پیوست ها
پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی
اطلاعیه تحقیق ورزشی
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنی های صبح
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنی های عصر
روش اندازه گیری متغیرهای وابسته
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی

فهرست جدول ها:
برنامه تمرین های دوی تداومی فزآینده آزمودنی ها
ویژگی های مورد سنجش آزمودنی های گروه صبح (14= n) و آزمودنی های گروه عصر (14= n)
مقایسه Vo2 max و مسافت دویدن آزمون 12 دقیقه دویدن در دو گروه
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق در دو گروه صبح (14=n) و عصر (14= n)
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgA
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgM
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgG
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر کورتیزول سرم
نتایج آزمون تعقیبی شفه‌ در مورد متغیر کورتیزول
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر تستوسترون سرم

فهرست شکل ها:
سدهای فیزیکی و بیوشیمیایی که عوامل عفونی با آن ها روبرو هستند
ساختمان کلی ایمونوگلوبولین
مدل J ارتباط بین خطر آسیب مجاری تنفسی فوقانی (URTI) و حجم تمرین
تغییرات روزانه درجه حرارت، فشار خون سیستولیک و ترشح هورمون کورتیزول
میانگین غلظت تستوسترون 18 آزمودنی مرد (59-25 سال)
تغییرات آزمون دویدن راه رفتن آزمودنی های صبح وعصر
تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی های صبح و عصر
مقادیر IgA سرم آزمودنی های صبح وعصر در حالت استراحت
مقادیر IgM سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت
مقادیر IgG سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت
مقادیر کورتیزول سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت
مقادیر تستوسترون سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولین های سرم شامل IgM,IgG و IgA و پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه تمرینی صبح (14 = n، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم، سن = 24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ). آزمودنی ها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند. برای اندازه گیری ایمونوگلوبولین های سرم و هورمون های کورتیزول و تستوسترون، نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری (در پیش آزمون و پس آزمون)، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد: مقادیرIgG, IgM ،IgA سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری داشتند. همچنین، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری وجود داشت (0001/0 =P). نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان میدهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.

 


دانلود پایان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تعداد صفحات:201
نوع فایل:wrod
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مسئولیت حرفه‌ای
بیمه مسئولیت قراردادی
بیمه مسئولیت اجباری
فصل اول
کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول : جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
تعریف مسئولیت مدنی
ارتکاب عمل خارجی
علل و اسباب طبیعی
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن
اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم : قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظام های حقوقی با آن
منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تاثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم
نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآنی
روایات
قواعد فقهی
قاعده لاضرر
معنی ضرر و ضرار
کلمه ضرار – ابن اثیر به چند قول در این باره اشاره می کند
نفی ضرر غیر متدارک
قاعده تسبیب
قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
قاعده الحاکم ولی الممتنع
مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون
طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت
لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت
تشکیل صندوق های تعاون
بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری
فصل سوم
بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
بررسی فقهی ضمان عاقله
تعریف عاقله
تعریف عصبه
گفتار سوم : بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی
مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره
فصل چهارم
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران
وسیله نقلیه چیست؟
شخص مسئول کیست؟
مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
نقش راننده در مسئولیت مدنی
عوامل رافع مسئولیت
قوه قاهره و حوادث ناگهانی
تقصیر زیاندیده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول : بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
اهمیت حقوق حاکم بر حوادث رانندگی
طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
صندوق جبران زیان های ناشی از عمل مجرمانه
کنسرسیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
صندوق تضمین خسارت اتومبیل
صندوق تامین خسارت های بدنی
بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن
محکومیت صندوق و حذف حق دفاع
تحلیل مساله و بیان اشتباه رویه قضایی
صدمات بدنی و نقش بیت المال
بررسی سقف تعهدات صندوق و تحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
موانع توسعه رشته بیمه مسئولیت مدنی
راه های توسعه بیمه مسئولیت
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین
سایت ها

چکیده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردی که با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردی که خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه بعنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم و به دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف در زمینه صنعت. حمل و نقل مسافر و کالا و بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری در کشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولت ها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانون گذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل مسبب ورود خسارت و ضرر بدنی و مالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت های بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود در حقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قواعد حقوقی از فقه شیعه تبعیت میکند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه از طریق شخص وارد کننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یا حقوقی توجیه میکند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسانها شمرده میشود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته میشود و اهمیت آن، هنگامی آشکار میشود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و… صادراتی، نقش مهمی ایفا میکند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب میکنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات میسازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را میطلبد، اقدام نمیشد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارت های بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، به عنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 91
برچسب ها : اتومبيل, اسلام, بيت المال, بيمه, حاكميت, حقوق, حقوق اسلام, حوادث رانندگی, خسارت, دانلود پایان نامه, سيستم, شخص ثالث, صدمات بدنی, قانون بيمه اجباری, مالک, مسئوليت مدنی,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 13:41 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه بررسی جرم شناختی عوامل موثر بر قاچاق کالا

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف و بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های تحقیق
فرضیه های تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل اول – مفاهیم و کلیات مربوط با قاچاق کالا
مقدمه
مفاهیم قاچاق کالا
تعاریف قاچاق
معنای حقوقی قاچاق
اقتصاد زیر زمینی
تعریف گمرک
قلمرو گمرکی
مبادی رسمی و غیر رسمی
حقوق گمرکی
عوارض گمرکی
کالاهای ممنوع
ممنوعیت های کلی واردات و صادرات
انواع قاچاق
قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی
قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی
عوامل موثر بر حجم قاچاق کالا در حالت کلی در تمامی مرزها
مالیات و عوارض گمرکی
بالا بودن میزان بیکاری
ارزانی برخی کالاها به سبب اعمال مقررات مربوط به یارانه
نظارت ارزی
افزایش دخالت دولت در بازار
تنوع کنونی قاچاق در مرز بازرگان
قاچاق صادراتی
قاچاق کالاهای یارانه ای
قاچاق سیگار به خارج
قاچاق سوخت
قاچاق انسان
قاچاق وارداتی در مرز بازرگان
پوشاک و منسوجات مهمترین و عمدهترین قاچاق واردانی از مرز بازرگان
لوازم آرایشی و بهداشتی
چای
مواد غذایی
قاچاق دارو
نتیجه گیری
فصل دوم – مبادی و شیوه های قاچاق در مرز بازرگان
مقدمه
تشریح مبادی عمده قاچاق کالا در بازرگان
محورهای ورودی کالای قاچاق
بازارچه مرزی
شیوه های قاچاق کالا در این مرز
شیوه های کالای قاچاق، هم واردات و هم صادرات را شامل میشود عبارتند از
کالاهای همراه مسافر
نتیجه گیری
فصل سوم – عوامل غیر قضائی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان
مقدمه
عوامل موجدِ قاچاق کالا در مرز بازرگان
مطلوبیت نسبی کالاهای خارجی
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات
کیفیت کالاها
قیمت در کنار کیفیت
تعرفه ها
قوانین بازرگانی
تشریفات بازرگانی
طولانی بودن فرایند واردات رسمی
عوامل تشدید کننده ی قاچاق کالا در مرز بازرگان
فرهنگ فرار مالیاتی
میزان بیکاری
پایین بودن ریسک قاچاق کالا
گستردگی مرزها و برخی ناهماهنگی ها در نظارت بر آن
امکان قاچاق از همه نواحی مرزی
گستردگی مرز زمینی
کوتاهی مسیر قاچاق زمینی
سهل انگاری نیروهای نظامی و انتظامی کشور همسایه
عوامل خاص منطقه ای قاچاق در مرز بازرگان
موقعیت جغرافیایی بازرگان
تشابهات فرهنگی با کشور همسایه
کمبود شغل و بیکاری در شهر مرزی بازرگان
فقر فرهنگی و سلطه فرهنگ عشیرهای
حاکمیت فرهنگ مصرف
جمع بندی کلی
نتیجه گیری
فصل چهارم- عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان
مقدمه
آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری
نبود تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا
ناهماهنگی در تدوین مقررات
وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان
آسیب شناسی نظارت گمرکی
ضعف در امکانات نیرویی و تجهیزات
مشکلات گمرک در مبادی ورود زمینی
سلب اختیار از گمرک برای فروش کالاهای ضبط شده قاچاق
مشکلات موجود در خصوص افزایش ترانزیت خارجی
ناهماهنگی با کشور همسایه
نبود نظارت بر کالاهای ورود موقت و ترانزیتی
آسیب شناسی نظارت انتظامی
نیروی انتظامی و قاچاق کالا
آسیب شناسی برخورد قضایی
مشکلات موجود در محاکم
اختلاف آرای قضایی
ضعف در برخورد قضایی
دیگر موارد آسیب شناسی
ناهماهنگی فعالیت های مبارزه با قاچاق کالا
ضعف در برخورد تشکیلاتی و منسجم
وابستگی معیشتی بیشتر عاملان قاچاق کالا
سلامت عمل نیروهای درگیر
نتیجه گیری
فصل پنجم – یافته های تحقیق
آماره های توصیفی تحقیق
آماره های استنباطی تحقیق (آزمون فرضیه های تحقیق)
نتیجه گیری
فصل ششم – راهکارها و پیشنهادهای مقابله با قاچاق کالا
مقدمه
اقداماتی که بایستی برای مقابله با قاچاق کالا در مرز بازرگان صورت بگیرد
طرح نظارت بر ترانزیت
توجه به وضعیت معیشتی مرزبانان و شناسایی نیازهای آنان
تشکیل شعبه ویژه قضایی
تسهیل واردات از مجاری رسمی
شناخت مزیت های منطقه برای افزایش رقابت پذیری
کمک به بخش کشاورزی
ایجاد فرصت های جدید شغلی
فناوری اطلاعات
مقررات زدایی
شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها
حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط رقابتی در شهر مرزی بازرگان
توجه و نظارت کافی بر فعالیت بازارچه مرزی
نظارت کافی بر امور گمرکی
اقدامات مرتبط با امور انتظامی
ایجاد هماهنگی
نظارت بر ارز و کالای همراه مسافر
پیشنهادهای راهبردی
تقویت نقاط قوت مرز در مقابله با قاچاق
از بین بردن نقاط ضعف در مقابله با قاچاق
فرصت های منطقه در مقابله با قاچاق
تهدیدهای منطقه در مقابله با قاچاق
راهبردهای برخواسته از قوت ها و فرصت ها
راهبردهای برخواسته از ضعف ها و فرصت ها
راهبردهای برخواسته از قوت ها و تهدیدها
راهبردهای برخواسته از ضعف ها و تهدیدها
پیشنهادهای برخواسته از پژوهش و تحقیق
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
Abstract

فهرست جداول:
انواع فعالیت های زیر زمینی
انواع فعالیت های زیر زمینی
میزان تاثیر عوامل رفتاری کارمندان گمرک بر قاچاق کالا از مرز بازرگان
ضریب همبستگی پیرسون (مهمترین عوامل قاچاق کالا)
ضریب همبستگی پیرسون (ناکارآمدی احکام قضایی و کیفری)

چکیده:
یکی از پدیده هایی که امروزه بعنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروز، در جوامع مختلف به خصوص در مناطق مرزی سبب شده است تا زمینه های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، سودآوری بالای قاچاق میباشد و ساکنین این مناطق جهت کسب درآمد بیشتر به فعالیت های غیر قانونی و قاچاق نظیر (کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت و غیره) روی آورند. در این پایان نامه سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه پدیده قاچاق در مرز بازرگان موثر میباشند مورد بررسی قرار بگیرد و با مرور نظریات ارائه شده در خصوص قاچاق و توجه به عوامل اثر گذار در گسترش پدیده قاچاق، در پایان به ارائه راهکار عملی جهت کاهش، کنترل و پیشگیری از پدیده قاچاق در شهر مرزی بازرگان خواهیم پرداخت.

مقدمه:
قاچاق کالا هم اکنون ذهن بسیاری از مدیران کشور ما را به خود مشغول کرده و بسیاری از دستگاه ها را نیز درگیر کرده است. گستردگی مرزهای جغرافیایی در کنار همسایگانِ دارای نظام های تقریباً بی ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه های متنوع قاچاق مقابله با آن را دشوار کرده است. این تحقیق مبتنی بر کارهای انجام شده دیگران در سازمان های دولتی و نهادهای دانشگاهی و علمی در پی معرفی ابعاد این پدیده و ارائه جمع بندی خلاصه، اما کاملی از آن است. هدف غایی در این پژوهش آن است، که علاوه بر توجه به یافته های علمی و با محک زدن کارهای انجام شده با این یافته ها از میان انبوه گفته های موجود مستدل ترین و غنی ترین مباحث را سازماندهی کند و از درون آن ها به نگرشی جدید از این پدیده برسد. در این صورت فرصت پرداختن اصولی تر به رفع قاچاق کالا برای همه نهادهای مسئول فراهم خواهد آمد. فقط در این صورت است که امکان بهره گیری از ظرفیت های موجود در نهادهای قانون گذار، برای اصلاح قوانین، در نهادهای اجرایی، برای اصلاح شیوه های مقابله و در نهادهای قضایی، برای ارتقای اثربخشی فراهم خواهد بود. در نهایت در این تحقیق، به این نتیجه مهم دست یافته ایم که نگرش موجود به قاچاق کالا باید تغییر کند و بجای مقابله با جریانی که در اوضاع فعلی با آسیب های فراوان همراه است، باید به هدایت آن در جهت بهره برداری از ظرفیت های تجاری و ترانزیتی پرداخت. هم اکنون بسیاری از سیاست های کلان اقتصادی، به مزیت سازی برای قاچاق کالا می انجامد و اقدامات نه چندان موثر مقابله با قاچاق، خطر پذیری آن را بی نهایت کاهش داده است. بنابراین اصلاح سیاست های کلان اقتصادی برای مزیت زدایی از قاچاق و نیز اصلاح و بهینه سازی نظام ها و روش ها برای افزایش خطر پذیری قاچاق کالا، از الزامات اساسی نگرش بلند مدت و جدید به پدیده قاچاق کالاست. پرهیز از برخورد با عوامل خرده پا و البته مقابله با موارد کلان و در مبادی اصلی، در کنار تقویت نظارت بر بازرگانی داخلی و نیز تقویت و تجهیز سازمان¬های اجرایی مانند گمرک و نیروی انتظامی و اقدامات قضایی ویژه برای مقابله با نقض کنندگان قانون، از جمله دیگر موارد اصلاحی لازم اند.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه دین داری با میزان طلاق بین زنان

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه پژوهش
متغیرها و تعاریف عملیاتی آن ها
متغیر مستقل
تغییر وابسته
تغییر کنترل
تعریف عملیاتی دینداری
فصل دوم
تعریف دین
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان
مشکلات مربوط به ارائه تعریف جامع از دین
خاستگاه و نقش دین
تاریخچه دین داری
ضرورت دین داری و خدا پرستی
ارزش زندگی دینی
آثار دین در زندگی
دین عاملی برای حرکت علمی
دین عاملی برای تقویت عواطف انسانی
دین عامل ثبات در برابر سختی‌ها
دین عاملی برای احیا روح وظیفه شناسی
فواید دین داری در حیطه روان شناختی
آرامش روان
خشنودی و رضایت از زندگی
تغییر خوش بینانه از مرگ
سلامت جسمانی
اعتماد به حاصل کوششهای زندگی
امید به زندگی بهتر در آینده
کاهش جرم و انحراف
نوع درستی و کمک به دیگران
نقش روانی دین
دین و جامعه
نقش اجتماعی دین
تربیت و آمادگی فردی
سازماندهی جامعه
حفاظت از بنیان سالم جامعه
علل رویگردانی از دین
روش های اندازه گیری دین داری
مشاهده رفتار عینی
مقیاس‌های کلامی
روش اندازه گیری مستقیم
روشهای اندازه گیری غیر مستقیم
تاریخچه روانشناسی دین
حوزه‌های مطالعه روابط روانشناسی به دین
روان شناسی دین
روان شناسی دینی
تدوین نظام جامع روان شناسی بر مبنای دین
دیدگاه‌های نظری در مورد دین
ویلیام جیمز
زیگموند فروید
آلبرت الیس
کارل یونگ
جی استنی هال
آلفرد آدلر
پیر ژانه
تئودول ریبو
فرلو
ارنست موریسیه
اریک فرام
گیرتز
ژان پیاژه
وینگنشتاین
گوردن آلپورت
استیس
پینگر
تایلور
فرانکل
لاکمن
دین از دیدگاه برخی علما و عارفان
مولوی
امام محمد غزالی
علامه طباطبایی
طلاق و تعریف آن
معنای لغوی طلاق
قانون مدنی
حقوق تطبیقی
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم
بابل
یونان باستان
هند قدیم
مصر قدیم
ایران باستان
عصر جاهلیت
طلاق در ادیان
طلاق در دین یهود
طلاق در مسیحیت
طلاق در دین زرتشت
طلاق در کشورهای مختلف
کشورهای شوروی سابق
تبت
چین
کشورهای اروپایی و آمریکایی
ایالات متحده آمریکا
کشور فرانسه
نظر اسلام پیرامون طلاق
مشکلات ناشی از طلاق
مشکلات عاطفی
مشکلات اجتماعی
مشکلات فرزندان
علل و عوامل طلاق
چند گانگی عوامل
شبکه منحصر به فرد عوامل
عوامل مکنون
طبقه‌بندی عوامل
عوامل غالب
عوامل کلان
عوامل میانه
عوامل خرد
بهانه و عوامل
تعدد ابعاد
ابعاد روان شناختی
ابعاد جامعه شناختی
ابعاد حقوقی
ابعاد دیگر طلاق
طلاق عاطفی
طلاق اقتصادی
طلاق قانونی
طلاق توافقی والدین
طلاق اجتماعی
طلاق روانی
طلاق از دیدگاه روابط انسانی
دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق
پل بوهانون
ویلیام گود
فریکو فری
برتر راسل
دورکیم
شلسکی
پارسونز
تحقیقات پیشین در زمینه دین داری و طلاق
فصل سوم
طرح پژوهشی
جامعه آماری
نمونه پژوهش
روش تحقیق
ابزار پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
روش کتابخانه‌ای
روش میدانی
اعتبار یا روایی
اعتماد یا پایایی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
فصل پنجم
خلاصه نتایج پژوهش
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوست

چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه دین داری با طلاق بین زنان شهر تهران با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.
طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران میباشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنی ها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد.

مقدمه:
نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنج های انسان شریک یکدیگر بوده‌اند. متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوری های آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین بعنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سال های ابتدایی دین را بعنوان یک عامل ضد‌ بهداشتی معرفی کردند. در حالی که فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر میگذارد.
طلاق را از مهم ترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی میکنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسان ها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌ و نزدیکان آنان اثر میگذارد. در‌ ثانی پدیده‌ای است اقتصادی چه به گسست خانواده بعنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسان ها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند.
طلاق همان گونه که یک پدیده اجتماعی است و در راه شناخت آن به علل و عوامل اجتماعی باید پرداخت یک پدیده روانشناختی یا بهتر (روانشناختی- جامعه شناختی) نیز‌هست. باید از طریق آموزش، حساس‌سازی انسان‌ها، آگاه سازی آنان و در نهایت ایجاد همدلی چنان کرد که حتی نام طلاق، زشت باشد انسان را ناخوش آید و دل را آزار دهد.
حراست از میثاق مقدس زوجیت، هدفی پاک و بزرگ است، چه برای سعادت انسانها، چه برای جامعه، در کشاکش گردونه زندگی، آنانی باقی می‌مانند که رشته‌های پیوند خانوادگی آنان مستکم‌تر است. در سختیهای زندگی تنها خانواده پیام آور جاودان محبت و حمایت است و آنان که به دیگر نهادها دل خوش کنند، با شکست روبرو میشوند.

 


دانلود پایان نامه افسردگی در زنان

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
تعریف و تبیین موضوع
ضرورت و اهداف تحقیق
پیشینه موضوع
سوالات اصلی و فرعی
روش تحقیق
کلید واژه
منبع کشف مسئله
فصل دوم – افسردگی
افسردگی
تاریخچه افسردگی
علل افسردگی
علل شیمیایی
علل نورونی
سکته
سیستم اندوکرین
علل ژنتیک
افکار منفی
‌تفکر همه یا هیچ ( کامل و بی نقص بودن )
تصمیم مبالغه آمیز
فیلتر ذهنی (عینک بد بینی)
بی توجهی به امر مثبت
نتیجه گیری شتاب زده
درشـت نـمایی
استدلال احساسی
بایـدها
برچسب زدن
‌شخصی سازی و سرزنش (به خود گرفتن)
افسردگی در زنان
نشانه های بیماری
فصل سوم – افسردگی در سنین مختلف
افسردگی در دوره پیش از یائسگی
افسردگی در دهه های چهل و پنجاه
افسردگی در افراد مسن
فصل چهارم – اختلال افسردگی مانیک
علائم و نشانه های افسردگی مانیک
ظاهر کلی
خلق، عاطفه و احساسات
تکلم
قابلیت اعتماد
انواع شیوه های درمان
افزایش فعالیت های خوش آیند و مطبوع
افزایش بازده رفتار
ایجاد مهارت های شناختی، جهت اداره نمودن خود
مسئله گشایی و تصمیم گیری
ثبت اعمال در جدول روزانه
ثبت افکار و اوهام باطل و احساسات منفی در جدول
داروهای ضد افسردگی
فصل پنجم – ختلال شیدایی ـ افسردگی
اختلال شیدایی ـ افسردگی
علائم اختلال شیدایی ـ افسردگی
درمان اختلال شیدایی ـ افسردگی
الکتروشوک درمانی
فصل ششم – اختلال افسردگی خویی
اختلال افسردگی خویی
علائم افسردگی خویی
درمان افسردگی خویی
شناخت درمانی
رفتار درمانی
دارو درمانی
فصل هفتم : راه های کسب آرامش از نظر روانشناسی، قرآن و روایات
راه های کسب آرامش از نظر روانشناسی
توقعات خود را کاهش دهید
برای کسب آرامش صراحت گفتار داشته باشید
روشهای دیگر به دست آوردن آرامش
افسردگی از دیدگاه قرآن
افسردگی از دیدگاه روایات
نتایج و پیشنهادها
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
با آن که در دهه های اخیرریال پیشرفت های سریع و شگفت انگیزی نصیب جامعه پزشکی گردیده با این حال یک نوع حس بلاتکلیفی و سرماخوردگی نهانی در بین مردم به ویژه در گروه زنان گردیده است. این ناراحتی های گوناگون روانی طبیعتاً جسم آدمی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و شخص را تا سر منزل بیماری های روان تنی و روانی مانند افسردگی که یکی از عواقب آن خودکشی است میرساند. به عقیده عده ای از دانشمندان بیش از 60 درصد بیماری های جسمی اغلب به علت فشارهای روانی و عوارض گوناگونی بر دستگاه های مختلف بدن و از جمله کاهش عمر طبیعی شخص میگذارد.
در جامعه کنونی که مملو از مشکلات و محیط های متشنج است، زمینه بیش تری برای بروز بیماری های روانی مهیا شده است و به طبع افسردگی هم به خصوص در زنان رو به افزایش است. به همین علت در این تحقیق (افسردگی در زنان) سعی بر شناسایی این بیماری و عوامل به وجود آورنده آن به خصوص در زنان شده است و در آخر راه های کسب آرامش از نظر روانشناسی و دیدگاه های قرآن و روایات در مورد افسردگی بیان شده است.
روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و روش اسناد و مدارکی و توصیفی و همچنین از منابع دست اول دینی (قرآن، نهج البلاغه و غررالحکم) و دیگر منابع دست دوم استفاده شده است.
افسردگی یک انحراف خلقی است به عبارت دیگر افکار منحرف و فریب آلود مجموعه ای از احساسات و غم و اندوه، عدم اعتماد به نفس، بی تفاوتی، بی حوصلگی، خستگی و ضعف و … را تحت عنوان افسردگی در فرد به وجود آورده است. علل افسردگی عبارتند از : علل شیمیایی، نورونی، سکته، سیستم اندوکرین، افکار منفی و علل ژنتیکی.
افسردگی عمده در میان زنان 18 تا 44 ساله بیشتر شیوع دارد و معمولأ در اواخر دهه بیست زندگی آغاز میشود. در اوایل دهه بیست زندگی ناسازگاری های زناشویی، برای کسانی که ازدواج کرده اند، اغلب به نقطه اوج خود میرسد. در گـذشته، رایـج ترین داروهـای درمـان افـسردگی، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای؛ ایمی پرامین (توفرانیل) و آمی تریپ تیلین (ایلاویل) یا بعد از موفقیت این داروها، بازدارنده های منوآمین اکسیداز فنلزین (نوردیل) و سولفات ترانیل سیپرمین (پارنات) بودند. در اکثر موارد، این داروها عوارض جانبی (خشک شدن دهان، خواب آلودگی، سرگیجه و افزایش وزن) به همراه دارند و نمیتوانند از آنها برای کسانی که به بیماری های متعدد دیگری دچار هستند، استفاده کرد.
راههای کسب آرامش از نظر روانشناسی عبارتند از: توقعات خود را کاهش دهید؛ برای کسب آرامش، صراحت گفتار داشته باشید.
راههای کسب آرامش از نظر قرآن و روایات عبارتند از : خداوند میفرماید : « وَ مَن أعرَضَ عَن ذِکری فَإنَّ لَهُ معشیهً فَتنَتاً. طه 124
و هر که از یاد من دل بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد داشت.»
و نیز در سوره رعد آیه 27 میفرماید:
« … إلا بِذِکرِاللّه تَطمَئِنَّ القلوب . آگاه باشید که دلها با یاد خدا آرامش مییابد.»
رسول الله ( ص ) میفرمایند : « إن هَدفی فی الدُنیا یحبُکَ اللّهُ وَ إن هَدفیما ایدی الناس یحبُکَ الناسُ : به دنیا بی رغبت باش، تا خداوند دوستت بدارد به آن چه در دست مردم است بی اعتنا باش تا مردم دوستت بدارند.»
امام علی (ع) میفرمایند : « أعظمُ البَلاءِ إنقِطاعِ الرَّجاء : بزرگ ترین بلا نومیدی است.»
در سخنی دیگر آن حضرت فرموده اند که : « قَتَلَ القُنوطُ صاحِبَهُ : نومیدی، صاحب خود را میکشد.»
امام باقر ( ع ) میفرمایند : « َیرُالمالِ الثِّقَهُ بِاللّهِ والأسِ مِمّا فی ایدی الناسِ : بهترین سرمایه اعتماد به خداست و چشم طمع برکندن از آن چه مردم دارند.»
امام صادق ( ع ) میفرمایند : «الیأسُ مِمّا فی ایدی الناسِ عزّ المؤمِنِ فی دینِهِ : قطع امید کردن از آن چه مردم دارند‘ مایه عزت دین مومن است.»

 


دانلود پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – طرح پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت مساله
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق
هدف جزئی تحقیق
سوالات تحقیق
تعاریف متغیرها
معلم یا دبیر
مقطع پیش دانشگاهی
تعریف فرسودگی شغلی
خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
فقدان موفقیت فردی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
فرسودگی شغلی
رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی
رویکرد بالینی
رویکرد روان شناختی – اجتماعی
رویکرد تبادلی
مدل کاپنر
رویکرد ساختاری
سازمان
جو سازمانی
تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی
جو سازمانی و روابط سازمانی
شاخص های جو سالم سازمانی
بهداشت روانی
روحیه
ویژگی های مدرسه سالم
مراحل فرسودگی شغلی
ماسلاچ
پستونچی
مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون)
عوامل فرسودگی شغلی
نشانه های فرسودگی شغلی
عوارض فرسودگی شغلی
استرس شغلی
منابع استرس شغلی
ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی
تحلیل رفتگی و شخصیت
تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری
فشار روانی
آثار تخریبی فشار روانی در تدریس
راه های کاهش فشار روانی معلمان
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم – روش شناسی
طرح تحقیق
جامعه آماری
متغیر مستقل و وابسته
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پایایی و روایی تحقیق
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث ونتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیت ها
منابع

فهرست جداول:
توزیع فراوانی مرتبط با متغیر سن دبیران
توزیع فروانی مرتبط با متغیر میزان تحصیلات دبیران
توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سال های تدریس دبیران
توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سال های تدریس در پیش دانشگاهی
توزیع فروانی مرتبط با متغیر نوع درس مورد تدریس
آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه خستگی عاطفی
آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه مسخ شخصیت
آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه عدم موفقیت فردی
بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی
بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت
بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به عدم موفقیت فردی
بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تاکید بر سطوح سنی
بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تاکید بر مدرک تحصیلی
بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تاکید بر تعداد سال های تدریس
بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تاکید بر تعداد سال های تدریس در پیش دانشگاهی
جدول آزمون تعقیبی LSD مرتبط با جدول 15
بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تاکید بر نوع درس مورد تدریس (نوع تدریس)

فهرست نمودارها:
نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 1
نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 2
نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 3
نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 4
نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 5

چکیده:
فرسودگی شغلی شامل احساس خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. نمونه این تحقیق 134 نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش محقق ساخته تهیه شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی کمتر از سطح متوسط میباشد. و بین سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات، تعداد سال های تدریس و نوع ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد. در مورد ارتباط تعداد سال های تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری بدست نیامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم یعنی عدم موفقیت فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود.

مقدمه:
با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی رسالت سازمان ها برای برآوردن انتظارات جوامع حساس تر و مهم تر میشود. با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش برای دستیابی و اجرای موفقیت آمیز هر فعالیت آموزشی افزون بر منابع مالی، وسایل و فناوری، وجود نیروی انسانی سالم و متعهد، نقش اساسی را ایفا میکند. به عبارت دیگر تعهد کاری و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار و همچنین بالا بودن سلامت روانی میزان تولید و قابلیت کار را بالا میبرد. گرین هاو، به نقل از محمدی نخستین بار فروید نبرگر فرسودگی شغلی را تعریف کرده است. فرسودگی شغلی پدیده ای عمومی و فراگیر است که از کنش متقابل فرد با محیط کار ناشی میشود و نتیجه آن از دست دادن انگیزه، اشتیاق، انرژی، و کاهش عملکرد در زندگ است. فرسودگی شغلی فقط به منزله خستگی و فشار ناشی از کار نیست، بلکه به سبک کلی زندگی فرد و ساعت های بیداری او نیز سرایت میکند. هرشن سن و پاور، به نقل از محمدی
فرسودگی کاری در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرس های مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است. این اختلال در میان انواع مشاغل مدرسان و یاری دهنده هایی نظیر مشاوران، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران مشاهده شده و با محرک های تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است.
با توجه بر اهمیت فرسودگی شغلی در این مقاله سعی بر آن است پدیده فرسودگی شغلی تبیین و سپس مراحل ابتلا به آن مشخص شود. آن گاه در زمینه پیامدهای روانشناختی و سازمانی فرسودگی شغلی بحث و در پایان آزمون فرسودگی شغلی مربوط به معلمان این مقطع به منظور سنجش و اندازه گیری این پدیده در بین دبیران زن مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران انجام خواهد شد.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در د

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
فرضیات جزئی
انواع متغیر
متغییر مستقل
متغییر وابسته
تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی
تحقیق
پیشرفت تحصیلی
دانشجو
دانشگاه پیام نور
موانع و تنگاناهای تحقیق
خلاصه فصل اول
فصل دوم – پیشینه تحقیق
مقدمه
تاریخچه تحقیق
ارائه نظریات درباره تحقیق
تحقیقات انجام شده
ویژگی های تحقیق از نظر تاک من
ویژگی های تحقیق از نظر جان بست
پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن
خلاصه فصل دوم
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش کتابخانه ای
روش میدانی
روایی
روایی محتوایی
روایی بیرونی
پایایی
ضریب آلفای کرونباخ
ابراز جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی
مقدمه
تجزیه و تحلیل آماری
بررسی سوالات پرسشنامه
بررسی فرضیات تحقیق
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم – خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه فصل اول
خلاصه فصل دوم
خلاصه فصل سوم
خلاصه فصل چهارم
تفسیر نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
موانع و تنگاناهای تحقیق
منابع و مأخذ

چکیده:
ماهیت آموزش عالی که هدف های آن در موسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام دانشگاه به ثمر میرسد که چیزی جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این حقیقت را میتوان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفاً مرهون و مدیون بکار بردن روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است همچنان که ادعا شده است که « به ازای هر یک ریال سرمایه گذاریب تحقیقاتی، میتوان به طور متوسط 30 ریال برداشت کرد» شاید همین نکته برای بیان اهمیت کافی باشد.
هدف پژوهش که بررسی رابطه انجام تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 است که فرضیات آن شامل :
1) بیان انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و افزایش انگیزه آن ها رابطه دارد.
2) بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد.
3) بین انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان به ادامه تحصیلات در دوره های بالاتر رابطه وجود دارد.
4) بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع درسی مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد.
5) بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان و افزایش دانش و تخصص آنها رابطه دارد.
6) بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده دانشجویان رابطه دارد.
7) بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان به رشته تحصیلی شان رابطه وجود دارد. و متغیر مستقل آن تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار میباشد.
بعد از آن به تعریف مفاهیم، اهمیت و بیان مسئله، بیان اهداف در پژوهش پرداخته شد.
در فصل دوم گفته شد که جستجو برای پیدا کردن مجهولات از همان آغاز پیدایش انسان صورت گرفته است، بعد تاریخچه تحقیق در ایران و ویژگی های تحقیق از نظر تاک من و جان بست بیان شد، در آخر در مورد تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مطالبی گفته شد.
روش تحقیقی که در این پژوهش استفاده شده است روش تحقیق پیمایشی و زمینه یابی است که هدف آن شناسایی رفتارها و انگیزه آنها در بین افراد جامعه است. همچنین از نوع کاربردی است که از نتایج آن برای بهتر گذراندن تحقیق می توان استفاده نمود و نیز از روش مقایسه ای و فی 2 استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در سال تحصیلی 87 – 86 مشغول به تحصیل می باشند است که جامعه آماری (6553) نفر میباشند. روش نمونه گیری تصادفی است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه خود ساخته میباشد که استاد راهنما آن را تایید نموده اند. در این پرسشنامه از مقیاس لایکرت استفاده شد که شامل 20 سوال دارای 5 گزینه (کاملاً موافق، موافق، تا حدودی، مخالف، کاملاً مخالف) میباشد.
روایی محتوایی پژوهش بعد از بررسی پرسشنامه خود ساخته توسط استاد راهنما مورد تایید واقع شده برای پایایی تحقیق از فرمول ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد به دست آمده (71/0) میباشد در نتیجه سوالات از همبستگی مثبت برخوردارند و در فصل چهارم با استفاده از فرمول فی 2 فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که هر فرضیه جزئی چون عدد به دست آمده از آن ها به ترتیب : فرضیه اول (5/241)، فرضیه دوم (5/229)، فرضیه سوم (5/306)، فرضیه چهارم (273)، فرضیه پنجم (253) میباشد که با درجه آزادی 4 از عدد جدول 28/13 با ضریب خطای 01/0 بیشتر است بنابراین هر 5 فرضیه تحقیق تایید گردید و فرضیات صفر رد شد.
بعد از آن میانگین (77)، واریانس (5/64) و انحراف استاندارد (8) بدست آمده و در آخر به بررسی تک تک سوالات پرداخته و برای هر کدام نموداری رسم گردید.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 77
برچسب ها : افزایش انگیزه, انگیزه, تحقیق, دانشجو, دانشجویان, دانشگاه, دانلود پایان نامه, روانشناسی, سازمان, ضریب آلفای کرونباخ, علوم تربیتی, موسسات, پژوهش, پیشرفت تحصیلی, یادگیری,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 13:45 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پس

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات
شیوه های فرزندپروری
مکان کنترل
فصل دوم – پیشینه تحقیق
گفتار اول – خانواده
مقدمه
ابعاد شیوه های فرزندپروری
بعد گرم بودن والدین
بعد کنترل والدین
جنبه های مثبت کنترل والدین
جنبه های منفی کنترل والدین
بعد تعهد (دخیل شدن) والدین
الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری
والدین دارای اقتدار منطقی
والدین استبدادی
والدین آزاد گذار
والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)
الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند
تاثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر
نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری
گفتار دوم : مکان کنترل
مقدمه
مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر
درک سازه مکان کنترل
تحول شخصیت از دیدگاه راتر
جنبه های منفی احاطه و کنترل
پیامدهای شخصی منفی
پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی
بررسی مقیاس های مکان کنترل
گفتار سوم – سوابق پژوهشی
تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری در داخل و خارج از کشور
تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور
بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گستره تحقیقات
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون
روایی
پایایی
نمره گذاری
مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند
روایی
پایایی
نمره گذاری
روش تحقیق
شیوه اجرای تحقیق
روش های آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر
محدودیت های در کنترل پژوهشگر
ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)
کاربردها
منابع

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامه مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامه شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاس های دیکتاتوری و دموکراتیک بطور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی میکنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمیتواند پیش بینی کند. این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه میشود.

مقدمه:
خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزش ها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن است. واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است که در میان آن بزرگ شده است از آن جا که خانواده یک واحد اجتماعی است و ارزش ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل میشود، بعنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد.
محیط خانواده، اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت فرزندان تاثیر میگذارد. نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست، بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه نیز، خانواده نقش بسیار موثری دارد. خانه محلی است که در آن کودک امور مختلف را فرا میگیرد و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از رفتار و اعمال آن ها فرا میگیرد.
تاثیر خانواده بر رشد چنان بارز است که با وجود اختلاف های موجود بین صاحب نظران روانشناسی، بسیاری از آنان در زمینه اهمیت خانواده و تاثیر آن بر رشد، نقطه نظر مشترک دارند و اکثر روانشناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، کنش های متقابل بین والدین و فرزندانشان را اساس رشد عاطفی تلقی میکنند. خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی در تمدن بشر است که از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مختلف به ویژه جامعه شناسان بوده است. اهمیت خانواده بعنوان کانون اصلی زندگی فردی، اجتماعی نقش و کارکرد آن در تکوین رشد و تعادل شخصیت و کنش های فردی، چگونگی هویت فردی و اجتماعی و همچنین روابط تنگاتنگ و بلند مدت اعضای خانواده دانست. سیر تکامل و تحول خانواده از گذشته تا به امروز نشان میدهد که به دلیل تغییر و کاهش کارکردهای خانواده امروزی نسبت به نقش ها و ضرورت های این نهاد اجتماعی در گذشته، همسران امروزی فقط به برآورد نیازهای اولیه گذران عمر و پرورش فرزندان نمی اندیشند. بلکه خواهان مصاحبت و همراهی و هم نوایی بیشتر با یکدیگر و انسجام و سازماندهی روابط انسانی و اجتماعی و زناشویی خود هستند.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 110
برچسب ها : افراطی, خانواده, دانش آموزان, دانلود پایان نامه, ديكتاتوری, روان سنجی, روانشناسی, روش تحقيق, رگرسيون, سهل انگار, فرزندپروری, والدين, پژوهشگر,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 13:45 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

تعداد صفحات:152
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرها
نوع متغیرهای تحقیق
مراحل اندازه‌گیری متغیرها
تعریف متغیرها
فصل دوم – ادبیات پژوهش
خلاقیت چیست ؟
تعریف خلاقیت
روند شکل گیری خلاقیت
خصوصیات افراد خلاق
راههای پرورش خلاقیت
موانع خلاقیت
انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری
نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
محیط خانواده و تاثیر آن بر خلاقیت
نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق
تاثیر مطالعه بر نوشتن خلاق
نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق
تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق
نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت
نقش بازی های کودکانه در پرورش خلاقیت
تاثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم – روش پژوهش
نوع تحقیق
جامعه آماری و ویژگی های آن
روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
ابزار گردآوری داده‌ها
پایایی و روایی پرسشنامه‌ها
پایایی و روایی آزمون خلاقیت
پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت
پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته
شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها
نمره‌گذاری آزمون خلاقیت
نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – یافته‌های تحقیق
یافته‌های توصیفی
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)
فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهاد نظری و علمی پژوهش
محدودیت‌های پژوهش
منابع و ماخذ
پیوست‌ها
پرسشنامه شماره یک : پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه شماره دو : آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه شماره سه : آزمون خلاقیت جمال عابدی

فهرست جداول:
دامنه نمره خلاقیت
دامنه نمره انگیزه پیشرفت
توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی ها
توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق
توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های عادی
توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های پسر به تفکیک خلاق و عادی
توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های دختر به تفکیک خلاق و عادی
توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های به امور فرهنگی هنری
توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی
توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازیهای کودکانه
توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازیها
توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری
توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها
میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان
میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری
میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن
توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی
خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت
علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی

فهرست نمودارها:
میزان خلاقیت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت
میزان انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت

مقدمه:
جامعه‌ پویا و پرتلاش امروزی یک لحظه درنگ نمیکند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا کند. در چنین عصری که عصر شکوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان، مخترعین، مبتکرین، صنعتگران و… است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فکر و ذهن افراد خلاق نیاز است، تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.
بسیاری بر این عقیده‌اند که خلاقیت امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسان ها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست. عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز میدارند خداوند به همه انسان ها یکسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند که خلاقیت صفت مشترک تمامی انسان ها است که با پرورش آن میتوان آن را از حالت رکود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و بالعکس میتوان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشکاند. تحقیقات ادعای گروه دوم را تصدیق کرده و خلاقیت را صفت مشترک تمام انسان ها دانسته، اما مقدار و نوع خلاقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت میدانند و هر انسانی به نوعی از خلاقیت خود بهره میبرد یکی زیاد یکی کم. این تحقیقات نشان داده است که رشد و پرورش خلاقیت از همان بدو تولد و دوران کودکی آغاز میشود و در دوران دبیرستان به مرحله شکوفایی خود نزدیک میشود. البته اگر این توانایی در انسان پرورش یابد تا پایان عمر به غنای والای علمی آن افزوده میشود.
پیرخایفی آموزش خلاقیت را امری حیاتی میداند که باید در سطوح مختلف تحصیلی بصورت همگانی انجام گیرد و این آموزش همگانی متضمن انعطاف پذیری ذهن، توانمندی شخصیت انسان (پرورش روحیه استقلال و اعتماد به نفس) و ایجاد زمینه و بسترهای مناسب اجتماعی فردی و خانوادگی است. جدای از آموزش همگانی و عمومی آموزش ویژه نیز از ضروریات است. با آموزش ویژه، فکر بطور خاص در یک زمینه، مهارت مطلوب و مناسب را کسب میکندو به اصطلاح اهل علم تخصص مییابد. تفاوت اساسی موجود میان آموزش همگانی و آموزش ویژه این است که در آموزش همگانی فرد یاد میگیرد که چگونه در خدمت خود باشد و قابلیت‌های خود را بشناسد و به استعدادهایش در زمینه‌های مختلف پی ببرد، اما در پرورش ویژه فرد علاوه بر شناخت قابلیت‌های خود به خدمات اجتماعی نیز توجه میکند و یاد میگیرد که چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نماید. فرد به صرف داشتن اندیشه‌های خلاق به ما تضمین نمیدهد که حتماً این اندیشه را در هر سطحی از خلاقیت که میخواهد باشد میتواند به مرحله بازدهی و تولید برساند قطعاً در این راه عوامل شخصیتی بسیاری وجود دارند که مانع از به نتیجه رسیدن اندیشه خلاق افراد میشوند. عواملی چون اعتماد به نفس پایین، نبود اراده و پشتکار، اضطراب، تشویش خاطر، دل نگرانی، وسواس، خود کم بینی، حساس نبودن نسبت به پدیده‌ها، تمایل به همرنگی و یکنواختی فکر از عواملی به شمار میروند که راه را بر اندیشه خلاق میبندد. از این رو تدارک دیدن زمینه‌ای که باعث برطرف ساختن عوامل شخصیتی ذکر شده میشود، مهم ترین قدم برای رشد اندیشه به شمار میرود. در این میان تاکید ویژه بر نقش خانواده و در مرحله‌ دوم مدرسه است.

 


دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با

تعداد صفحات:100
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
سوال های پژوهشی
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
متغیرها و تعاریف مفهومی و عملیاتی آن ها
خلاصه مباحث مطرح شده
فصل دوم
پیشینه تحقیق
تاریخچه بهداشت روانی
تعریف سلامت روانی و نظریه های شناختی ارائه شده
هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاه های روان تحلیلگری و انسان گری در مورد بهداشت روانی
الگوی شخصیت سالم از دیدگاه رفتار گرایی
الگوی شخصیت سالم از دیدگاه پرلز
نظریه عقلانی هیجانی الیس
دیدگاه اریسکون در مورد مشخصات افراد سالم
انسان ها دارای شخصیت سالم از نظر الکساندر
دیدگاه انجمن ملی بهداشت جهان درباره افراد دارای سلامت
ذهنی و روانی
دیدگاه های نظری درباره سلامت روانی
نظریه سیستم ها
ودیکود اکولوژیکی
مفهوم تعادل حیاتی
فصل سوم
روش تحقیق
طرح تحقیق
انتخاب نمونه یا نمونه گیری
جامعه آماری
تعداد نمونه
روش نمونه گیری
معرفی ابزار پژوهش و پایایی آن ها
روش جمع آماری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محدودیت های پژوهشی
پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهادهای اجرای
منابع

چکیده:
در‌ این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد سوال های این پژوهش آن بوده است که آیا بین سلامتی روانی دانشکده علوم تربیتی با دانشجویان علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؛ سوال دوم به‌این شکل بود که آیا بین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم تربیتی روانشناسی با دانشجویان پسر دانشگاه علوم پایه تفاوت های معنا داری وجود دارد؛‌ سوال سوم به‌این شکل بود که آیا بین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه علوم تربیتی با دانشجویان دختر علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ سوال چهارم به‌این مورد پرداخته بود که آیا بین سلامتی روانی دانشجویان دختر دو دانشکده با دانشجویان پسر دو دانشکده تفاوت معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دو دانشکده بود که از بین‌ این دانشجویان دو دانشکده تعداد 100 نفر بعنوان نمونه، از هر دو دانشکده با روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شد ابزار گردآوری اطلاعات در‌ این پژوهش عبارت بود از آزمون سلامت روانی (scl-90-R). روش تحقیق در‌این پژوهش روش همبستگی بود. آزمون t برای دو گروه مستقل.
بررس سوالات در‌ این پروژهش حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و علوم پایه وجود نداشت و در مورد سوال دوم و سوم هم سلامت روانی دانشجویان پسر و دانشجویان دختر دو دانشکده هم نتیجه مانند سوال اول بود یعنی تفاوت معنی داری بین سلامت روانی آن ها وجود نداشت ولی در مورد سوال چهارم نتیجه بر عکس بود یعنی این که تفاوت معنای داری بین سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشکده در مقایسه با دانشجویان پسر دو دانشکده وجود داشت به‌این معنی که سلامت روانی دانشجویان پسر دو دانشکده بیشتر از سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشکده بوده است.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 101
برچسب ها : اكولوژيک, بهداشت روانی, تحقيق, تعادل حياتی, دانشجويان, دانلود پایان نامه, رفتار گرایی, روانشناسی, روش تحقيق, سلامت ذهن, سلامت روانی,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 13:50 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه مکانیسم های دفاعی- روانی

تعداد صفحات:180
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
فصل دوم – مباحث نظری
زیگموند فروید
تعریف روانکاوی
ساختار شخصیت
دیدگاه روان پویشی
دیدگاه انسان گرایی
دیدگاه صفت
نظریه اجتماعی شناختی
مکانیزم های دفاعی
تاریخچه مکانیزم دفاعی
عملکرد مکانیزم دفاعی
ویژگی مکانیزم دفاعی
مکانیسم دفاعی و سبک های مقابله
سبک ها و مکانیسم های دفاعی- روانی
نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی
طبقه بندی مکانیسم دفاعی
حمایت های تجربِی
سنجش مکانیزم های دفاعی
انواع آزمون ها
آزمون علاقه
آزمون شخصیت
آزمون سازگاری بل
آزمون شخصیت مینسوتا
روش های فرافکنی
آزمون رورشاخ
آزمون دریافت ذهنی
فصل سوم – بحث و نتیجه گیری
برآیند بحث
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

چکیده:
زیگموند فروید در 1909 طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روانشناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روانشناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند. امروزه تاثیر و نفوذ فروید چنان فراگیر شده است که برخی جز آشنایی مختصری با روانکاوی هیچ چیز دیگری از روان شناسی نمی دانند.
اگر بخواهیم در کنار رفتار گرایی و روان شناسی هیئت نگر به یکی از نظریه های مهمتر فروید اشاره کنیم، تفسیر او از ناخودآگاه مناسب تر است. مبنای نظریه فروید درباره ناخودآگاه این مفهوم است که خواسته های نامقبول (ممنوع شده یا مجازات شده) دوران کودکی از حوزه آگاهی رانده به بخشی از ناخودآگاه تبدیل می شوند و در آنجا همچنان تاثیر خود را اعمال میکنند. ناخودآگاه به راه های مختلفی از جمله رویا، لغزش زبان، و حرکات ادایی فشار می آورد تا محملی برای ابراز محتویات خود بیابد. روش روانکاوی یعنی تداعی آزاد با راهنمایی روانکاو نیز خود راهی است برای کمک به خواسته های ناخودآگاه تا به شکل کلامی ابراز شوند. طبق نظریه سنت فروید این خواسته های ناخودآگاه تقریباً فقط یک ماهیت دارن و آن ماهیت حسنی است. این تاکید نظریه فروید بر فعالیت مبنی کودکان یک یاز موانع قبول آن در ابتدای مطرح شدن این نظریه بود.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 101
برچسب ها : انسان گرایی, حرکات ادایی, دانلود پایان نامه, رفتار گرایی, روان شناسی, روانشناسی, روانکاوی, رویا, زيگموند فروید, فرافكنی, لغزش زبان, مکانیسم, نظریه فروید,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 13:50 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه دو تهران

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
تعریف و بیان مسأله
تفکر سیستمی
تسلط فردی
مدل‌های ذهنی
نگاه مشترک به آینده
یادگیری سیستمی
اهمیت مسأله
جایگاه سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش
هدف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
مدرسه دولتی
مدرسه غیر انتفاعی
سازمان یادگیرنده
تفکر سیستمی
تسلط فردی
مدل های ذهنی پویا
نگاه مشترک به آینده
یادگیری تیمی
یادگیری سازمانی
تفاوت بین دو مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول – پیشینه نظری تحقیق
سیر تحولات نظریه‌های سازمان و مدیریت
سابقه سازمان یادگیرنده
تئوری یادگیری سازمانی
تعاریفی از یادگیری سازمانی
سازمان یادگیرنده
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
اصول سازمان‌های فراگیر از نظر پیترسنج
تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمانهای سنتی
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحب نظران دیگر
چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده در آینده
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده
راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)
مدارس یادگیرنده
ویژگی های مدرسه یادگیرنده
مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی
بخش دوم – بررسی پیشینه تحقیق
نتیجه‌گیری
فصل سوم – روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته‌ها
اطلاعات توصیفی گروه نمونه
جمع‌بندی
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه‌گیری
محدودیت‌های پژوهشی
فهرست منابع
ضمائم

فهرست اشکال:
مکاتب فکری، مفاهیم و سطوح یادگیری
ابعاد یادگیری سازمانی
تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی
مقایسه اصول سازمان یادگیرنده پیترسنج، صاحب نظران دیگر
سازمان یادگیرنده در مقایسه‌ با سازمان غیر یادگیرنده
طبقه‌بندی کلی سازمان‌ها (با ویژگیهای مشابه)
ساختار تعاملی مدارس یادگیرنده
چرخه یادگیری
ارتباط واضح چهارچوب تئوریک بین دو جریان (سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی)
تعداد افراد تکمیل کننده پرسشنامه به تفکیک سمت در دو نوع مدرسه در منطقه 2 شهر تهران سال 87-86
تناظر سوالات پرسشنامه دبیران و مدیران با 5 اصل سازمان یادگیرنده پیترسنج
توزیع فراوانی و درصد مدارس
توزیع فراوانی مدارس
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب سمت
توزیع فراوانی بر درصد افراد نمونه بر حسب سمت
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه برحسب سابقه خدمت
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب سابقه خدمت
توزیع فروانی و درصد افراد نمونه برحسب مدرک تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه برحسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی بر حسب رشته تحصیلی

چکیده:
امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح میشود، مفهوم سازمان یادگیرنده میباشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی و تغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است.
سازمان یادگیرنده در طول زمان می آموزد، تغییر میکند و عملکردش را متحول میسازد. سازمان یادگیرنده سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می یابد و اصلاح میشود.
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سال های نخستین مدرسه شکل میگیرد و در طول حیات ادامه مییابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری میباشد. یادگیری تنها به سال هایی که در مدرسه میگذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش و برنامه‌ریزی آن است.
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94 نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه منطقه 2 شهر تهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی(فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه و تحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و … نتایج زیر به دست آمد.
1) مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.
2) اصول و ویژگی های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.
3) با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی ها واصول سازمان یادگیرنده میروند.
4) با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی ها در این گروه است.

مقدمه:
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ارتقای دائمی و یادگیری فردی، گروهی و در نتیجه یادگیری سازمانی کارکنان، موجبات تکامل و بالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم میسازد. در یادگیری سازمانی ترتیبی اتخاذ میشود که با ایجاد ارتباط بین آگاهی ها و دانش فردی اعضای سازمان که از تجربیات کاری و سایر مجاری کسب دانش فرا گرفته شده نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید.
سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است که همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا میکنند.
مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر، یک سازمان باید بهتر از آن ها یاد بگیرد و دانش خود را سریع تر و گسترده‌تر از آن ها در سراسر سازمان به کار بندد. امروزه، سازمان‌ها و کارکنان آن ها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است.

 


دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و مع

تعداد صفحات:185
نوع فایل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقیق
پیشگفتار
مقدمه
ضرورت تحقیق
هدف های کلی و آرمانی تحقیق
فرضیه های تحقیق
سوالات ویژه تحقیق
تعریف موضوع تحقیق
خلاصه ای از سایر فصل ها
فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق
مفهوم هیجان
تعریف هیجان
نظریه های هیجان
نظریه جیمزلانگه
انتقاد به نظریه جیمزلانگه
نظریه کنون – بارد
نظریه واتسون درباره هیجان
نظریه روانکاوری
نظریه فعال سازی
نظریه فرآیند متضاد
دیدگاه ماندلر
نظریه بازخورد
روابط میان هیجان ها
شدت هیجان
شدت فعال سازی هیجان
شدت تحریک هیجانی
سطح بهینه خیزش هیجان
پایایی هیجان
سایر جنبه های هیجانی
مغز و هیجان
جنبه های فیزیولوژیک احساسات و هیجان ها
هیجان و برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار
آیا انگیزه های هیجانی اساسی فیزیولوژی متفاوتی دارند؟
عناصر تجربه های هیجانی
ارتباط میان مراحل فیزیولوژی هیجان
طبقه بندی هیجان ها و ابعاد آن
اختلالات ابزار هیجانی
ارتباط بین انگیزش و هیجان
هیجان و ارتباط غیرکلامی
سابقه موضوع تحقیق
معلولی
معلول کیست و معلول چیست؟
معلولیت بینایی
خلاصه تحقیقاتی که در زمینه نابینایی در جهان صورت گرفته است
تحقیقی در مورد تظاهرات هیجانی یک کودک نابینا
معلولین حرکتی
خلاصه تحقیقاتی که در زمینه معلولین حرکتی در جهان صورت گرفته است
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق و جامعه آماری
نمونه مورد تحقیق
ابزار تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش آماری
فصل چهارم : جداول آماری
جداول آماری تحقیق
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل ششم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها
خلاصه تحقیق و نتایج آن
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
استفاده از پایان نامه
فرمول های مورد استفاده در تحقیق
جدول نمرات بدست آمده
تست مورد استفاده

پیشگفتار:
انسان از هنگام تولد در میان شبکه ای از روابط متقابل اجتماعی به سر میبرد و جامعه و فرهنگ در جهت دادن به کوشش های تربیتی نقش اساسی دارند.
احساس و هیجان یکی از جالب ترین و بحث انگیزترین موضوعاتی هستند که از گذشته ای بسیار دور تاکنون ذهن انسان را به خود مشغول داشته اند. بشر، از دیرباز تاکنون در کاوش یافتن شیوه هایی بوده است تا با یاری آنها به آرامش و خوشبختی دست یافته و خود را از چنگال ترس، اضطراب، غم و اندوه برهاند.
هیجان ها همیشه مورد توجه کامل انسان بوده اند. زیرا در هر تلاش و هر اقدام مهم بشری حالات هیجانی به طریقی دخالت دارند. تقریباً بزرگ از ارسطو گرفته تا اسپنوزا، ازکانت، تادیونی، ازبرگسون و تاراسل همگی در مورد ماهیت هیجان ها اندیشه اند. در مورد ریشه ها، نمودها، اثرات و جایگاه آن ها در نظام طبیعی زندگی انسان تفکر کرده اند و نظریه هایی ارائه داده اند.
حکمای اسمی به اهمیت بعضی هیجان های خاص مرتبط با تجربه مذهبی افراد پی برده اند و پرورش این هیجانات را به طور غیرمستقیم و راس برنامه تربیت مذهبی قرارداده اند. نویسندگان، نقاشان و موسیقی دانان همواره سعی کرده اند برای تحریک احساسات افراد و تاثیر گذاشتن بر آنان از طریق ارتباط های سمبلیک به هیجان ها متوسل شوند.
پیشرفت های نیم قرن اخیر در زمینه روانکاوی، روانشناسی بالینی و جلب روان شی نقش هیجان را در سلامت و بیماری افراد بطور دقیق مورد توجه قرار داده اند.

تعریف موضوع تحقیق:
در این تحقیق سعی بر این است که مقایسه ای میزان هیجان خواهی در نوجوانان معلول حرکتی و نابینا در گروه سنی 15 تا 18 سال با استفاده از مقیاس اندازه گیری زاکرمن (1979) با نام اختصاری sss به عمل آید.
هیجان خواهی از نظر اتوفنیکل (1946) عبارت است از عواطف، در اصل علایم دیرینه تخلیه روانی که در شرایط خاص تحریک آمیز، جایگزین اعمال ارادی میشوند.
معمول به کسی میگویند که در نقاع شوکی دچار ضایعه هستند و چون اعصاب حسی و حرکتی اعضای بدن به نخاع مربوط میشوند لذا این ضایعات باعث اختلالات حسی، حرکتی و عدم کنترل حرکات اعضاء و یا ترکیبی از این ها در ارائه عکس العمل ها و الگوهای رفتاری عادی اجتماع دچار اشکال است.
نابینا به کسی گفته میشود که دچار ناتوانی در دیدن بوده و به نوعی دارای اخلال در حس میباشد. در این افراد دقت بینایی 200/20 یا کمتر، میدان دید کمتر از ْ20 میباشد لذا نیازمند دریافت کمک های ویژه‌ای میباشند.

خلاصه‌ای از سایر فصل ها:
در فصل دوم هدف از سابقه موضوع تحقیق است حاوی چکیده‌ای از مطالعه‌ای وسیع و عمیق از آن چه که درباره موضوع مورد تحقیق و موضوعاتی مشابه در کتاب ها و مقالات، تحقیقات و پایان نامه‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوطه به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته‌های دیگران دراین زمینه آشنا میسازد.
و در فصل سوم مرحله به مرحله روش انجام تحقیق توصیف شده است و به تفصیل در مورد جامعه آماری، آزمونی ها، چگونگی گزینش آن ها، روش جمع آوری اطلاعات، متغیرهای مستقل و وابسته و روش آماری توضیحاتی آورده شده است.
در فصل چهارم و پنجم که با یکدیگر ادغام شده‌اند، یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آن ها را بیان میکند که مشتمل بر جداول و تجزیه و تحلیل اطلاعات میباشد که هدف از رسم این جداول روشن تر کردن روابط با معنی یافته‌ها؟ و خود آن ها به شمایی برای خواننده قابل درک و واضح است.
در فصل شش خلاصه، تحقیق و پیشنهادات مربوط به تحقیق آورده شده است.

 


دانلود پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در

تعداد صفحات:117
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
قلمرو موضوعی
تعریف واژه‌های کلیدی
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
گزارشگری مالی
اهداف گزارشگری مالی
استانداردهای گزارشگری
اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه میگردد؟
سرمایه‌گذاران
اعطا کنندگان تسهیلات مالی
تامین کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران
مشتریان
کارکنان
دولت
جامعه
سایر استفاده‌ کنندگان
چه میزان از اطلاعات لازم است در استانداردها برای دستیابی به ویژگی های کیفی مطلوب افشاء شود؟
ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی
مکانیزم های موثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی
ویژگی های کیفی گزارشگری مالی
عوامل موثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی
چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟
قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟)
مربوط بودن (چه اطلاعاتی مربوط است؟)
چه خصوصیاتی ارائه اطلاعات مالی را مفید می سازد؟
قابل فهم بودن
قابل مقایسه بودن
چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت میکند؟
خصوصیات کیفی مبانی نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا
خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان
ویژگی های کیفی اطلاعات مالی
هزینه های گزارشگری
روش های بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام
گزارشگری انعطاف پذیر
گزارشگری بخش های مجزا
توضیح ماهیت فعالیت شرکت ها
تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکت ها
اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری
انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت
انتقال موثر و کارآمد اطلاعات
افشای اطلاعات غیر مالی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
متغیرهای تحقیق
اعتبار تحقیق
روایی آزمون
جامعه آماری
نمونه آماری
روش و ابزار گردآوری داده ها واطلاعات
روش میدانی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
تجزیه و تحلیل مشاهدات بااستفاده از تکنیک های آمار توصیفی
بررسی توصیفی آخرین مدرک تحصیلی
بررسی توصیفی مدت سابقه کاری
بررسی توصیفی میزان آشنایی با صورت های مالی
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است.
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است.
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی سودمندی در ارزیابی چقدر است؟
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی کامل بودن به چه میزان است؟
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی رجحان محتوا بر شکل چقدر است.
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه بین شرکت ها به چه میزان است؟
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟
به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟
به نظر شما میزان پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟
آمار استنباطی
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی مربوط بودن
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت مقایسه
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت اعتماد
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابل فهم بودن
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در صورت های مالی
آزمون تی – استودنت تک نمونه ای
تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک
تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو
تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه
تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار
تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول
نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم
نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم
نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
پیوست الف – پرسشنامه
پیوست ب – آزمون پایائی پرسشنامه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
مقایسه خصوصیات کیفی اطلاعات مالی (ایران، آمریکا، انگلیس و بین المللی)
مقایسه خصوصیات کیفی محدود کننده
وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدرک
وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدت سابقه کاری
وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان اشنای با صورت های مالی
توصیف سوال 4 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 5 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 6 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 7 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 9 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 10 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 11 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 12 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 13 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 14 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 15 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی مربوط بودن
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت مقایسه
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت اعتماد
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابل فهم بودن
آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت های مالی
آزمون تی – استودنت تک نمونه ای در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورت های مالی
آزمون تی – استودنت تک نمونه ای در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورت های مالی
آزمون تی – استودنت تک نمونه ای برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت اعتماد اطلاعات در صورت های مالی
آزمون تی – استودنت تک نمونه ای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورت های مالی
آزمون تی – استودنت تک نمونه ای برای تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت های مالی
تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر هر یک از ویژگی های کیفی

فهرست نمودارها:
خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس بیانیه شماره دو هیات استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا
خصوصیات کیفی اطلاعات مالی کشور انگلستان
مدل مفهومی تحقیق
میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
سابقه کاری پاسخ دهندگان
توصیف سوال 3 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 4 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 5 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 6 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 7 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 8 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 9 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 10 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 11 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 12 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 13 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 14 با توجه به نظر پاسخ دهندگان
توصیف سوال 15 با توجه به نظر پاسخ دهندگان

چکیده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار میباشد. این در حالی است که تصمیم گروه های مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروه های مختلف به خصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری آنان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهمیت نیز باید از جنبه ویژگی های کیفی اطلاعات، کامل باشند. فرضیه این تحقیق بصورت زیر میباشد:
بین پذیرفته شدن شرکت ها در بورس و ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی رابطه وجود دارد. روش و ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعات میدانی و توزیع پرسش نامه میباشد، تعداد سوالات پرسش نامه 15 مورد میباشد که به 2 دسته عمومی و تخصصی تقسیم میگردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از آزمون نرمالیتی کلموگروف – اسمیرنوف و جهت بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی از آزمون آمار استنباطی (آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذیرفته شدن شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ویژگی های مربوط بودن، قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن تاثیر بالایی دارد اما تاثیر آن بر ویژگی قابلیت اعتماد پایین میباشد.

مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی بعنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را بر عهده دارد. اگر چه استفاده‌ کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌ کنندگان مالی واحدهای اقتصادی دارد، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌ کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار میدهد. گزارشهای مالی سالانه از مهم ترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌ کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه میشود.
از آنـجایی که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی به شمار میروند و فراهم کردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یکی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری میباشد لذا تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آن ها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد و به همین دلیل تصـمیمات آن ها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است و توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد. بـنابـراین گــزارشگـری مـالی باید اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد کـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری واعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
گزارشـگری مـالـی تخـصیص مـنابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سود دهی آن را افشا مینماید. بدیه است که یک سیستم حسابداری باید کـلیه واقـعیت های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویدادها و فعالیتهای واحد تجاری را در صورت های مالی طبق ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (ویژگی های مربوط به محتوای اطلاعات که عبارتند از مربوط بودن و قابلیت اعتماد – ویژگی های مربوط به ارائه اطلاعات که عبارتند از قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن) را بیان نماید. صورت های مالی باید به گونه ای تهیه و ارائه شود که از لحـاظ اهـداف گزارشگـری مالی قابل فهم، آگاه کننده حتی الامکـان کامل باشد به بیان دیگر صـورت های مالی به گـونه ای باشد که از یک طـرف امکان اتخـاذ تـصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیـگر بـاعث گـمراهی آنـان نـشود. مربوط بودن و قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری برای توصیف ویژگی های کیفی به کار میرود.
اگر چه رعایت ویژگی های کیفی در تهیه صورت های مالی نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروه های مختلف به خصوص سرمایه گذاران دارد اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف بعضا نشان داده شده است که پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی تاثیر دارند.
در این پژوهش با توجه به این که موضوع تحقیق (بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی) میباشد تلاش داریم تا ارتباط بین پذیرفته شدن شرکت ها در بورس و ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ویژگی های کیفی به بررسی آن میپردازیم.

 


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقد

تعداد صفحات:147
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
متغیرهای مستقل و وابسته
تعاریف مفاهیم و واژه ها
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
نقدینگی در بانک
نقدینگی دارایی ها
روش های اندازه گیری و سنجش نقدینگی
مدلهای نقدینگی
مدل دوره نگهداری
مدل ویلیام بومول
مدل میلر و اور
مدل برانک
مدل استون
مدل وایت و نورمن
مدل تقاضا برای پول بانک
مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
مدل مدیریت پول
مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
مدیریت نقدینگی
مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی
چارچوب مدیریت نقدینگی
مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
مدیریت دسترسی به بازار
برنامه ریزی احتیاطی
وظایف مدیر نقدینگی
خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی
خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها
تئوری وام تجاری
تئوری تبدیل پذیری
تئوری درآمد مورد انتظار
عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
ویژگیهای دارایی های نقد
خط مشی مدیریت بدهی ها
روشهای مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)
عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
انواع نیازهای نقدینگی
نیاز نقدینگی سپرده گذاران
نیاز نقدینگی وام گیرندگان
ذخیره قانونی
تقاضا و تامین نقدینگی
اولویت های تخصیص منابع
ذخایر اولیه
ذخایر ثانویه
ذخایر ثالثیه
پرتفوی اوراق بهادار بعنوان یک منبع
سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
روش انتخاب اوراق بهادار
مدیریت منابع بانک ها
روش ادغام وجوه
روش تبدیل وجوه
روش برنامه ریزی خطی
مدیریت تعهدات
مدیریت تعهدات نقدینگی
مدیریت تعهدات جامع
فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
پردازش برنامه ریزی نقدینگی
بودجه بندی نقدینگی
پیش بینی جریان نقدینگی
کنترل جریان نقدینگی
پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
پیشبینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی
پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی
انواع ریسک در بانک ها
ریسک عملیاتی
ریسک اعتباری
ریسک بازار
ریسک قانونی
ریسک نقدینگی
ابعاد ریسک نقدینگی
ریسک تامین مالی
ریسک زمان
ریسک تعهدات
شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی
مدیریت ریسک و نقدینگی
مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی
موانع بانکداری اسلامی
نقش بانک های توسعه ای – تخصصی در اقتصاد کشور
آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
مراحل انجام تحقیق
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
منابع
مصارف
جامعه و نمونه آماری
روش و ابزار گردآوری داده ها
روشهای آماری تحلیل داده ها
رگرسیون خطی
تحلیل رگرسیون و استنباط آماری
رگرسیون و تحلیل واریانس
همبستگی
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی)
ضریب تعیین تصحیح شده
رگرسیون چندگانه
مدل رگرسیون چندگانه تحقیق
روشهای انتخاب متغیرهای مناسب
فرض های اساسی رگرسیون
آزمون فرض های اساسی رگرسیون
آزمون خود همبستگی
خود همبستگی
خود همبستگی مرتبه اول
آزمون دوربین – واتسن
آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها)
آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال
آزمون بریوش – پاگان – گادفری
آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف داده ها
آزمون های فرض های کلاسیک رگرسیون روی مدل
آزمون عدم وجود خود همبستگی
آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها)
آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها
آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
آزمون فرضیه هشتم
آزمون فرضیه نهم
آزمون فرضیه دهم
آزمون فرضیه یازدهم
آزمون فرضیه دوازدهم
آزمون فرضیه سیزدهم
آزمون فرضیه چهاردهم
آزمون فرضیه پانزدهم
آزمون فرضیه شانزدهم
آزمون فرضیه هفدهم
آزمون فرضیه هجدهم
خلاصه فصل
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
منابع تقاضا و تامین نقدینگی در بانک
جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی
آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)
مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها
آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها
جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق
آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق
مدل نهایی و بهینه تحقیق
آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق
آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل
آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها

فهرست نمودارها:
روش ادغام وجوه
روش تبدیل وجوه
مدیریت تعهدات نقدینگی
مدیریت تعهدات جامع
مدل تحلیلی تحقیق
نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده
نمودار خود همبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل
نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل

چکیده:
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تامین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخ های بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تاثیر گذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تاثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون میباشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تاثیر گذاری عامل (عامل ها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین میکند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق بررسی تاثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن میباشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار میگیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانک ها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانک ها، پیش دریافت ها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی – فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی – مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائی ها و هزینه ها میباشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرض های اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارآیی بالایی دارد.

مقدمه:
وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی میباشد که مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا کسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه میسازد که هر کدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل میسازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تاثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار کارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روش های آماری نظیر رگرسیون چندگانه میتوان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تاثیرگذار روی نقدینگی این بانک با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرات‌ورزی و خودکارآم

تعداد صفحات:137
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت مساله
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
متغیر‌های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم : گستره نظری مساله مورد بررسی و پژوهش‌های مربوط به آن
کمال‌گرایی
نظریه‌های کمال‌گرایی
کمال‌گرایی از دیدگاه اسلام
انواع کمال‌گرایی
ابعاد کمال‌گرایی
ویژگی افراد کمال‌گرا
کمال‌گرایی والدین
عزت‌ نفس
اهمیت عزت‌ نفس
علل پیدایش عزت‌ نفس
جرات‌ورزی
ویژگی های شخصیتی جرات ورزانه
خودکارآمدی
مولفه‌های خودکارآمدی
منابع خودکارآمدی
مروری بر پژوهش‌های انجام شده
فصل سوم : روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌گیری
ابزارهای اندازه‌گیری
مقیاس کمال‌گرایی اهواز
پایایی مقیاس کمال‌گرایی اهواز
اعتبار مقیاس کمال‌گرایی اهواز
شیوه نمره‌گذاری مقیاس کمال‌گرایی اهواز
آزمون عزت‌ نفس کوپر اسمیت
اعتبار آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
پایایی آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه جرات‌ ورزی گمبریل وریچی
پایایی پرسشنامه جرات‌ ورزی گمبریل وریچی
اعتبار پرسشنامه جرات‌ ورزی گمبریل وریچی
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرات‌ ورزی گمبریل وریچی
مقیاس خودکارآمدی عمومی
پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی
اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی
شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی
روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات
روشهای آماری در تحلیل داده‌ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
داده‌های توصیفی پژوهش
ارزیابی فرضیه‌های پژوهش
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه و نتیجه‌گیری
بحث و جمع بندی
محدودیت‌های تحقیق
پیشنهادها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرات ورزی و خودکارآمدی فرزندان آن ها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86- 85 است. بدین منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌ نفس کوپر اسمیت، آزمون جرات‌ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودکارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال‌گرایی والدین و عزت‌ نفس، جرات‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‌گرایی مادران و عزت‌ نفس، جرات‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی قوی تری وجود دارد.

مقدمه:
بی تردید کمال گرایی یکی از ویژگی های شخصیتی میباشد که میتواند هم سازنده، مفید و مثبت باشد و هم نوروتیک و کژ کنش. نیروی انگیزشی هر فرد به سوی رشد و خود شکوفایی است. همه افراد نیاز دارند که توانایی های بالقوه خود را تا بالاترین اندازه ممکن شکوفا کنند و به رشدی فراتر از رشد کنونی خود دست یابند. گرایش طبیعی افراد حرکت از مسیر تحقق توانایی های بالقوه خودش است، هرچند ممکن است در این راه با برخی موانع محیطی و اجتماعی رو به رو شوند. البته رسیدن به کمال و شکوفا ساختن استعدادها و توانایی های نهفته و بالقوه فرد به خودی خود بسیار ارزشمند است و در این وادی کمال‌گرایی امری مثبت و پسندیده است ولی آنچه که به آن اشاره شده است جنبه افراطی یا منفی کمال‌گرایی است.
کلی اینک (1998) کمال‌گرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار روانی بالا و ترس از این که نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند، تعریف میکند.
طبق نظریت (1984) کمال‌گرایی یک پدیده ناتوان کننده شایع است و کمال‌گرایان به حالات عاطفی منفی مثل احساس گناه، احساس شکست، عزت‌ نفس پایین و مسامحه‌کاری حساس هستند.

 


دانلود پایان نامه کنترل اتوماتیک فشارخون با استفاده از کنترلر PID و تنظیم پارامت

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : بیماری فشارخون و روشهای درمان پزشکی
مقدمه
تعریف فشار خون
انواع فشار خون
علائم
تشخیص
درمان
افزایش فشار خون
شکل فشار خون بدخیم یا تشدید شده
عوارض ناشی از فشار خون بالا
نارسایی قلبی
نارسایی کلیه
ضعف بینایی
سکته مغزی
حمله گذرای ایسکمی
فراموشی
بیماری عروق قلبی
سکته (حمله) قلبی
بیماری عروق محیطی
شیوه های درمان فشار خون بالا
برخی داروهای پایین آورنده فشار خون
فصل سوم : استفاده از الگوریتم ژنتیک در تنظیم پارامترهای کنترلر PID
مقدمه
کنترلر PID
مقدمه
اجزای کنترلر
PID پیوسته
بهینه سازی کنترلر
مشخصات کنترلر های تناسبی – مشتق گیر -انتگرال گیر
مثالی از تنظیم پارامترهای کنترلر PID
کنترل تناسبی
کنترل تناسبی – مشتق گیر
کنترل تناسبی – انتگرالی
اعمال کنترلر PID
الگوریتم ژنتیک
مقدمه
تاریخچه الگوریتم ژنتیک
زمینه های بیولوژیکی
فضای جستجو
مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک
اصول پایه
شمای کلی الگوریتم ژنتیک
کد کردن
کروموزوم
جمعیت
مقدار برازندگی
عملگر برش
عملگر جهش
مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک
همگرایی الگوریتم ژنتیک
شاخص های عملکرد
معیار ITAE
معیار IAE
معیار ISE
معیار MSE
تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تاریخچه
نحوه تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
مدلسازی ریاضی سیستم تنظیم فشار خون
مقدمه
مدلهای دینامیکی توسعه داده شده
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم
پیاده سازی سیستم تحویل دارو برای تنضیم فشارخون
فصل چهارم : الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه
مقدمه
مفهوم هم تکاملی در طبیعت
الگوریتم های هم تکاملی (CEAs)
تاریخچه
چرا از الگوریتم های هم تکاملی استفاده میکنیم؟
فضای جستجوی بزرگ یا نامحدود
عدم وجود یا مشکل بودن بیان ریاضی معیار مطلق برای ارزیابی افراد
ساختارهای پیچیده و یا خاص
معایب هم تکاملی
طبقه بندی الگوریتم های هم تکاملی
ارزیابی
کیفیت و چگونگی Payoff
روشهای اختصاص برازندگی
روشهای تعامل بین افراد
تنظیم زمان به هنگام سازی
نحوه نمایش
تجزیه مساله به اجزای کوچکتر
توپولوژی فضایی
ساختار جمعیت
چهارچوب کلی الگوریتم هم تکاملی همکارانه
مقاوم بودن در الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه
تئوری بازی ها و تحلیل الگوریتم هم تکاملی براساس مفاهیم تئوری بازی تکاملی
زمینه های کاربرد الگوریتم های هم تکاملی
فصل پنجم : شبیه سازی ها و نتایج
مقدمه
کنترل بهینه فشارخون حین عمل جراحی توسط الگوریتم ژنتیک
شبیه سازی سیستم کنترل اتوماتیک فشارخون با کنترلر PID و الگوریتم ژنتیک
انتخاب مدل ریاضی
انتخاب کنترلر
انتخاب تابع برازندگی برای الگوریتم ژنتیک
اعمال کنترلر و عمل کردن الگوریتم ژنتیک
نتایج شبیه سازی
پاسخ های حاصل از اجرای برنامه شبیه سازی شده
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع

فهرست شکل ها:
شمای کلی کنترلر PID
مثالی از تنظیم پارامترهای کنترلر PID
پاسخ پله سیستم حلقه باز
پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر تناسبی
پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر PD
پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر PI
پاسخ پله واحد سیستم حلقه بسته با کنترلر PID
تبدیل فنوتیپ ها به ژنوتیپ ها و بالعکس
نمونه ای از فضای جواب
نمایش یک کروموزوم n بیتی در پایه عددی m
عمل برش تک نقطه ای
عمل برش چند نقطه ای
عمل برش یکنواخت
عمل جهش
مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک
مدل چرخ رولت
بلوک دیاگرام سیستم کنترل با کنترلر
سلسله مراتب طبقه بندی ویژگی های یک الگوریتم هم تکاملی
الگوریتم هم تکاملی هم کارانه ترتیبی خلاصه شده
ماتریس امتیازدهی
شمای کلی سیستم
فلوچارت سیستم کنترل فشارخون
شبیه سازی کنترلر PID
شبیه سازی سیستم کنترل فشارخون
مقدار برازندگی ها در هر نسل
ضرایب کنترلر PID
خروجی سیستم در حالتی که فشار از حالت مطلوب بیشتر است
خروجی سیستم در حالتی که فشار از حد مطلوب کمتر است

فهرست جداول:
اثرات کنترلرهای K_P ، K_I ، K_D
نمونه ای از عمل جهش
انتخاب کروموزوم ها با استفاده از مدل چرخ رولت
محدوده پارامترهای مدل دینامیکی سیستم فشارخون
مقادیر تعیین شده برای پارامترهای مدل
مقادیر پارامترهای فرمول رابطه بین تغییرات فشارخون و سرعت تزریق دارو
انتخاب عدد مناسب برای پارامترهای مدل فشارخون

چکیده:
فشارخون بالا زمانی ایجاد میشود که فشارخون در دیواره رگ ها بیش از حد معمول بالا رود که این وضعیت بسیار خطرناک است چون گاهی اوقات تاثیرات مخرب آن در مرور زمان افزایش می یابد، پس ثابت نگه داشتن سطح فشارخون در حالت نرمال حائز اهمیت است. کنترل PID به دلیل سادگی و مقاوم بودن آن تاکنون در کنترل بسیاری از پروسه های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. معمولا در کاربردهای صنعتی، پارامترهای کنترلر PID به صورت دستی و با سعی و خطا تنظیم میشود. تنظیم پارامترهای کنترلر به صورت دستی، کارایی آن را به ویژه در شرایطی که زمان اهمیت دارد و نیز در مواردی که پارامترهای پلانت از قبل مشخص نباشد، کاهش میدهد. لذا در سال های اخیر کار تحقیقاتی زیادی در زمینه تنظیم اتوماتیک پارامترهای کنترلر PID انجام گرفته و از بسیاری از تکنیک های هوشمند مانند الگوریتم های ژنتیک، بهینه سازی انبوه ذرات و … برای تنظیم پارامترهای این کنترلر استفاده شده است.
در این پایان نامه، از الگوریتم ژنتیک جهت تنظیم پارامترهای کنترلر PID استفاده شده است. تنظیم اتوماتیک پارامترهای کنترلر توسط الگوریتم ژنتیک، دقت و سرعت کنترلر را به طرز قابل توجهی بهبود بخشیده و انعطاف کنترلر را برای برخورد با سیستم های مختلف افزایش میدهد. کنترلر PID-GA پیشنهادی، جهت تنظیم نرخ تزریق دارو به منظور کنترل فشار خون بیمار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی ها نشان میدهد که این کنترلر با دقت و سرعت مناسب، سطح فشار خون بیمار را به حالت نرمال بر می گرداند و تغییر پارامترهای بیمار نیز در کارآیی کنترلر تاثیری نخواهد داشت.

مقدمه:
امروزه کنترل اتوماتیک، نقش مهمی در پزشکی مدرن ایفا مینماید. از کاربردهای کنترل در پزشکی، سیستم های تزریق انسولین، کنترل تنفس، قلب مصنوعی و کنترل اندام های مصنوعی را می توان نام برد.
از دیگر کاربردهای مهم و حیاتی کنترل در پزشکی، کنترل فشار خون است. به طور ساده میتوان گفت، فشار خون متناسب با برون ده قلبی و مقاومت رگ ها است، لذا برای کاهش فشار خون در فشار خون بالا میتوان، برون ده قلبی و یا مقاومت رگی را کاهش داد. روش معمول برای کاهش فشار خون، کم کردن مقاومت رگی، از طریق تزریق داروهای باز کننده رگ است.
داروی کاهنده فشار خون مورد استفاده در این پایان نامه، داروی سدیم نیترو پروساید است که از طریق مهار پیام عصبی از گره های سمپاتیک و پاراسمپاتیک فشارخون را کاهش میدهد.
میتوان گفت، یکی از مهم ترین عوامل در عمل جراحی کنترل فشارخون است. زیرا در این حالت افزایش فشارخون ممکن است، به خونریزی شدید و حتی مرگ بیمار منجر گردد. به طور کلی، میتوان کنترل فشار خون در عمل جراحی را به دو دسته کلی کنترل فشار در حین عمل جراحی و بعد از عمل جراحی تقسیم بندی نمود.
کنترل فشار خون بعد از عمل جراحی، معمولاً در بیماران قلبی که عمل بای پس عروق کرونری داشته اند انجام میگیرد، زیرا در این بیماران خطر افزایش فشار خون وجود دارد. کنترل فشار خون در حین عمل جراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از دلایل آن میتوان به کاهش خون ریزی داخلی، آشکارسازی جزئیات ساختارهای آناتومی بدن که ممکن است توسط خونریزی محو شده باشند و همچنین تسریع و تسهیل در عمل جراحی، اشاره کرد.
محققین زیادی در رابطه با کنترل فشار خون به تحقیق پرداخته اند. در اواخر دهه ۱٩٧٠ سیستم های کنترل فشار خون گسترش زیادی یافتند. شپارد یک کنترل کننده PID را برای کنترل فشار خون بکار برد، ولی این کنترل کننده نتوانست نسبت به اختلافات جزئی پاسخ به داروهای هایپوتنسیو عملکرد خوبی داشته باشد. استفاده از کنترل تطبیقی توسط ویدرو ، آنسپارگر و همکارانش بررسی شد، ولی این روش نیز نسبت به اغتشاش های موجود، کارآیی خوبی نداشت. کویوو، سیستم کنترل فشار خونی را در یک سطح پایین نگه میداشت ولی محدوده فشارخونی که میتواست بعنوان مرجع در نظر گرفته شود، کم بود. فوکوی و ماسوزاوا از منطق فازی برای کنترل فشار خون استفاده کردند، به طوری که فشار خون را در یک سطح بالا، برای بعضی کاربردهای پزشکی، کنترل می نمودند ولی نوسانات به سادگی در پاسخ ظاهر میشدند، زیرا وجود زمان مرده در پاسخ را در مرحله طراحی در نظر نگرفته بودند.
الگوریتم ژنتیک، یک روش بهینه سازی تصادفی است که ایده اولیه آن از مکانیسم انتخاب طبیعی و ژنتیک تکاملی گرفته شده است، این روش بهینه سازی با روش جستجوی موازی از موثرترین روشهای بهینه سازی است.
در این پروژه، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه، کنترل کننده PID بهینه برای کنترل فشارخون حین عمل جراحی طراحی گردیده است. با استفاده از این روش، میتوان سطح فشار خون را در سطح دلخواه با خطای حالت ماندگار صفر تنظیم نمود.
در فصل دوم این پایان نامه، در رابطه با فشار خون و روشهای درمان پزشکی آن صحبت خواهد شد. فصل سوم به بررسی کنترلر PID و الگوریتم ژنتیک و مدلهای ریاضی موجود برای سیستم فشارخون و همچنین تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک، اختصاص داده میشود. در فصل چهارم الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه و استفاده از آنها برای تنظیم پارامترهای کنترلر PID مورد بحث قرار خواهد گرفت. در فصل پنجم نتایج به دست آمده از شبیه سازی سیستم فشار خون و طراحی کنترلر آن مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم، نتایج بدست آمده از این تحقیق بیان شده و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه خواهد گردید.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان)

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهداف اختصاصی
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری واژه ها
سازگاری زناشویی
تعریف عملیاتی واژه ها
سازگاری زناشویی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه
قرارداد اجتماعی
مداومت و پایایی
تخالف جنسی
ارتباط جسمانی
نظریه مثلثی عشق
انواع عشق
فقدان عشق
عشق دوستانه
عشق شهوانی
عشق پوچ
عشق خیال انگیز
عشق مشفقانه
عشق ابلهانه
عشق کامل
دلایل درست ازدواج
مصاحبت و همراهی
عشق و صمیمیت
شریک حمایت کننده
شریک جنسی
والد شدن
روش های مطالعه برای انتخاب همسر
روش های غیر مستقیم
روش های مستقیم
عوامل مربوط به شرایط زندگی
درآمد و اشتغال
فرزندان
بیماری
حسادت
معیارهای ازدواج موفق
تعریف سازگاری
خصوصیات سازگاری
راه های سازش یا سازگاری
مراحل بحران
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم
روش های مداخله در بحران
مشاوره تلفنی
مشاوره در بخش اورژانس
ملاقات در خانه
درمان بحران در خانواده
تشکیل گروه های بحران
خصوصیات انسان سازگار
تعارضات در زندگی زناشویی
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند
عوامل موثر در سازگاری زناشویی
تشابه
جذابیت جسمانی
تحصیلات
عوامل اقتصادی و درآمد
عامل سن
هم جواری جغرافیایی و عوامل فرهنگی
اعتقادات و باورها
اشتغال
ویژگی های فرزندان
راه های مقابله با اختلالات زناشویی
مهارت اول : مسئولیت پذیری فعالانه
مهارت دوم : ایجاد تعادل بین اعمال مثبت و منفی
مهارت سوم : دست زدن به اقدامات مثبت
مهارت چهارم : خوش بین بودن در قضاوت نسبت به دیگران (ارفاق کردن)
مهارت پنجم : بیان صریح احساسات خود
رابطه ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی
لازمه حفظ روابط زناشویی
تعهد در زندگی زناشویی
عواملی که موفقیت را در زندگی زناشویی ممکن میسازند
خوشبختی ازدواج والدین
خوشبختی در کودکی
سن ازدواج
دلیل ازدواج
تایید والدین
طول آشنایی
چالش های زندگی مشترک
ایجاد اعتماد
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال
مرحله بسط
مرحله قبض
مرحله عزم
خانواده نابسامان
علل خانواده نابسامان
علل فردی
علل خانوادگی
علل اجتماعی
علل فرهنگی
علل اقتصادی
عوارض خانواده نابسامان
عوارض فردی
عوارض خانوادگی
عوارض اجتماعی ـ فرهنگی
عوارض اقتصادی ـ سیاسی
عوارض روانی
تحقیقات انجام شده درباره موضوع
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
آزمون سازگاری زناشویی لاک ـ والاس
روش اجرا و نمره گذاری
روش های گردآوری اطلاعات
روش های آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
شاخص های مرکزی و پراکندگی نمرات سازگاری زناشویی
توزیع فراوانی نمرات سازگاری زناشویی
توزیع فراوانی نمرات سازگاری زناشویی
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی زنان و مردان
فرضیه 1
آزمون t برای بررسی تفاوت بین سازگاری زناشویی مردان و زنان
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی افرادی که ازدواج فامیلی داشته اند و آن ها که ازدواج غیر فامیلی داشته اند.
فرضیه 2
آزمون t به منظور بررسی تفاوت نمره سازگاری افراد دارای ازدواج فامیلی و افراد دارای ازدواج غیر فامیلی
مقایسه میانگین نمرات سازگاری زناشویی افرادی که دارای فرزند هستند و افرادی که دارای فرزند نمی باشند.
فرضیه 3
آزمون t به منظور بررسی تفاوت نمرات سازگاری زناشویی افراد دارای فرزند و افراد بی فرزند
جدول آزمون نسبت F به منظور بررسی رابطه بین وضعیت شغلی افراد و سازگاری زناشویی آنان
فرضیه 4
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پیوست ها
پرسشنامه سازگاری زنا شویی لاکوالاس

چکیده:
این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی بعنوان یک ویژگی شخصیتی میپردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت. شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که میتوان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو میشود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد.
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان میباشد.
نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :
1) بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
2) بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان میباشد.
در این پژوهش، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم. قابل ذکر است که از این 100 نفر، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند.
در این نوع نمونه گیری، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب میشود که همه آن ها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل میباشد.
نتیجه گیری:
بطور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند.

 


دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

تعداد صفحات:135
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
تعریف و تبین موضوع
ضروت و اهمیت موضوع
فوائد و اهداف تحقیق
پیشینه موضوع
سوال های تحقیق
روش تحقیق
ساختار تحقیق
کلید واژه ها
مشکلات و موانع
فصل اول – ازدواج
ازدواج
انواع عقد ازدواج
اهداف ازدواج
معیارهای انتخاب همسر
فصل دوم – مهر
فلسفه مهر
انواع مهر
نوع مهر
مقدار مهر
زمان و پرداخت مهر
حق امتناع یا حبس
سقوط حق امتناع
عواقب زیاد قرار دادن مهر
زن مالک مهر
فصل سوم – نفقه
تعریف نفقه
آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست
انواع نفقه
چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است
شرایط پرداخت نفقه
حدود نفقه
نحوه پرداخت نفقه و مالکیت نفقه
آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد
نفقه در ایام طلاق
نفقه در زمان عده وفات
عوامل سقوط نفقه
فصل چهارم – ارتباط متقابل
برخورد نیکو و شایسته
خوش اخلاقی و خوش رفتاری
اظهار محبت و دوستی
صدا زدن
سلام کردن
خداحافظی کردن
تنبیه و توهین به همسر
گذشت و اغماض
عواقب تنبیه و توهین
در چه مواقعی شوهر میتواند زن را تنبیه کند
لزوم صفا و صداقت
تعاون و همکاری در امور خانواده
حق حضانت
شرایط حضانت یا سقوط حضانت
قدر دانی از زحمات
وقت گذاری برای همسر
هدیه و سوغات
رفت و آمد فامیلی
تحصیل و سواد آموزی
فصل پنجم – روابط
نظافت و آراستگی
بوی دهان و مسواک کردن
حفظ عفت و پاکدامنی
غیرت ورزی و نگهداری از ناموس
معاشقه و زناشویی
فصل ششم – ارث
ارث در گذشته
چرا ارث زن کمتر از مرد است
موجبات ارث
موانع ارث
زن از چه چیزهایی ارث میبرد
منابع

ساختار تحقیق:
این تحقیق از شش فصل تشکیل شده است. که بخش اول آن را کلیات تشکیل میدهد. در ابتدای هر فصل آیه قرآنی مربوط به موضوع همان فصل آمده است.
فصل اول) این فصل درباره ازدواج میباشد. که اهمیت ازدواج در اسلام و ادیان آسمانی دیگر را بیان میکند. همچنین انواع عقد ازدواج و اهداف ازدواج و معیارهای انتخاب همسر را مورد بررسی قرار میدهد.
فصل دوم) این فصل درباره مهر میباشد. که ابتدا فلسفه مهر را بیان میکند و انواع و مقدار آن را مورد بررسی قرار میدهد و زن در همه حال مالک مهر است.
فصل سوم) این فصل درباره نفقه میباشد. که ابتدا نفقه را تعریف کرده، و بیان میدارد که چرا سرپرستی زنان بر عهده مردان گذاشته شده است؟ انواع و حدود نفقه را بیان میکند. و این که چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد میباشد؟ و چه کسی مالک نفقه میباشد؟
فصل چهارم) درباره ارتباط متقابل میباشد مانند حق برخورد خوش، خوش اخلاقی، کمک کردن مرد در خانه، وقت گذاری برای همسر، رفت و آمد فامیلی و ….
فصل پنجم) این فصل در رابطه با روابط زناشویی میباشد. ابتدا اهمیت دادن اسلام به نظافت و تمیزی را بیان میکند و بعد نکاتی را که در رابطه زناشویی باید رعایت شود را مورد بررسی قرار میدهد.
فصل ششم) این فصل در رابطه با ارث زوجه میباشد که ارث زن در گذشته چگونه بوده و با ظهور اسلام چه تفاوت هایی کرده است؟ چرا ارث زن کمتر از مرد است و زن از چه چیزهایی ارث میبرد؟

 


دانلود پایان نامه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقویت فشار گاز
بررسی فرآیند کمپرس گاز از شیر ورودی تا ولو خروجی
سیستم های اصلی توربو کمپرسور
سیستم روغن کاری
سیستم استارت
سیستم گاز سوخت
طراحی سیستم
ساختمان سیستم کنترل
سیستم حفاظتی
سیستم متوالی
بهره برداری از واحدها
واحد استپ
انواع حسگرهای مورد استفاده در واحد
سنسورهای سرعت و حرکت شافت
سنسورهای لرزش
اندازه گیری و تبدیل فشار گاز (عناصر برقی)
پل وستون
مبدل ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی
مبدل برقی فشار
سیستم ترانسفور تفاضلی متغییر خطی
مبدل پتانسیمتری
مبدل خازن متغییر خطی
سنسور فشار، نوع القاء کننده متغییر
المان های اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری طول نسبی
المان های الکترونیکی فشار با استفاده از روش اندازه گیری اضافه طول نسبی
اندازه گیری فشار به روش یونیزاسیون
گیج کاتد گرم
گیج کاتد سرد
مبدل پی زو الکتریکی
گیج پیرانی
اندازه گیری جریان سیالات بشیوه قیاسی و یا استنباطی
دستگاه های اندازه گیری و ثبت کننده
دستگاه های اندازه گیری و انتقال دهنده
وسیله و یا عنصر اولیه جریان سنج های وابسته به اختلاف فشار
عناصر اولیه
صفحه های سوراخ دار
صفحه هایی با سوراخ خارج از مرکز
صفحه با سوراخ قطاعی
اریفیس، با لبه ربع دایره یا اریفیس لبه گرد
سوراخ های خروج گاز و یا عبور مایع
گستردگی میدان اندازه گیری جریان سیالات
محاسن صفحه های سوراخ دار
معایب صفحه های سوراخ دار
انواع اتصالات شیر اریفیس
اتصال فلنج
اتصال گوشه ای
اتصال وناکانترکتا
اتصال شعاعی
اتصال لوله
انشعابات فشار
اقسام انشعابات
انشعاب فشار از فلنج
انشعاب فشار از از وناکانترکتا
لوله و نچوری
طراحی لوله ونچوری
عملکرد شیرهای خودکار کنترل عددی
شرح میکروپروسسوری مدل 800و650
آشکارسازی فشار کم در خط لوله
دیده بانی فشار و اندازه گیری نرخ افت فشار
دیده بانی جریان با اندازه گیری اختلاف فشار دو سر شیشه نیمه بسته
سیستم های هشدار دهنده
ملاحظات طراحی
اعتبار
ارتباط فنی
نیازهای فنی
طبقه بندی
آنالیز و کاهش آلارم ها
دسته بندی آلارم ها
غلبه بر آلارم ها
درخت های آلارم
شناسائی و الگوسازی
احتمالات
دستگاه های هشدار دهنده
نشاندهنده آلارم نوع VCD
نحوه برخورد با آلارم ها
نمایشگرهای کامپیوتری
روش های طراحی، مکان های نمایش اطلاعات
کنترل ابزار دقیق
منابع تغذیه الکتریکی برای سیستم های IوC
منابع تغذیه AC با فرکانس 50 هرتز
ادوات ابزار دقیق با باتری پشتیبان
سیستم مرسوم برای منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان
عملکرد سیستم منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان
منابع تغذیه DC
استفاده از منابع تغذیه DC در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
باطری های 110و48 ولت
منابع DC دیگر
دلایل و لزوم طراحی تجهیزات ا